Sopimusmuutos, Jamix-järjestelmän siirto pilvipalveluun, Stadin ammattiopisto

HEL 2019-011199
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 6
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Sopimusmuutos, Jamix-järjestelmän siirto pilvipalveluun, Stadin ammattiopisto

Tietohallintopäällikkö

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietohallinnon tietohallintopäällikkö päätti hankkia JAMIX järjestelmän siirron Kaskon konesalista toimittajan pilvipalvelun.

Tarjotun palvelun perustamishinta on enintään 4 000 euroa (alv. 0%). Ylläpitokustannukset vuosittain enintään 8400 euroa, neljän vuoden kustannukset 34 000 euroa.

TILI = 434105, Sisäinen tilinumero 1483423014.

Päätöksen perustelut

Kaskon tietohallinto on tehnyt periaatepäätöksen omassa konesalissa olevien järjestelmien siirron pilvipalveluun tapauskohtaisesti. Jamix soveltuu toimittajan pilvipalveluun hyvin.

Hankinnan kokonaisarvo alittaa hankintalain (1397/2016) 25 §:n mukaisen tavara-ja palveluhankinnan kansallisen kynnysarvon. Hankintaan sovelletaan Helsingin kaupungin pienhankintojen ohjeistusta (päiväys 9.4.2018). Hankinta toteutetaan suorahankintana, koska on kyse olemassa olevan järjestelmän päivittämisestä uudempaan versioon.

Hankinnassa on huomioitu Helsingin kaupungin harmaan talouden torjuntaohjetta
(kansliapäällikön päätös § 205, 12.10.2018).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin allekirjoitettavalla sopimuksella.

Sovelletut säädökset: Hallintolaki (434/2003) 43, 44 ja 45 §.

Päätös tullut nähtäväksi 31.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Pertti Koskela, ICT-asiantuntija, puhelin: 09 310 88691

pertti.koskela@hel.fi

Päättäjä

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
2. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
3. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
4. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
5. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
6. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.