Neuvottelu- ja vieraanvaraisuustarjoilut vuonna 2019, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari

HEL 2019-008979
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 12

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin neuvotteluiden ja edustustilaisuuksien tarjoilut vuonna 2019

Hallintojohtaja

Päätös

Hallintojohtaja päätti, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin neuvotteluiden tarjoiluihin vuodelle 2019 osoitettu määräraha 6 000 euroa voi ylittyä siten, että tarjoiluihin osoitettu kokonaismääräraha 16 000 euroa (neuvotteluiden tarjoilut 6 000 euroa projektilta 10500100050204 sekä edustustilaisuuksien tarjoilut 10 000 euroa projektilta 104030100109) ei ylity.

Päätöksen perustelut

Hallintojohtaja on 8.3.2019 § 7 päättänyt pormestarin ja apulaispormestareiden neuvotteluiden tarjoiluista vuonna 2019. Talousarvion kohdalta 15001 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi, yritystunnuksella 1000 on varattu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin neuvottelutarjoiluihin enintään 6 000 euroa (projektilta 10500100050204).

Pormestari on 28.1.2019 § 21 päättänyt oikeuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin käyttämään toimialaansa liittyvien edustustilaisuuksien tarjoilujen järjestämiseen enintään 10 000 euroa talousarvion kohdan 15001 (toimielinten toimintakustannukset) tulosyksikön 1000022 (vieraanvaraisuus) määrärahoista (projektinumero 104030100109).

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin neuvottelutarjoiluihin osoitettu määräraha vuodelle 2019 tulee ylittymään, johtuen apulaispormestarin sijaisuusjärjestelyistä sekä muutamasta suuremmasta toimialaan liittyvästä tilaisuudesta. Vastaavasti edustustilaisuuksien tarjoiluihin osoitettua määrärahaa on käytetty vähemmän. Näin ollen on perusteltua, että neuvottelutarjoiluihin osoitettu määräraha voi ylittyä, kuitenkin siten, että tarjoiluihin osoitettu kokonaismääräraha ei ylity.

Kansliapäällikkö on 8.2.2019 § 27 osoittanut määrärahat talousarvion kohdalta 15001 (Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi) hallinto-osaston käytettäväksi.

Päätös tullut nähtäväksi 28.08.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi

Päättäjä

Juha Summanen
hallintojohtaja