Aloituspaikkamäärän ylittäminen 7. vuosiluokilla lukuvuonna 2019–2020

HEL 2019-005315
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 46

Aloituspaikkamäärän ylittäminen 7. vuosiluokilla lukuvuonna 2019–2020

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti yleisopetuksen aloituspaikkamäärän ylittämisestä 7. vuosiluokilla lukuvuonna 2019–2020 seuraavasti:

Alueen 4 koulut
Jaoston päätös
Lisäys
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arabian peruskoulu
60
+1
 
 
 
 
 
 
 

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 6.11.2018 (§ 53) 7. vuosiluokkien yleisopetuksen aloituspaikkamääristä lukuvuodelle 2019–2020.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti myöntää perusopetusjohtajalle oikeuden päättää aloituspaikkamäärän ylittämisestä, jos hakijan sisarus opiskelee koulun 8. vuosiluokalla. Tämä ei kuitenkaan saa aiheuttaa uuden opetusryhmän muodostamista.

Puheena olevaan kouluun on tullut hakemus koulutulokkaalta, jonka sisarus opiskelee koulun 8. vuosiluokalla. Tämän johdosta ao. koulun aloituspaikkamäärää on tarpeen lisätä.

Aloituspaikkamäärän ylitys ei aiheuta uuden opetusryhmän muodostamista ao. koulussa.

Päätös tullut nähtäväksi 06.05.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 09 31015036

jaana.iivonen@hel.fi

Päättäjä

Outi Salo
perusopetusjohtaja