Hankinta, Kruunusillat-hankkeen allianssikumppaneiden valinta

HEL 2019-010526
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 176 §

Kruunusillat -hankkeen allianssikumppanien valinta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti osaltaan valita Kruunusillat -hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavaksi konsortioksi Kruuvin (YIT Suomi Oy, NRC Group Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy).

Vielä johtokunta päätti, että kyseessä olevan hankintapäätöksen täytäntöönpano edellyttää, että kaupunkiympäristön toimiala tekee vastaavan sisältöisen hankintapäätöksen.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan HKL:n rahoitusosuutta vastaavat kehitysvaihetta koskevat (vaihe 2) ja hankkeen johtamista koskevat (vaihe 3) tilaukset kaupunkiympäristön toimialalta.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo on raitiotiehankkeen osalta noin 110.000.000 euroa, josta HKL:n kustannusosuus on alustavasti n. 80 %, ja siihen liittyvien katurakennushankkeiden ja muiden töiden (liittyvät hankkeet) osalta yhteensä korkeintaan noin 260.000.000 euroa.

Kehitysvaiheen tilauksen arvo on noin 5 - 10 % hankkeen kokonaisarvosta ja sisältyy em. kokonaishintaan.

HKL:n johtokunta päättää toteutusvaiheen käynnistämisestä myöhemmin erikseen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankkeen taustaa

Kruunusillat-hanke koostuu vuonna 2016 laaditun hankesuunnitelman mukaan kolmesta sillasta sekä raitiotieyhteydestä Helsingin keskustasta Laaja-saloon. Hankkeen raitiotieyhteys toteutetaan projektiallianssina, ja Nihti-Kruunuvuorenrannan katu- ja siltayhteys erikseen kokonaisurakkana. Tämän hankinnan kohteena on Kruunusillat-hankkeen raitiotien allianssitoteutus, johon sisältyy raitiotieosuuden ohella siihen liittyviä muita katu- ja kunnallisteknisiä töitä, jotka on perusteltua toteuttaa samassa yhteydessä.

Projektiallianssin muodostavat tilaajat ja osapuoliksi kilpailutettavat suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat palveluntuottajat. Allianssi on projektin keskeisten toimijoiden yhteiseen sopimukseen perustuva toteutusmuoto, jossa osapuolet vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteisellä organisaatiolla jakaen hankkeen hyödyt ja riskit. Suunnittelu ja toteutus hankitaan samalla hankinnalla.

Hankinnassa tilaajina toimivat Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala (KYMP) ja Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL), ja tilaajina voivat myös toimia HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Helen Sähköverkko Oy ja Helen Oy.

Päätöksessä esitetty hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo (110.000.000 + 260.000.000 euroa) koskee yhteensä kaikkia hankkeessa tilaajina toimivia. Raitiotien osalta KYMP:n ja HKL:n keskinäisessä suhteessa kustannukset on alustavasti sovittu jaettavaksi siten, että KYMP:n osuus on n. 20 % ja HKL:n osuus n. 80 %.

Päätöksen täytäntöönpano edellyttää, että KYMP tekee vastaavan
sisältöisen hankintapäätöksen.

Suhde muihin päätöksiin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 31.8.2016, 210 §, Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman.

KYMP:n rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tekninen johtaja valitsi 19.6.2019, 111 §, tarjousvaiheeseen mukaan kolme osallistumishakemuksen jättänyttä ehdokasta.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017 - 2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, 321 §) todetaan, että liikennejärjestelmän toimivuudesta huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja että kestävien liikennemuotojen kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Päätösehdotus tukee näitä kaupunkistrategian tavoitteita kestävän kasvun turvaamisesta ja on näin strategian mukainen.

Hankintailmoitus ja tarjoajien valinta

Hankinta on toteutettu soveltaen vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1398/2016, erityisalojen hankintalaki). Hankintamenettelynä käytettiin neuvottelumenettelyä. Neuvottelumenettelyn valinta hankintamenettelyksi on perustunut mm. siihen, että hankkeen monimutkaisuuteen liittyvistä erityisistä syistä ei voida tehdä hankintasopimusta ilman edeltäviä neuvotteluita.

Tarjouskilpailu

Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus HILMA-kanavalla 8.5.2019. Osallistumishakemuksen jätti kolme ehdokasryhmittymää, jotka kaikki valittiin tarjousvaiheeseen 1.

Osallistumishakemuksen jätti määräaikaan 17.6.2019 mennessä kolme ehdokasryhmittymää. Julkaistun tarjouspyynnön mukaisesti tilaajat valitsevat soveltuvuusvaatimukset täyttäneistä ehdokkaista 3 - 4 parasta tarjousvaiheeseen 1 käyttäen vertailuperusteena pisteytettäviä yritysreferenssejä. Kaikki kolme ehdokasta täyttivät asetetut soveltuvuusvaatimukset, joten ne kaikki valittiin tarjousvaiheeseen 1.

Tarjousvaiheessa 1 ehdokkaat ilmoittivat nimeämänsä projektitiimit sekä jättivät projektitiimin pisteytettävät tiimireferenssit. Lisäksi kukin projektitiimi osallistui tarjoajakohtaiseen tenttitilaisuuteen. Kaikki kolme tarjoajaa valittiin tarjousvaiheeseen 2.

Tarjousvaiheessa 2 järjestettiin tarjoajakohtaisesti kaksi kehitystyöpajaa ja yksi sopimusneuvottelu. Kussakin kehitystyöpajassa tilaaja ja tarjoaja yhdessä kehittivät hanketta. Samalla tilaajat arvioivat ja pisteyttivät tarjoajien projektinjohto- ja yhteistoimintakyvyn. 2. kehitystyöpajojen päätteeksi tarjoajat jättivät osana laatuosaa projektisuunnitelman osan. Tarjousneuvotteluiden päätyttyä tilaajat julkaisivat tarkennetun tarjouspyynnön.

Tarjousvaiheen 2 päätteeksi tarjoajat jättivät vielä 22.10.2019 palkkiotarjouksensa erikseen suunnittelun ja toteutuksen osalta.

Tarjousvaiheen 2 tarjouksen jättivät tarjoajat KLAARA (GRK Infra Oy, Winco Oy, Pöyry Finland Oy), Klaava (Destia Oy, WSP Finland Oy) ja Kruuvi (YIT Suomi Oy, NRC Group Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy), ja tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten arviointi

Laatuosiossa arvioitiin projektitiimin tiimireferenssit (painoarvo 10 %), tenttivastaukset (painoarvo 10 %), projektinjohto- ja yhteistoimintakyky (20 %) sekä projektisuunnitelman osa (painoarvo 30 %). Laatuosion arvioinnin jälkeen ti-laajat avasivat ja pisteyttivät palkkiotarjoukset (painoarvo 30 %).

Tarjousten vertailu on esitetty tarkemmin valintamuistiossa, tarjousten vertailutaulukossa ja arvioinnin perustelumuistioissa (liitteet 1-5).

Päätös konsortion valinnasta

Pisteytettyjen laatu- ja palkkiotarjousten perusteella tarjouskilpailussa eniten pisteitä sai Kruuvi (YIT Suomi Oy, NRC Group Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy).

Tarjouskilpailusta ei makseta tarjouspalkkioita.

Kruunusillat-hanke järjestää kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille palautetilaisuudet hankintaprosessista ja sen tuloksista. Tilaisuuksissa tarjoavat saavat antaa ja saavat palautetta tarjousprosessista jatkuvan parantamisen peri-aatteen mukaisesti.

Sopimussuhde tarjouskilpailun voittajan kanssa ei synny vielä tämän päätöksen perusteella, vaan vasta allekirjoitetulla sopimuksella, jonka allianssin osapuolet yhdessä allekirjoittavat.

Päätöksen täytäntöönpano edellyttää, että KYMP tekee Kruunusillat-hankkeen kustannusjakoa koskevan sopimuksen mukaisesti vastaavan sisältöisen hankintapäätöksen.

Tarjoukset hankkeen toteuttamisesta

Kruunusillat-hanke toteutetaan KYMP:n johdolla. KYMP toimii tilaajana ja laskuttaa HKL:ltä tämän osuuden.

Vaiheen 2 rakennuttamistarjous kattaa allianssin kehitysvaiheen työt (mm. toteutussuunnitelman laatiminen).

Vaiheen 3 rakennuttamistarjous kattaa hankkeen yhteensovittamisen ja johtamisen (mm. allianssin ja kokonaisurakan yhteensovittamisen koordinointi ja hankekokonaisuuden johtaminen).

Tarjouksissa olevat laskelmat perustuvat hankkeen budjetointiin ja hanke-päätöksen mukaisiin kustannusjakoihin. HKL:n osuus tarkentuu myöhemmin rakentamiskustannusten täsmentymisen myötä.

Liiteaineistona KYMP:n tarjoukset rakennuttamisesta koskien vaiheita 2 ja 3.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.11.2019

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Jari Kivi, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 20258

jari.kivi@hel.fi

Liitteet (pdf)

2. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
3. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
4. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
5. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
10. Liite_8_Rakennuttamistarjous_KYMP_(vaihe_2)
11. Liite_9_Rakennuttamistarjous_KYMP_(vaihe_3)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.