Määrärahan myöntäminen Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen vuodelle 2019

HEL 2019-011518
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 841 §

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2019 talousarviokohdasta projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2019 talousarviokohdasta 8 01 02, Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi, määrärahoja seuraavasti:

TA-alakohta Euroa

8 01 02 04 Kruunuvuorenrannan esirakentaminen 3 100 000

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut Kruunuvuorenrannan esirakentamisen suunnittelua ja toteutusta päätettyjen suunnitelmien mukaisesti.

Vuoden 2019 talousarviossa on varattu alakohtaan 8 01 02 04 Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen 3,1 milj. euroa. Lisäksi toimialalla on käytettävissä vuonna 2018 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen myönnettyä ylitysoikeutta 8,75 milj. euroa. Vuosina 2011-2018 on Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen käytetty 13,05 milj. euroa. Vuosina 2019-2027 Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen on suunniteltu käytettävän noin 29,5 milj. euroa.

Koirasaarten ja Stansvikin uimarannan esirakentamisurakka käynnistyi keväällä 2019. Esirakentamisurakka sisältää Koirasaarten asemakaavan mukaisen alueen ruoppauksen ja louhetäytön sekä Varisluodonlahden pohjaan sijoittuvan Stansvikin uimarannan merialueen ruoppauksen, reunapenkereen ja hiekkatäytön. Urakkahinta on 13,5 milj. euroa. Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen ennustetaan tarvittavan vuonna 2019 yhteensä 11,85 milj. euroa, johon käytetään ylitysoikeutta 8,75 milj. euroa ja haettavaa määrärahaa 3,1 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön tulisi myöntää Kruunuvuorenrannan esirakentamiseen 3,1 milj. euron määräraha talousarvion kohdasta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, Khn käytettäväksi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.12.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kaupunkiympäristön toimialan esitys

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.