Valtuustoaloite, kuplahalli Lauttasaareen

HEL 2019-011604
Asialla on uudempia käsittelyjä
19. / 209 §

Valtuutettu Mia Nygårdin aloite kuplahallista Lauttasaareen

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Mia Nygård ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta Ruukinlahden puistoon Lauttasaareen saadaan kuplahalli jalkapalloharrastajien käyttöön.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkiympäristön toimiala valmistelee Ruukinlahden puistoon uuden puistosuunnitelman ja käynnistää asemakaavamuutoksen siten, että suunnitelma ja sen myötä tehtävä kaavoitus mahdollistavat kuplahallin sijoittamisen puiston alueelle talvikaudella. Kesäkaudella kuplahallin alue on muussa käytössä. Ruukinlahden puiston nykyinen vuodelta 1951 oleva asemakaava ei salli kuplahallia.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnot. Molemmat lautakunnat ovat lausunnoissaan kannattaneet aloitteen ehdotusta. Kaupunkiympäristölautakunta palautti uuteen valmisteluun alkuperäisen puistosuunnitelmaehdotuksen, joka ei mahdollistanut kuplahallin sijoittamista puistoon. Uutta puistosuunnitelmaa edistetään ripeästi.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallintosäännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kaupunginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kaupunginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeistään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhallitukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Sulje

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 461

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.06.2020 § 349

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala valmistelee uuden puistosuunnitelman ja käynnistää asemakaavamuutoksen siten, että suunnitelma ja sen myötä tehtävä kaavoitus mahdollistavat talvikautisen kuplahallin sijoittamisen Ruukinlahdenpuiston alueelle. Kesäkaudella kuplahallin alue on muussa käytössä. Suunnitelma ei edellytä lisäpysäköintipaikkoja. Uutta suunnitelmaa edistetään ripeästi ja tarvittaessa kahdessa vaiheessa.

07.04.2020 Palautettiin

31.03.2020 Pöydälle

17.03.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Paula Hurme, maisema-arkkitehti: 310 26093

paula.hurme@hel.fi

Paula Kinnunen, arkkitehti, puhelin: 310 37141

paula.a.kinnunen@hel.fi

Mikko Suominen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39232

mikko.suominen@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 10.03.2020 § 48

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa kuplahallin sijoittamista Lauttasaareen, mikäli saarelta löytyy hallille sopiva sijoituspaikka.

Kyseessä on jalkapalloseura Pallo-Pojat Juniorit ry:n (PPJ) hanke seuran omistaman kuplahallin sijoittamiseksi Ruukinlahden puistoon. Hallin aikaansaaminen Lauttasaareen on sinänsä kannatettava ja liikuntaa lisäävä hanke, mutta Ruukinlahden puiston vuodelta 1951 peräisin oleva asemakaava ei salli hallin sijoittamista puistoon.

Kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitila- ja maisemasuunnittelussa on laadittu Ruukinlahden puistoon uutta puistosuunnitelmaa, joka on tarkoitus esitellä kaupunkiympäristölautakunnalle tämän aloitteen käsittelyn yhteydessä. Suunnitelmaehdotuksessa puistoon sijoitetaan koira-aitaus, lumen varastointipaikka ja hiekkatekonurmipintainen pelikenttä. Suunnitelma ei ehdotetussa muodossaan mahdollista kuplahallin sijoittamista puistoon.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi