Hallintomuotoselvitys ja ajankohtaiskatsaukset yhtiöittämisestä, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2019-005371
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 47 §

HKL:n yhtiöittämisen tilannekatsaus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL:n hallintomuotoselvitys julkaistiin 30.8.2019. Hallintomuotoselvitystä valmistelleen työryhmän näkemyksen mukaan HKL ei liikelaitoksena pysty vastaamaan toimintaympäristön muutospaineisiin ja työryhmä suositti tämän johdosta HKL:n hallintomuodon muuttamista liikelaitoksesta osakeyhtiöksi niin, että yhtiöittäminen tapahtuisi aikaisintaan 1.7.2020. HKL Oy nähtiin tuolloin myös lähtökohtana jatkokehittämiselle kohti seudullisuutta mahdollistavaa ja tukevaa toimintamallia.

Loppuvuonna 2019 ja vuonna 2020 valmistelua jatkettiin edelleen seudullisin selvityksin yhdessä Vantaan ja Espoon kanssa. Selvityksissä oli löydettävissä seudullisia organisaatiomalleja, joilla kaupunkien intressit huomioon ottaen voitaisiin realisoida hyötyjä. Potentiaalia nähtiin erityisesti mahdollisuudessa keskittää niukka osaamisresurssi ja välttää tilanne, jossa luodaan kilpailevia organisaatioita tai riskiä osaoptimointiin.

Seudullisten selvitysten myötä Helsinki on jatkanut keskustelua Vantaan ja Espoon kanssa tavoitteena edetä konkreettiseen kaikille hyötyjä tuottavaan seudulliseen ratkaisuun. Valmistelu Helsingin ja Vantaan kesken on edennyt vaiheeseen, jossa kaupunkien yhteisenä tavoitteena on perustaa seudullinen kaupunkiraideliikenneyhtiö. Yhtiö toteutettaisiin tavalla, joka mahdollistaa Espoon liittymisen mukaan mahdollisimman vaivattomasti siinä vaiheessa, kun yhteinen organisoituminen Espoossa nähdään tarkoituksenmukaisena. Perusteellisesti tehtävä valmistelu etenee tällä hetkellä niin, että yhtiön perustamista koskeva päätöksenteko poliittisissa päätöksentekoelimissä tapahtuisi huhti-toukokuussa. Helsingissä päätöksentekoon liittyviä käsittelyjä tullee olemaan ainakin HKL:n johtokunnassa, kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa.

Valmistelun etenemistä selostetaan tarkemmin kokouksessa.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 11.02.2021 § 25

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

15.10.2020 Ehdotuksen mukaan

21.08.2020 Ehdotuksen mukaan

07.11.2019 Ehdotuksen mukaan

10.10.2019 Ehdotuksen mukaan

16.05.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 35091

ville.lehmuskoski@hel.fi