Hankinta, Telakkarannan raitiotien katu- ja ratatyöt välillä Bulevardi - Eiranranta

HEL 2019-006057
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 10 §

Telakkarannan raitiotien välillä Bulevardi – Eiranranta rakentaminen, lisä- ja muutostyöt

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Telakkarannan raitiotien rakentamiseen liittyvät lisä- ja muutostyöt 57C, 94, 101, 96B ja 112B Kaupunkiympäristön toimialalta tarjouksen Prorak – 2021 – 76 mukaisesti yhteensä enintään 511.124,73 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL:n johtokunta oikeutti 13.6.2019, 107 §, HKL:n tilaamaan Telakkarannan raitiotien välillä Bulevardi-Eiranranta rakennustyöt sekä rakennuttamistyöt kaupunkiympäristön toimialalta yhteensä enintään 4.728.124,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta oikeutti 6.3.2020, 33 §, HKL:n tilaamaan kohteen lisä- ja muutostyöt 41b, 45 ja 50 yhteensä enintään 84.198,14 eurolla (alv 0%) sekä oikeutti HKL:n tilaamaan urakkaan liittyviä lisä- ja muutostöitä enintään 300.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Nyt päätettävänä olevat tilaukset koskevat urakka-alueella ja sen ulkopuolella tehtyjä lisä- ja muutostöitä:

 • Mt 57C (10.098,19 eur (alv 0%)), Urakka-alueen Telakkakadun osuudella paaluvälillä 360-520 jouduttiin tekemään muutoksia suunnitelmista poikkeavan pohjamaan takia. Suunnitelmista poiketen on urakka-alueelta jouduttu poistamaan savea ja lähellä maanpintaa olevaa kalliota sekä vanhaa kenttäkiveystä. Lisäksi paalulle 520 on rakennettu ylimääräiset kiskokaivot ja hulevesilinja.
 • Mt 94 (21.247,78 eur (alv 0 %)), Urakka-alueen Bulevardin osuudella jouduttiin korjaamaan kadun tasausta kiskojen korkeusaseman mukaan, jotta hulevedet saadaan johdettua asianmukaisesti kaivoihin. Kohteen pääurakoitsijalta tilattiin pohjavalu HKL:n asentamiin kiskoihin, sekä liikennejärjestelyt ja suoja-aidat urakka-alueen ulkopuolella tehtyihin kiskotöihin.
 • Mt 101 (114.714,88 eur (alv 0 %)), Urakka-alueen ulkopuolella Hylkeenpyytäjänkadulla tehtiin kaapelisuojaputkitus uudelta Hernesaaren sähkönsyöttöasemalta uuden rataosuuden vaatimia syöttökaapeleita varten, yhteensä 2655 m. Lisäksi asennettiin 2 kpl kaapelikaivoja. Tarjous sisältää suojaputkimateriaalin, asennuksen sekä maanrakennus ja päällystystyöt. Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasema on rakennettu uuden Telakkarannan rataosuuden sähköistystä varten. Syöttöasema on toteutettu erillisenä projektina, verkkonumero 200109. Mt 101 kustannus kohdistetaan Hernesaaren sähkönsyöttöasemahankkeelle.
 • Mt 96 B (5.244,12 eur (alv 0 %)), Koskee urakka-alueella tehtyjä pieniä muutostöitä. Töihin sisältyy mm. Eiranrannan osuudella tehtyjä kiskokoteloiden asennuksia ja putkituksia sekä Eiranrannan pysäkeille tehtyjä kaapelisuojaputkituksia-
 • Mt 112B (355.480,49 eur (alv 0 %)), Koko urakka-alueella tehtyjä lisäyksiä kaapelisuojaputkiin ja kaivoihin sekä urakka-alueen ulkopuolella on rakennettu pylväiden perustuksia, 15 kpl. Alkuperäisen urakkalaskenta-aineiston jälkeen on tullut lisätietoa projektin edetessä mm. kaapelisuojaputkien määrään, joka on laskenta-aineistoon verrattuna yli kaksinkertaistunut, yhteensä noin 9600 metriä. Urakka-alueelle on lisäksi ollut tarve asentaa 30 kpl 800-1200 mm halkaisijaltaan olevia kaapelikaivoja.
 • HKL:n osuus kaupunkiympäristön toimialan rakennuttamispalkkiosta on näiden töiden osalta 24.339,27 eur (alv 0 %).

