Hankinta, ajosimulaattori, Liikenneliikelaitos

HEL 2019-008564
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 18 §

Raitiovaunu- ja metrojuna-ajosimulaattoreiden hankinta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan ajosimulaattorit kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Lander Simulation and Training Solutions S.A.:lta yhteensä enintään 1.282.500,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan, johon sisältyy seuraavat osa-alueet:

 • yksi metrojuna-ajosimulaattori sisältäen yhden ohjauspöydän, neljä ohjaamoa, yhden esityspäätteen ja ohjelmiston
 • yksi raitiovaunuajosimulaattori sisältäen yhden ohjauspöydän, neljä ohjaamoa, yhden esityspäätteen ja ohjelmiston
 • raitio- ja metrorataa mallinnettuna tarjouspyynnön mukaisesti
 • ajosimulaattoreiden tuki- ja ylläpitosopimus viidelle vuodelle
 • HKL:n henkilökunnan koulutus simulaattorien käyttöön

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan

 • ratakokonaisuuksien lisämallintamista (tarjouspyynnön Optio 1:n mukaisesti) enintään 530.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan,
 • tarjouspyynnön mukaisia erikseen sovittavia muutos- ja lisätöitä niin, että niiden arvonlisäveroton kokonaisarvo on yhteensä enintään 13.000,00 euroa, sekä
 • tarvittaessa hankintaan liittyviä mahdollisia muita muutos- ja lisätöitä niin, että niiden arvonlisäveroton kokonaisarvo on yhteensä enintään 174.500,00 euroa

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n toimitusjohtajan tekemään hankintaan ja hankinnan ehtoihin vähäisiä muutoksia.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinta perustuu tarjouskilpailuun 7H19, jossa Lander Simulation and Training Solutions S.A.:n tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin.

Ajosimulaattorit hankitaan kuljettajakoulutuksen työvälineiksi. Hankinnan tavoitteena on säästää kustannuksia korvaamalla ajosimulaattoreilla ajoharjoitteluissa käytettävää kalustoa ja mahdollistaa ajoharjoittelussa erilaisia tilanteita, joita ei synny nykyisissä ajoharjoitteluissa. Ajosimulaattoreilla mahdollistetaan lisäksi ajoharjoittelu joustavalla aikataululla.

Hankesuunnitelma:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta hyväksyi 21.3.2019 (§ 52) raitiovaunu- ja metroajosimulaattorin hankintaa ja käyttöönottoa koskevan hankesuunnitelman siten, että hankkeen kokonaishinta, sisältäen suunnittelun ja kehittämisen sekä projektin aikaiset lisä- ja muutostyöt, on yhteensä 2,0 milj. euroa (alv 0 %).

Hankintailmoitus:

HKL käynnisti hankinnan julkaisemalla hankintailmoituksen Hilma-ilmoituskanavassa 14.6.2019 tunnuksella 2019-013330 ja Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan verkkoversiossa (TED) 17.6.2019 tunnuksella 2019/S 114-281009.

Hankintamenettelynä käytettiin vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016, jäljempänä erityisalojen hankintalaki) annetun lain mukaista neuvottelumenettelyä.

Osallistumishakemuksia saapui määräaikaan 1.7.2019 klo 12.00 mennessä yhteensä kuusi (6) kappaletta:

FAAC Incorporated
Lander Simulation and Training Solutions S.A.
Neokon Baltija
Oktal Sydac
Transtech Oy
Transurb SA

HKL käsitteli osallistumishakemukset ja valitsi (toimitusjohtajan päätös § 119, 18.8.2019) osallistumispyynnössä ilmoitettujen soveltuvuusvaatimusten mukaisesti viisi (5) soveltuvuusvaatimukset täyttänyttä ehdokasta mukaan neuvottelumenettelyyn:

FAAC Incorporated
Lander Simulation and Training Solutions S.A.
Neokon Baltija
Oktal Sydac
Transurb SA

Osallistumishakemusten yhteydessä jätettiin alustavat tarjoukset hankinnan kohteesta.

Neuvottelujen kulku:

1. neuvottelukierros

HKL lähetti neuvottelumenettelyyn valituille ehdokkaille neuvottelukutsut 16.8.2019. Ehdokkaiden tuli ilmoittautua neuvotteluihin viimeistään 23.8.2019 klo 12.00. Neuvotteluajat varattiin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ensimmäinen neuvottelukierros käytiin 28.8.2019 – 6.9.2019 välisenä aikana. Ensimmäisellä neuvottelukierroksella käsiteltiin pääsääntöisesti hankinnan tavoitteita ja hankinnan toteuttamiseen liittyviä teknisiä kysymyksiä ja kaupallisia ehtoja HKL:n alustavan tarjouspyynnön ja tarjoajan alustavan tarjouksen pohjalta. Ensimmäisen neuvottelukierroksen yhteydessä ehdokkailla oli mahdollisuus tutustua mallinnettavaan rataverkostoon sekä HKL:n raitiovaunu- ja metrojunakalustoon.

2. neuvottelukierros

HKL lähetti neuvottelumenettelyyn valituille ehdokkaille neuvottelukutsut toiselle neuvottelukierrokselle 17.10.2019. Ehdokkaiden tuli ilmoittautua neuvotteluihin viimeistään 23.10.2019 klo 12.00. Neuvotteluajat varattiin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Toinen neuvottelukierros käytiin 30.10.2019 – 8.11.2019 välisenä aikana.

