Hankinta, talotekniset valvontapalvelut ajalle 2019-2021

HEL 2019-009579
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 294 §

Hankintaoikaisuvaatimus ja hankinnan keskeyttäminen, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätös 5.3.2020 § 25, taloteknisten valvontapalvelujen puitejärjestely 2020-2022, asuinrakennukset

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti keskeyttää hankinnan sekä kumota kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston hankintapäätöksen 5.3.2020 § 25 koskien taloteknisten valvontapalvelujen puitejärjestelyä 2020-2022, asuinrakennukset.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti, että hankintapäätöksen osa-alueeseen 2 kohdistuvan hankintaoikaisuvaatimuksen enempi käsittely raukeaa hankintamenettelyn keskeyttämisen vuoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankintamenettely ja hankintapäätös

Taloteknisiä valvontapalveluja koskevasta puitejärjestelystä sopimuskaudelle 2020-2022 julkaistiin EU-kynnysarvon ylittävää palveluhankintaa koskeva hankintailmoitus 13.9.2019. Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki). Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta kahdella yhden vuoden pituisella optiokaudella. Hankinta on jaettu neljään osa-alueeseen. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että puitejärjestelyn piiriin valitaan osa-alueittain 5 sopimustoimittajaa, mikäli soveltuvia tarjoajia on näin monta. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kymmenen yritystä.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti 5.3.2020 § 25 oikeuttaa teknisen johtajan tekemään kaupunkiympäristön toimialan käyttöön tulevat taloteknisten valvontapalvelujen neljää eri osa-aluetta koskevat puitesopimukset 31.3.2022 saakka jäljempänä mainituin ehdoin edullisuusjärjestyksessä seuraavien kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneiden yritysten kanssa:

Osa-alue 1 (Sähkötöiden valvontapalvelut asuinrakennusten uudisrakentamisessa):
1. WSP Finland Oy
2. A-insinöörit Rakennuttaminen Oy
3. Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
4. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Osa-alue 2 (Sähkötöiden valvontapalvelut asuinrakennusten peruskorjauksissa):
1. WSP Finland Oy
2. Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
3. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Osa-alue 3 (LVIA-töiden valvontapalvelut asuinrakennusten uudisrakentamisessa):
1. WSP Finland Oy
2. A-insinöörit Rakennuttaminen Oy
3. Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy
4. Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
5. Saraco DM Oy

Osa-alue 4 (LVIA-töiden valvontapalvelut asuinrakennusten peruskorjauksissa):
1. WSP Finland Oy
2. Sweco Asiantuntijapalvelut Oy
3. A-insinöörit Rakennuttaminen Oy
4. Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
5. Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti sulkea pois tarjouskilpailusta:

Sitowise Oy:n osa-alueita 1-4 koskevat tarjoukset, koska se ei täytä tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia valvontasuunnitelman osalta

Hepacon Oy:n osa-alueita 1-4 koskevat tarjoukset, koska se ei täytä tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia valvontasuunnitelman osalta

Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy:n osa-aluetta 1 koskevan tarjouksen, koska se ei täytä tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia valvontasuunnitelman osalta.

Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:n osa-alueita 1 ja 2 koskevat tarjoukset, koska se ei täytä tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia valvontasuunnitelman osalta.

Saraco DM Oy:n osa-alueita 1 ja 2 koskevat tarjoukset, koska se ei
täytä tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia valvontasuunnitelman osalta.

Sweco Asiantuntijapalvelut Oy:n tarjouksen osa-aluetta 2 koskevan tarjouksen, koska se ei täytä tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia valvontasuunnitelman osalta.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston 5.3.2020 § 25 tekemä hankintapäätös perusteluineen ja muutoksenhakuohjeineen annettiin tarjoajille tiedoksi sähköpostitse 9.3.2020.

Hankintaoikaisuvaatimuksesta

Sweco Asiantuntijapalvelut Oy teki päätöksestä 11.3.2020 hankintayksikölle hankintaoikaisuvaatimuksen, joka koski puitejärjestelyn osa-aluetta 2 (Sähkötöiden valvontapalvelut asuinrakennusten peruskorjauksissa), jolta osa-alueelta se oli suljettu pois tarjouskilpailusta. Sweco Asiantuntijapalvelut Oy vaati, että sen tarjousta ei suljeta pois tarjouskilpailusta. Sweco Asiantuntijapalvelut Oy esitti perusteena, että se on liittänyt tarjoukseensa liitteen, jossa on esitetty asiat, jotka täyttävät tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset.

Asian käsittelyyn liittyen hankintayksikkö kuuli Sweco Asiantuntijapalvelut Oy:tä.

Sweco Asiantuntijapalvelut Oy totesi lausunnossaan 23.4.2020 muun muassa seuraavaa: "Tarjouspyynnössä tai sen liitteenä olevassa palvelukuvauksessa eikä palvelukuvauksessa viitatussa talotekniikkatöiden valvonnan tehtäväluettelossa RT 16-11123 määritellä tarkemmin, mitä tarjouspyynnön laatija on tarkoittanut päätehtävillä. Edelleen valvonnan päätehtäville ei ole muuta tarkkarajaista tai vakiintunutta määritelmää".

Tarjouspyynnön vaatimus valvontasuunnitelmasta

Tarjouspyynnössä oli seuraava vaatimus koskien tarjoukseen liitettävää valvontasuunnitelmaa: "Tähän ladataan toimittajan laatima esimerkki valvontasuunnitelmasta, josta tulee käydä ilmi valvontaan käytettävät resurssit ja aika (tunteina) valvonnan päätehtävittäin. Esimerkkikohteena käytetään kokonaisurakkana toteutettavaa kohdetta, jossa on kolme viisikerroksista, 3-portaista asuinkerrostaloa ja pysäköintihalli. Urakka-aika on 18 kk. Valvontasuunnitelman tulee perustua tarjouspyynnön liitteenä olevaan Palvelukuvaukseen”.

Tarjouspyynnön edellä mainittu vaatimus koski kaikkia hankinnan osa-alueita 1-4.

Tarjouspyynnön virheellisyys

Hankintaoikaisuvaatimuksen käsittelyyn liittyen hankintayksikkö tarkasteli vielä uudestaan kaikkia saatuja tarjouksia tarjouspyynnössä edellytetyn valvontasuunnitelman osalta. Tässä yhteydessä havaittiin, että myös valituiksi tulleiden tarjoajien tarjouksissa oli tarjouksia, jotka eivät vastanneet tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia valvontasuunnitelman osalta. Puitesopimustoimittajiksi oli valittu myös tarjoajia, joiden tarjouksissa oli puutteellisesti tai vain osittain esitetty valvonnan päätehtävät ja siten niihin käytettävät tunnit. Tässä yhteydessä hankintayksikkö totesi myös, että tarjouspyyntöasiakirjoista ei nimenomaisesti käy ilmi, mitkä ovat tarjouspyynnössä tarkoitetut valvonnan päätehtävät.

Tarjoukset ovat poikenneet toisistaan sen suhteen, mitä valvonnan päätehtäviä niissä on esitetty. Suurin osa saaduista tarjouksista on täyttänyt hankintayksikön tarjouspyynnöllä tarkoittaman valvontasuunnitelman vaatimukset vain osittain. Tarjoajista vain kaksi on tehnyt tarjouksen, jossa on esitetty kaikki hankintayksikön tarkoittamat valvonnan päätehtävät sekä niihin käytettävä aika tunneittain.

Valvontasuunnitelman merkitys on myös jäänyt epäselväksi sopimuksellisesti eikä valvontasuunnitelman valvonnan päätehtävittäin ilmoitettavaksi pyydettyjen tuntimäärien merkitystä sopimuskaudella tehtävissä toimeksiannoissa ole esitetty. Tällä on kuitenkin osaltaan voinut olla vaikutusta siihen, kuinka tarjoajat ovat hinnoitelleet tarjouksensa ja siten tarjousten vertailukelpoisuuteen.

Mikäli ainoastaan hankintayksikön tarjouspyynnössä tarkoittamaa vaatimusta vastaavan valvontasuunnitelman tehneet tarjoajat hyväksyttäisiin mukaan tarjouskilpailuun, jäisi hankinnan osa-alueelle 2 yksi puitesopimustoimittaja ja hankinnan osa-alueille 1, 3 ja 4 kaksi toimittajaa. Hankintayksikön kannalta tällainen puitejärjestely ei enää vastaisi hankintayksikön puitejärjestelyllä tavoittelemaa toimittajaresurssia ja puitejärjestelyn käyttökelpoisuutta. Tämä ei myöskään olisi tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteiden mukaista johtuen hankintamenettelyn virheellisyydestä. Koska tarjouspyyntö on ollut epäselvä ja tulkinnanvarainen hankintayksikön tarkoittamien valvonnan päätehtävien osalta, tarjouspyynnön perusteella ei ole voitu saada tarjouspyynnössä tarkoitettuja tarjouksia.

Hankinnan keskeyttäminen

Tarjouspyyntö on ollut siinä määrin tulkinnanvarainen ja epäselvä, ettei se ole ollut omiaan tuottamaan yhteismitallisia ja siten keskenään vertailukelpoisia tarjouksia eikä turvaamaan tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Tarjouspyynnön ja hankintamenettelyn virheellisyyttä ei ole mahdollista korjata kuin keskeyttämällä hankinta ja julkaisemalla uusi tarjouspyyntö.

Sovellettavat säännökset

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö ja sen liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 133 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta.

Hankintalain 132 §:n mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa
tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin. Päätöksen tai ratkaisun oikaiseminen ei edellytä asianosaisen suostumusta.

Hankintalain 132 §:ää koskevista esitöistä, joissa viitataan aiemmin voimassa olleen hankintalain esitöihin (HE 182/2010) ilmenee, että hankintaoikaisun lopputuloksena voi olla uuden hankintapäätöksen sijasta myös hankintamenettelyn keskeyttämispäätös silloin, kun virhe on oikeudelliselta laadultaan sellainen, että jo tarjouspyyntö on ollut lainvastainen.

