Hankinta, Herttoniemen metrokorttelin kehittäminen, Liikenneliikelaitos

HEL 2019-008561
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 137 §

Herttoniemen metrokorttelin kehittäminen, hankintamenettelyn käynnistäminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti, että liikenneliikelaitos (HKL) yhdessä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) kanssa järjestää suunnittelu- ja toteutuskilpailun Herttoniemen metrokorttelista erityisalojen hankintalain mukaisena kilpailullisena neuvottelumenettelynä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Herttoniemen metroaseman ja viereisen päivittäistavarakaupan käytössä olevia kortteleita on pyritty kehittämään yli kymmenen vuoden ajan. Vuonna 2008 järjestetyn suunnittelukilpailun jälkeen on tapahtunut monia muutoksia alueen ajatellun kehittämisen suhteen ja metroaseman sekä bussiterminaalin perusparannustarve on tullut entistä ajankohtaisemmaksi.

Alueen suunnittelussa on tarkoituksenmukaista järjestää uusi, joukkoliikenneterminaalin uusimiseen ja siihen liittyvään rakennushakkeeseen johtava kilpailu sekä laatia kilpailun pohjalta päätöksentekoon uusi asemakaavan muutosehdotus.

Suhde muihin päätöksiin

Kaupunginhallitus hyväksyi Herttoniemen metrokortteli –hankkeen tontinvarauksen asuntohanketta varten 5.11.2018, 178 §, siten, että tontti tultaisiin luovuttamaan laatu- ja hintakilpailulla pääosin sääntelemättömään omistus- ja/tai vuokra-asuntotuotantoon kaupunkiympäristölautakunnan myöhemmin päättämin ehdoin.

HKL:n johtokunta sai tiedoksi katsauksen Herttoniemen metrokorttelin kehittämisen valmistelusta 18.4.2019, 69 §.

Hankkeen tausta

Herttoniemen metroaseman ja viereisen K-Hertan kortteleita on pyritty kehittämään 2000-luvun alkupuolelta alkaen. Vuonna 2008 alueesta järjestettiin suunnittelukilpailu, jossa metroaseman ja bussiterminaalin yläpuolelle toteutettaisiin asuntojen ja liiketilojen lisäksi kaupungin palvelukeskus, johon keskitettäisiin sosiaali- ja terveysviraston, kirjaston, nuorisoasiankeskuksen ja työväenopiston tiloja. K-Hertan kortteliin suunniteltiin K-marketin laajennuksen lisäksi asunkerrostaloja ja 19 kerrosta korkeaa toimisto- tai hotellitornia.

Kaupungin palvelutilahanketta ei lähdetty toteuttamaan tämän suunnitelman pohjalta, vaan kortteliin sijoitettavaksi suunnitellut toiminnot on sittemmin päätetty sijoittaa Hertsin lähipalvelukeskukseen ja Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskukseen. Metroaseman ja K-Hertan korttelien asemakaavojen muutosta ei ole edistetty ja Kesko Oyj omalta osaltaan on toteuttanut K-Supermarket Hertan voimassa olevan asemakaavan pohjalta ilman asuntorakentamista. K-Supermarket Hertan laajennuksen lisäksi alueelle on toteutettu vuoden 2008 suunnittelukilpailun jälkeen vain HKL:n valvomorakennus.

Herttoniemen metroasema on otettu käyttöön vuonna 1982. Asema on alkuperäisessä asussa, ahdas, huonokuntoinen ja epäsiisti. Metroasema ja bussiterminaali ovat jo nykyisillä matkustajamäärillä tiloiltaan riittämättömiä. Asemaa käyttää päivittäin noin 35 000 henkeä. Tulevaisuudessa arvioidaan metroaseman päivittäiseksi käyttäjämääräksi noin 50 000 henkeä.

Suunnittelu- ja toteutuskilpailu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala yhdessä Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen kanssa järjestävät suunnittelu- ja toteutuskilpailun, jonka tarkoituksena on hankkia Herttoniemen metroaseman peruskorjausta, uutta bussiterminaalia ja lippuhallia koskevalle KVR-urakalle urakoitsija sekä metrokortteliin suunnitellun uudisrakentamisen luovutuksen saaja-toteuttaja.

Hankintamenettely toteutetaan erityisalojen hankintalain (laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016)) mukaisesti kilpailullisena neuvottelumenettelynä.

Tavoitteena on kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen, toimiva, viihtyisä, turvallinen ja etenkin yleisessä käytössä olevilta tiloiltaan helppokäyttöinen sekä kovaa kulutusta kestävä hybridirakennus, jonka maantasokerroksen tärkein tila olisi metroaseman ja bussiterminaalin lippuhalli noin 50 000:lle päivittäiselle käyttäjälle. Bussiterminaali tulo- ja lähtölaitureineen sijoittuu keskeisen lippuhallin ympärille hybridirakennuksen alle. Rakennus muodostaisi Länsi-Herttoniemen puoleisen maamerkin voimakkaasti kehittyvälle Herttoniemen keskustalle.

Tavoitteena on siirtää keskustan painopistettä lähemmäksi metroasemaa ja tasapainottaa Itäväylän eri puolien merkitystä yhtenäisenä Herttoniemen keskustana.

Asian jatko

Kaupunkiympäristölautakunta tekee päätöksen Herttoniemen metrokorttelin hankintamenettelyn käynnistämisestä ja alustavasta tarjouspyynnöstä elokuussa 2019.

HKL:n johtokunnalle tuodaan käsiteltäväksi em. hankintamenettelyn ratkaisun myötä metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelma arviolta keväällä 2021.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.08.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 09 310 35245

artturi.lahdetie@hel.fi