Valtuustoaloite, kuplahalli Lauttasaareen

HEL 2019-011604
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 19. / 209 §

Den av ledamoten Mia Nygård väckta motionen om en övertryckshall till Drumsö

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Mia Nygård och 24 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden vidtar de åtgärder som krävs för att man ska få en övertryckshall till Bruksviksparken på Drumsö åt fotbollsspelarna.

Stadsstyrelsen konstaterar att stadsmiljösektorn bereder en ny parkplan för Bruksviksparken och initierar en detaljplaneändring på så sätt att det till följd av dessa är möjligt att placera en övertryckshall på området under vintern. Under sommaren är hallens område i annan användning. Bruksvikens gällande detaljplan från 1951 tillåter ingen övertryckshall.

Stadsmiljönämnden och kultur- och fritidsnämnden har gett utlåtande i ärendet. Båda nämnderna understöder motionens förslag i sina utlåtanden. Stadsmiljönämnden återremitterade förslaget till parkplan enligt vilken det inte var möjligt att placera en övertyckshall i parken. Den nya parkplanen ska hastigt påskyndas.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrelsen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstadgan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadsstyrelsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Stäng

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 461

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.06.2020 § 349

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala valmistelee uuden puistosuunnitelman ja käynnistää asemakaavamuutoksen siten, että suunnitelma ja sen myötä tehtävä kaavoitus mahdollistavat talvikautisen kuplahallin sijoittamisen Ruukinlahdenpuiston alueelle. Kesäkaudella kuplahallin alue on muussa käytössä. Suunnitelma ei edellytä lisäpysäköintipaikkoja. Uutta suunnitelmaa edistetään ripeästi ja tarvittaessa kahdessa vaiheessa.

07.04.2020 Palautettiin

31.03.2020 Pöydälle

17.03.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Paula Hurme, maisema-arkkitehti: 310 26093

paula.hurme@hel.fi

Paula Kinnunen, arkkitehti, puhelin: 310 37141

paula.a.kinnunen@hel.fi

Mikko Suominen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39232

mikko.suominen@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 10.03.2020 § 48

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa kuplahallin sijoittamista Lauttasaareen, mikäli saarelta löytyy hallille sopiva sijoituspaikka.

Kyseessä on jalkapalloseura Pallo-Pojat Juniorit ry:n (PPJ) hanke seuran omistaman kuplahallin sijoittamiseksi Ruukinlahden puistoon. Hallin aikaansaaminen Lauttasaareen on sinänsä kannatettava ja liikuntaa lisäävä hanke, mutta Ruukinlahden puiston vuodelta 1951 peräisin oleva asemakaava ei salli hallin sijoittamista puistoon.

Kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitila- ja maisemasuunnittelussa on laadittu Ruukinlahden puistoon uutta puistosuunnitelmaa, joka on tarkoitus esitellä kaupunkiympäristölautakunnalle tämän aloitteen käsittelyn yhteydessä. Suunnitelmaehdotuksessa puistoon sijoitetaan koira-aitaus, lumen varastointipaikka ja hiekkatekonurmipintainen pelikenttä. Suunnitelma ei ehdotetussa muodossaan mahdollista kuplahallin sijoittamista puistoon.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.09.2020

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi