Tartuntatautilain rokotussuojavaatimus -ohjeen päivittäminen, keskushallinto

HEL 2019-009841
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 26

Ohje tartuntatautilain mukaisesta henkilöstön rokotussuojasta

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteenä olevan ohjeen tartuntatautilain mukaisesta henkilöstön rokotussuojasta.

Päätöksen perustelut

Ohjetta päivitetään siten, että siitä käy selkeämmin ilmi kaupungissa noudatettava käytäntö rokotussuojan ilmoittamisen ja muun työn tarjoamisen osalta.

Päätös tullut nähtäväksi 04.10.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Hanna Björkstrand, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 28915

hanna.bjorkstrand@hel.fi

Päättäjä

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Ohje tartuntatautilain mukaisesta henkilöstön rokotussuojasta

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.