Toisella neuvottelukierroksella käsiteltiin tarjouspyyntömateriaalia koskevat muutokset ja tarjoajan kommentit muutoksiin sekä hankinnan toteuttamiseen liittyviä teknisiä kysymyksiä ja kaupallisia ehtoja HKL:n alustavan tarjouspyynnön ja tarjoajan alustavan tarjouksen pohjalta.

Lopullinen tarjouspyyntö:

HKL julkaisi lopullisen tarjouspyynnön 27.11.2019 määräaikaan 19.12.2019 klo 12.00 mennessä lopullisen tarjouksen jättivät kaikki neuvottelumenettelyyn valitut ehdokkaat.

Toimittajan valinta:

Kaikkien tarjoajien tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjoukset pisteytettiin tarjouspyynnön mukaisesti siten, että hinnan painoarvo oli 60 % ja laadun 40 %.

Päätösesityksen liitteenä olevan vertailutaulukon mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Lander Simulation and Training Solutions S.A.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 18.08.2019 § 119

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä seuraavat osallistumishakemuksen jättäneet ja soveltuvuusvaatimukset täyttäneet ehdokkaat osallistumaan 7H19 Ajosimulaattori tarjouskilpailuun:

FAAC Incorporated
Lander Simulation and Training Solutions S.A.
Neokon Baltija
Oktal Sydac
Transurb SA

Toimitusjohtaja päätti hylätä Transtech Oy:n osallistumishakemuksen.

Päätöksen perustelut

Taustaa:

7H19 Ajosimulaattori hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus Hilmassa 14.6.2019 (2019-013330) sekä ilmoitus Euroopan unionin julkisten hankintojen tietokannassa (TED), 2019/S 114-281009, 17.6.2019.

Hankintaan sovelletaan lakia vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (29.12.2016/1398). Hankintamenettelynä käytetään erityisalojen hankintalain mukaista rajoitettua menettelyä.

Osallistumishakemusten käsittely:

Osallistumishakemukset avattiin osallistumishakemusten jättämiselle varatun määräajan päätyttyä 1.7.2019 klo 12:00.

Määräaikaan mennessä osallistumishakemuksen jätti seuraavat kuusi (6) ehdokasta:

FAAC Incorporated
Lander Simulation and Training Solutions S.A.
Neokon Baltija
Oktal Sydac
Transtech Oy
Transurb SA

Osallistumishakemusten avaamisen jälkeen tarkastettiin ehdokkaiden soveltuvuus.

HKL pyysi kahdelta ehdokkaalta (Lander Simulation and Training Solutions S.A. ja Neokon Baltija) täsmennystä osallistumishakemukseen.

HKL pyysi ehdokkaalta Lander Simulation and Training Solutions S.A. täsmennystä koskien ehdokkaan teknistä ja ammatillista pätevyyttä.

HKL pyysi ehdokkaalta Neokon Baltija täsmennystä koskien ehdokkaan teknistä ja ammatillista pätevyyttä ja alustavaa hintalomaketta.

Ehdokkaat toimittivat pyydetyt täsmennykset HKL:n asettamassa määräajassa.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos katsoi, että yksi ehdokas Transtech Oy ei täyttänyt osallistumispyynnössä ehdokkaille asetettuja pakollisia vähimmäisreferenssivaatimuksia.

Hankintailmoituksessa hankintayksikkö ilmoitti, että soveltuvuusvaatimuksista täyttävistä ehdokkaista valitaan rajoitettu määrä varsinaiseen tarjouskilpailuun vähintään neljä (4), enintään seitsemän (7) ja, että mikäli ehdokkaita ilmoittautuu mukaan menettelyyn enemmän kuin voidaan ottaa mukaan neuvotteluihin, asetetaan ehdokkaat järjestykseen hankinnan kohdetta vastaavien referenssitoimitusten lukumäärän mukaan suurimmasta pienimpään. Koska osallistumishakemuksen jättäneitä ehdokkaita oli vähemmän kuin hankintayksikön määrittelemä ehdokkaiden enimmäismäärä, hankintayksikkö katsoi, että neuvotteluihin valittavien ehdokkaiden referenssitoimitusten lukumäärällä ei ollut merkitystä ehdokkaiden valinnassa.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos katsoi, että viisi (5) ehdokasta täytti osallistumispyynnössä ehdokkaille asetetut vähimmäisvaatimukset.

Hankintailmoituksen mukaan HKL valitsee kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttäneet ehdokkaat tarjoajiksi. Siten tämän hankinnan osalta viisi (5) osallistumishakemuksen jättänyttä ja soveltuvuusvaatimukset täyttänyttä ehdokasta valitaan tarjoajiksi ja yksi (1) ehdokas hylätään.

HKL lähettää kaikille tarjoajiksi valituille erillisen neuvottelukutsun.

Lisätiedot

Jonne Kuusniemi, hr-asiantuntija, puhelin: 310 64564

jonne.kuusniemi@hel.fi

Ann-Mari Tiainen, hankintasuunnittelija, puhelin: 310 35942

ann-mari.tiainen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.02.2020

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Arttu Kuukankorpi

Lisätietojen antaja

Jonne Kuusniemi, tekninen, hr-asiantuntija, puhelin: 09 310 64564

jonne.kuusniemi@hel.fi

Ann-Mari Tiainen, kaupallinen, hankintasuunnittelija, puhelin: 09 310 35942

ann-mari.tiainen@hel.fi