Talteenotettujen ajoneuvojen tarjousmyynti

HEL 2019-009248
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 11

Kaupunkiympäristön toimiala, talteenotettujen ajoneuvojen tarjousmyynti 3.9.2019

Kunnallinen pysäköinninvalvoja

Päätös

Kunnallinen pysäköinninvalvoja päätti myydä 73 483 eurolla lain ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008) perusteella kunnan omaisuudeksi siirtyneet 118 ajoneuvoa suurimpien tarjousten perusteella yrityksille, joilla on voimassa oleva ympäristölupa.

Autopurkaamo Romu Arska
Erät: 44, 68 ja 79 yhteensä 1 056,00 euroa

Helsingin Varaosakellari Oy
Erä: 105 yhteensä 200,00 euroa

Konehuolto M. Kippo Oy
Erät: 23, 28, 33, 38, 42, 70, 75 ja 78 yhteensä 2 048,00 euroa

Kotkan Käyttöosa Oy
Erät: 6, 8, 9, 17, 19, 20, 45, 52, 56, 60 ja 76 yhteensä 11 836,00 euroa

Onkiniemen Autopurkaamo
Erät: 10, 12, 13, 15, 30, 47, 48, 55, 61, 64, 69, 72, 80, 97, 111, 115, 117 ja 118 yhteensä 6 540,00 euroa.

Pikkutalli
Erät: 11, 39, 82, 88, 94 ja 112 yhteensä 2 190,00 euroa

Romu Keinänen Oy
Erät: 14, 16, 25, 40, 46, 50, 57, 58, 65, 71, 104 ja 114 yhteensä 720,00 euroa

Sapoma Oy
Erät: 1, 21, 29, 41 ja 54 yhteensä 1 440,00 euroa

Sinisalon Auto Oy
Erät: 2, 3, 4, 5, 24, 35, 49, 62, 63, 66, 74 , 81, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 99, 106, 110, 113 ja 116 yhteensä 16 464,00 euroa

Suomen Uusiokone Oy
Erät: 18, 31, 32, 43, 59, 95, 98, 101, 102, 107, ja 109 yhteensä 16405,00 euroa

Usa-Osa Oy
Erät: 7, 22, 26, 27, 34, 36, 51, 53, 67, 73, 77, 84, 85, 103, 108 ja 119 yhteensä 14 584,00 euroa

Päätöksen perustelut

Siirtopäällikkö ehdotti erien myymistä suurimpien tarjousten perusteella. Tarjouksia pyydettiin 20 kappaletta ja tarjouksia saatiin 11 kappaletta. Erä 37 poistettiin myynnistä. Romu Keinänen Oy:tä pyydettiin täydentämään tarjoustaan puuttuvan ympäristöluvan vuoksi. Yrityksen ympäristölupa todettiin voimassaoleviksi.

Päätös tullut nähtäväksi 08.10.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Pekka K Holopainen, siirtopäällikkö, puhelin: 09 310 39867

pekka.k.holopainen@hel.fi

Päättäjä

Kaija Kossila
kunnallinen pysäköinninvalvoja

Liitteet (pdf)

1. Avauspöytäkirja
2. Ajoneuvojen tarjousmyynti 03092019 vertailutaulukko

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.