Työt on todettu tarpeellisiksi ja tarkoituksenmukaiseksi toimivan raitiotiejärjestelmän toteuttamiseksi urakka-alueella sekä Hernesaaren sähkönsyöttöaseman liittämiseksi osaksi uutta raitiotiejärjestelmää.

Aikaisemmat päätökset lisätöistä:

Toimitusjohtajan päätös 43 §, 14.4.2021: 13.461,71 euroa (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 85 §, 25.5.2020: 9.873,56 euroa (alv 0%)
Johtokunnan päätös 33 §, 6.3.2020: 84.198,14 euroa (alv 0%)

Aiemmasta johtokunnan muutos- ja lisätyövaltuutuksesta (johtokunnan päätös 33 §, 6.3.2020) on jäljellä 276.664,73 euroa. Tämän päätöksen jälkeen on lisätöitä tilattu yhteensä 618.658,14 eurolla (alv 0 %) ja urakan kokonaiskustannukset ovat 5.400.782,14 euroa, (alv 0 %).

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 14.04.2021 § 43

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Telakkarannan alueen rakentamiseen liittyviä lisätöitä Kaupunkiympäristön toimialalta tarjouksen nro 107A mukaisesti yhteensä enintään 13.461,71 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

HKL:n johtokunta oikeutti 13.6.2019, 107 §, HKL:n tilaamaan Telakkarannan raitiotien välillä Bulevardi-Eiranranta rakennustyöt sekä rakennuttamistyöt KYMP/RYA:n Rakennuttaminen -palvelulta tarjouksen infra1-18-20, 24.4.2018 mukaisesti yhteensä enintään 4.728.124,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksellään 6.3.2020, 33 § johtokunta päätti tilata kohteen lisä- ja muutostyöt 41b, 45 ja 50 yhteensä enintään 84.198,14 eurolla (alv 0%) sekä oikeuttaa HKL:n tilaamaan urakkaan liittyviä lisä- ja muutostöitä enintään 300.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Nyt päätettävänä oleva lisätyö nro 107A käsittää urakka-alueella tehtyjä lisähulevesilinjoja sekä raitiotien automaattirasvaimen vaatimien putkireittien ja kaivojen asentamista. Tarjous sisältää työ- ja materiaalikustannukset sekä rakennuttamisen ja valvonnan. Hankinta kuuluu osaksi Telakkarannan alueen rakentamisen urakkakokonaisuutta, jonka päätilaajana toimii KYMP/RYA, Rakennuttaminen. Automaattirasvaimen asentaminen kohteeseen on välttämätöntä, jotta kääntöpaikan tiukoista kaarresäteistä johtuva kiskojen kirskuminen ei aiheuta lähialueen asukkaille kohtuutonta haittaa. Lisähulevesilinjan toteuttaminen on välttämätöntä toimivan kiskojen- ja vaihteiden kuivatusjärjestelmän toteuttamiseksi.

Aikaisemmat päätökset lisätöistä:

Toimitusjohtajan päätös 85 §, 25.5.2020: 9.873,56 euroa (alv 0%)
Johtokunnan päätös 33 §, 6.3.2020: 84.198,14 euroa (alv 0%)

Tämän päätöksen jälkeen lisätöitä johtokunnan päätöksen 6.3.2020 (33 §) perusteella on tilattu yhteensä 107.533,41 eurolla (alv 0 %) ja lisätilausvaltuutusta on jäljellä 276.664,73 euroa (alv 0 %).

Hankinta toteutetaan kaupungin sisäisenä hankintana.

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 25.05.2020 § 85

13.06.2019 Ehdotuksen mukaan

Lisätiedot

Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 040 6565024

otto.kyrklund@hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos@hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 06.03.2020 § 33

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Telakkarannan raitiotien välillä Bulevardi-Eiranranta muutostyöt 41b, 45 ja 50 Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet (KYMP/RYA), Rakennuttaminen-palvelulta tarjouksen Infra1-20-40 mukaisesti yhteensä enintään 84.198,14 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Summa sisältää urakoitsijan laskuttamat muutostyöt sekä KYMP:n rakennuttamispalkkion.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan edellä mainittuun urakkaan liittyviä lisä- ja muutostöitä enintään 300.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

13.06.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot

Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 310 35332

otto.kyrklund@hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.01.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätietojen antaja

Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 35332

otto.kyrklund@hel.fi

Eero Valkama, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 21914

eero.valkama@hel.fi

Elina Laisi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 38195

elina.laisi@hel.fi