Hankintalain 125 §:n 1 momentin mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Oikeuskäytännössä muotoutuneena hankintamenettelyn keskeyttämisen edellytyksenä on, että keskeyttämisen syy on todellinen ja ettei keskeyttäminen merkitse ehdokkaiden tai tarjoajien syrjivää tai epätasapuolista kohtelua.

Johtopäätökset

Edellä esitetyn mukaisesti hankintamenettely ei ole ollut julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden mukainen. Hankinnan keskeyttämiselle on hankintalain mukainen todellinen ja perusteltu syy.

Hankintaa ei enää toteuteta hankintaoikaisuvaatimuksen kohteena olevan 5.3.2020 § 25 tehdyn hankintapäätöksen perusteella. Hankintaoikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen kumoamisen ja hankinnan keskeyttämisen johdosta hankintaoikaisuvaatimuksen käsittely raukeaa.

Kaupunkiympäristölautakunnan toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan lautakunnan, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee lautakunta. Näin ollen kaupunkiympäristölautakunta on toimivaltainen käsittelemään hankintaoikaisuvaatimuksen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 05.03.2020 § 25

Päätös

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti sulkea pois tarjouskilpailusta:

- Sitowise Oy:n osa-alueita 1-4 koskevat tarjoukset, koska se ei täytä tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia valvontasuunnitelman osalta

- Hepacon Oy:n osa-alueita 1-4 koskevat tarjoukset, koska se ei täytä tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia valvontasuunnitelman osalta

- Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy:n osa-aluetta 1 koskevan tarjouksen, koska se ei täytä tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia valvontasuunnitelman osalta

- Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:n osa-alueita 1 ja 2 koskevat tarjoukset, koska se ei täytä tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia valvontasuunnitelman osalta

- Saraco DM Oy:n osa-alueita 1 ja 2 koskevat tarjoukset, koska se ei täytä tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia valvontasuunnitelman osalta

- Sweco Asiantuntijapalvelut Oy:n tarjouksen osa-aluetta 2 koskevan tarjouksen, koska se ei täytä tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia valvontasuunnitelman osalta.

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa teknisen johtajan tekemään kaupunkiympäristön toimialan käyttöön tulevat taloteknisten valvontapalvelujen neljää eri osa-aluetta koskevat puitesopimukset 31.3.2022 saakka jäljempänä mainituin ehdoin edullisuusjärjestyksessä seuraavien kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneiden yritysten kanssa:

Osa-alue 1 (Sähkötöiden valvontapalvelut asuinrakennusten uudisrakentamisessa):

1. WSP Finland Oy
2. A-insinöörit Rakennuttaminen Oy
3. Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
4. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Osa-alue 2 (Sähkötöiden valvontapalvelut asuinrakennusten peruskorjauksissa):

1. WSP Finland Oy
2. Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
3. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Osa-alue 3 (LVIA-töiden valvontapalvelut asuinrakennusten uudisrakentamisessa):

1. WSP Finland Oy
2. A-insinöörit Rakennuttaminen Oy
3. Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy
4. Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
5. Saraco DM Oy

Osa-alue 4 (LVIA-töiden valvontapalvelut asuinrakennusten peruskorjauksissa):

1. WSP Finland Oy
2. Sweco Asiantuntijapalvelut Oy
3. A-insinöörit Rakennuttaminen Oy
4. Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
5. Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy

Puitesopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintaa koskevan erillisen kirjallisen sopimuksen.

Hankintapäätös on ehdollinen siihen asti, kunnes valitut tarjoajat ovat toimittaneet hankintayksikön vaatimat hyväksyttävät rikosrekisteriotteet.

Puitesopimus tulee voimaan aikaisintaan 1.4.2020 ja, kun sopimus on allekirjoitettu. Kaupunkiympäristön toimiala allekirjoittaa sopimukset aikaisintaan, kun hankintalain mukainen odotusaika on kulunut ja hankintapäätös on lainvoimainen. Sopimus päättyy 31.3.2022. Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta kahdella yhden vuoden pituisella optiokaudella.

Kaupunkiympäristön toimialan hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon arvioidaan olevan arvonlisäverottomana 19 000 000 euroa. Em. summassa on huomioitu myös mahdollisesti käyttöönotettavat optiovuodet, 1+1.

Tilaukset sopimustoimittajilta tehdään ensisijaisesti puitesopimuskilpailutuksen sijoittumisjärjestyksen perusteella.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden
Lisätiedot

Antti Mustajärvi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 27971

antti.mustajarvi@hel.fi

Minna Launiainen, LVI-suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 23193

minna.launiainen@hel.fi

Aatte Saastamoinen, sähkösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32395

aatte.saastamoinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.05.2020

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Kristiina Jokinen, lakimies, puhelin: 09 310 39015

kristiina.jokinen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Hankintaoikaisuvaatimus 11.3.2020
2. Tarjouspyyntö
3. Palvelukuvaus liitteineen

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.