Yhtiökokoukset vuonna 2019, Helsingin tiedepuiston yrityshautomot Oy

HEL 2019-005082
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 60 §

Jäsenen nimeäminen Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n hallitukseen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti hyväksyä konsernilakimies Miia Ahon nimeämisen Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy -nimisen yhtiön hallituksen jäseneksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan (Viikki) korttelin nro 190 tontteja nrot 1 ja 2 ja omistaa ja hallita niille rakennettuja rakennuksia sekä omistaa ja hallita kyseisen kaupunginosan alueelle rakennettavia muita rakennuksia.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 52,2 %.

Hallitus

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään (3-7) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan yhtiökokouksessa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 4.3.2019 § 17 edustajien nimeämisestä yhteisöihin ja säätiöihin. Tämän päätöksen jälkeen Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n hallitukseen nimetty jäsen Katarina Nordberg on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä yhtiön hallitukseen siirtyessään pois kaupungin palveluksesta. Hänen tilalleen on tarpeen nimittää uusi jäsen hallitukseen.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.5.2019. Ottaen huomioon, että yhtiö ei ole kokonaan kaupungin omistuksessa, yhtiökokouksessa päätettiin jatkokokouksen välttämiseksi valita hallitukseen konsernijaoston 4.3.2019 tekemästä päätöksestä poiketen Katarina Nordbergin sijaan Miia Aho. Tehty valinta edellyttää kaupungin sisäisessä päätöksenteossa konsernijaoston jälkikäteistä hyväksyntää.

Konsernilakimies Miia Ahon valinta Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n uudeksi hallituksen jäseneksi on tarkoituksenmukaista hyväksyä ottaen huomioon hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi