Hankinta, Virve-järjestelmän kuuluvuuden parantaminen, Länsimetron maanalaiset tilat, liikenneliikelaitos

HEL 2019-005257
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 85 §

VIRVE-järjestelmän kuuluvuuden parantaminen länsimetron maanalaisissa tiloissa

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään hankintasopimuksen Suomen Virveverkko Oy:n kanssa VIRVE-järjestelmän kuuluvuuden parantamisesta länsimetron maanalaisissa tiloissa tarjouksen 30.10.2018 mukaisesti yhteensä enintään 1.599.780,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan niin, että

 • sopimuskausi on viisi (5) vuotta alkaen hyväksytyn toimituksen vastaanottamisesta
 • kuukausikohtainen kustannus on 26.663,00 euroa (alv 0 %)
 • HKL laskuttaa hankinnan kustannukset Länsimetro Oy:lta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Pelastuslaitos ja muut viranomaiset käyttävät VIRVE-radiopuhelimia työskennellessään metron tiloissa ja liikkuvissa junissa. Myös HKL käyttää VIRVE-radiopuhelinverkkoa metron liikenteenohjauksen ja junankuljettajien väliseen yhteydenpitoon. VIRVE-verkkoa käyttävät lisäksi HKL:n turvavalvomo, järjestyksenvalvojat sekä HKL:n tekninen henkilökunta.

Metron liikenteenohjauksella, turvavalvomolla, teknisellä valvomolla ja muulla henkilökunnalla on yhteensä noin 150 VIRVE-radiopuhelinta. Lisäksi Palmian järjestyksenvalvojilla on käytössään noin 100 VIRVE-radiopuhelinta.

Maanpäällinen VIRVE-verkko ei ulotu pääkaupunkiseudun metrojärjestelmän maanalaisiin tiloihin. Viranomaisten vaatiman ja HKL:n käyttämän VIRVE-verkon kuuluvuus kantametrossa ja länsimetron alueella on toteutettu VIRVE-verkon paikallisina laajennuksina.

VIRVE-verkko koostuu antennijärjestelmästä, tukiasemista ja radiosignaalin vahvistimista eli toistimista. VIRVE-verkkoon kuuluu edellä mainittujen laitteiden lisäksi katkeamaton sähkönsyöttö aktiivilaitteille sekä tiedonsiirtoverkko, joita koskevat parannustarpeet toteutetaan erillisinä hankintoina.

Todettujen puutteiden korjaamiseksi länsimetron VIRVE-verkon kuuluvuus on tarkoituksenmukaista varmistaa verkon toistimien muuttamisella tukiasemiksi.

Länsimetron VIRVE- verkon kuuluvuuden parantaminen

Länsimetron ensimmäisen vaiheen (Ruoholahti-Matinkylä) VIRVE-järjestelmän suunnittelu ja toteutus perustuivat epätäsmällisiin tietoihin. Pelastusviranomaisten vaatimuksesta länsimetron VIRVE-verkkoon tehtiin välittömiä korjaustoimenpiteitä tunnelien kuuluvuuden parantamiseksi ennen liikennöinnin aloittamista marraskuussa 2017. Samassa yhteydessä edellytettiin myös laajempia parannustoimenpiteitä, joilla varmistetaan VIRVE-radiopuhelinten häiriötön kuuluvuus myös liikkuvassa junassa.

Junakuuluvuuden varmentamisen toteuttaminen edellyttää länsimetron alueen VIRVE-verkon aktiivilaitteiden kahdentamista, ts. nykyisten toistimien korvaamista tukiasemilla. Toimintavarmuuden takaamiseksi tukiasemia valvotaan Suomen Virveverkko Oy:n valvomosta.

Hankinta perustuu Suomen Virveverkko Oy:n tarjoukseen 30.10.2018 ja sisältää 17 kpl tukiasemaa oheislaitteineen ja tiedonsiirtoyhteyksineen asennettuna täyteen toimintakuntoon. Tukiasemat säilyvät Suomen Virveverkko Oy:n omaisuutena ja niiden tekninen elinkaari on noin 15 vuotta.

Suhde muihin päätöksiin

Länsimetro Oy teki VIRVE-verkon tukiasemien hankinnasta 22.11.2018 hankkeen hyväksymistä ja toteuttamista tarkoittavan päätöksen. Länsimetro Oy:n ja HKL:n välisen tehdyn sopimuksen mukaisesti HKL toteuttaa nyt Länsimetro Oy:n hankepäätöksen mukaisen hankinnan.

Normit

Lain julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta (10/2015) 5 § mukaan VIRVE-verkkoon välittömästi kuuluvat laitteiden omistus ja niiden ylläpitovastuu on joko Suomen valtiolla tai lain 6 § määrittelemällä yhtiöllä. Suomen Virveverkko Oy on lain 6 §:ssä määritellyn Suomen Erillisverkot Oy:n konserniyhtiö.

Hankinta toteutetaan suorahankintana teknisistä syistä, sillä vain yksi toimittaja voi toteuttaa hankinnan (Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 § 43 momentti 2).

Asian jatko

Tehtävän hankintasopimuksen mukaiset VIRVE-verkon parantamistoimenpiteet toteutetaan vuoden 2019 aikana.

Tukiasemien sähkönsyötön ja tietoverkkoyhteyksien vaatimat muutokset toteutetaan erillisinä hankintoina.

Viiden vuoden sopimusjakson jälkeen tukiasemia koskeva sopimus jatkuisi ylläpitosopimuksena, josta päätetään erikseen nykyisen sopimuskauden lopulla.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.05.2019

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Magnus Blank, suunnittelija, puhelin: 09 310 35528

mangnus.blank@hel.fi

Ann-Mari Tiainen, hankintasuunnittelija, puhelin: 09 310 35942

ann-mari.tiainen@hel.fi