Pyöräilykauden 2019 yhteenveto

HEL 2019-012218
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 205 §

Pyöräilykauden 2019 yhteenveto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikennelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkipyöräkauden avainluvut

Kaudella 2019 kaupunkipyöräpalvelu laajeni itään ja pohjoiseen 88 uudella asemalla ja 880 pyörällä. Käyttäjämäärät nousivat entisestään. Koko kaudeksi rekisteröityi 61 348 asiakasta, joka on 12 809 enemmän kuin vuonna 2019. Tehtyjen matkojen määrä oli noin 3,8 miljoonaa (vuonna 2018 noin 3,2 miljoonaa). Kaupunkipyörällä tehtyjen matkojen määrä lisääntyi Helsingissä noin 400 000:lla vuoteen 2018 verrattuna. Matkojen kasvu tapahtui pääosin verkoston laajennusalueella tai vuoden 2018 palvelualueen laidoilla. Keskimäärin matkoja tehtiin Helsingissä 6,5 jokaista pyörää kohti (8,9 vuonna 2018) ja 5,2 koko palvelussa Espoo mukaan lukien (6,8 vuonna 2018).

Kaupunkipyöräpalvelun kokonaiskustannukset vuonna 2019 ovat noin 3 000 000 euroa. Tästä Citybike Finland Oy:lle maksettava sopimuksen mukainen korvaus on alustavien lukujen mukaan noin 400 000 euroa. Tämä sisältää vuoden 2015 kilpailutuksen mukaisesta palvelusta (1,295 miljoonaa euroa/v), kauden pidennyksestä (118 000 euroa/v) ja vuonna 2019 hankitusta itään laajentuneesta verkostosta (979 000 euroa/v). Lisäksi kustannuksia aiheutui asemien siirroista ja markkinoinnista yhteensä noin 150 000 euroa. Sopimuksen mukaan palveluntuottajalle voidaan maksaa erikseen bonuksia, mikäli palvelun laatutavoitteet täyttyvät. Näiden osuus on enintään 396 667 euroa. Bonusten tai mahdollisten laatupoikkeamista johtuvien sanktioiden määrä vahvistetaan vielä vuoden 2019 loppuun mennessä.

Kaupunkipyöräpalvelun tulot olivat vuonna 2019 yhteensä noin 1,9 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa vuonna 2018), josta Helsingin osuus on noin 1,6 miljoonaa euroa (1,5 vuonna 2018). Tulot koostuvat käyttäjämaksuista. Kaupunkipyöräpalvelun tulot jaetaan Helsingin ja Espoon kaupunkien välillä kaupunkipyörillä tehtyjen matkojen määrän perusteella. Kaudella 2019 matkoista noin 85 prosenttia lähti Helsingistä. Tulojen tarkka jako sekä tullaan vielä vahvistamaan loppuvuoden 2019 aikana.

Asiakaskysely

Kaupunkipyöräpalvelun asiakkaille tehtiin edelliskausien tapaan kaikille käyttäjille suunnattu asiakaskysely. Kyselyn vastaajamäärä oli 9185 (7935 vuonna 2018). Kyselyn tulosten mukaan kaupunkipyöräpalveluun ollaan varsin tyytyväisiä: yleisarvosana on 3,84 asteikolla 1ꟷ5, jossa 1 huonoin ja 5 paras arvosana (3,89 vuonna 2017). NPS-luku (palvelun suositteluarvo) on 59, joka on edelleen erinomainen tulos (NPS vuonna 2017 oli 56 ja 2018 65).

Polkupyörien liityntäpysäköinti

Kaupunkiympäristötoimiala teetti vuonna 2019 Helsingissä sijaitsevista pyörien liityntäpysäköintikohteiden inventoinnin, jossa selvitettiin eri tahojen toteuttamien pyörien liityntäpysäköintipaikkojen kapasiteetti, laatu ja kunto. Polkupyörien liityntäpysäköintipaikkojen vastuu keskitettiin kaupungin omistamien kohteiden osalta HKL:lle (Liikennelaitoksen johtokunnan päätös 21.11.2019, §14). HKL laatii kevään 2020 aikana polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelman, jonka tavoitteena on kehittää liityntäpysäköintialueiden palvelutasoa. Epäkunnossa olevat ja turvallisuudeltaan puutteelliset telineet vaihdetaan uusiin ja tarvittaessa alueiden pysäköintikapasiteettia nostetaan. HKL: n talousarviossa on suunniteltu vuosittain pyörien liityntäpysäköintiin käytettäväksi 100 000 euroa. Lisääntyvän pysäköintikohdemäärän ja inventoinnissa ilmenneiden tarpeiden johdosta summaa on tuleville vuosille nostettava 200 000 - 500 000 euroon, jotta kohteet voidaan saattaa vaaditulle laatutasolle. Kolmesta liityntäpysäköintikohteesta (Kontula, Koivusaari, Ruoholahti) on lähetetty puitesopimusurakoitsijalle tarjouspyyntö ja ne pyritään toteuttamaan talvikaudella 2019-2020. Ensi vuodelle on lisäksi suunniteltu toteutettavaksi kolme kohdetta (Itäkeskus, Huopalahti, Mellunmäki).

Tämän lisäksi Rautatieaseman pyörätunnelin yhteyteen suunniteltu pyöräpysäköintilaitos on etenemässä kilpailutukseen yhdessä Kansalaistorin ja Kaisaniemen puiston yhdistävän pyörätunnelin kanssa alkuvuodesta 2020. Kohteen rakentaminen toteutuu 2021-2022.

Pyöräkeskus

Helsingin kaupunki on tarjonnut kaupunkilaisille pyöräkeskuspalvelua vuodesta 2012 lähtien keväästä syksyyn. Pyöräkeskus siirtyi HKL:n vastuulle 2014. Palvelun tavoitteena on tehdä pyöräilystä houkuttelevampaa sekä helpompaa ja näin auttaa pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamisessa. Pyöräkeskus tarjoaa maksutonta pyöränhuolto-opastusta, toimii pyöräliikenteen ”ilmoitustauluna” sekä asiakkailla on mahdollisuus jättää pyörä myös maksulliseen huoltoon esimerkiksi työpäivän ajaksi.

Keväällä 2019 Helsingin pyöräkeskuspalvelu siirtyi Narinkkatorilta sekä Herttoniemen metroasemalta uuteen sijaintiin Kansalaistorille. Pyöräkeskukselle hankittiin myös uusi, laadukkaampi paviljonki. Siirron tavoitteena oli parantaa pyöräkeskuspalvelun saavutettavuutta, sillä Kansalaistorin eteläpääty on pyöräliikenteen näkökulmasta yksi Helsingin tärkeimmistä solmukohdista. Pyöräkeskusta hyödynnettiin myös kaupunkipyörien informaatiopisteenä ja Helsingissä ja Espoossa päivystävä fillariopas päivysti siellä aktiivisesti.

Pyöräkeskuksella kävi arkisin keskimäärin noin 70 asiakasta, joista suurin osa halusi opastusta pyörän huoltoon ja vinkkejä pyöräilyyn liittyen. Uusi sijainti sekä paviljonki ovat saaneet paljon kiitosta kaupunkilaisilta. Toiminta tulee jatkumaan samassa sijainnissa myös vuonna 2020.

Pyöräkeskusta pyöritti kaudella 2019 Velo&Oxygen –niminen pyöräliike ja sama toimija tulee jatkamaan kaudella 2020. Pyöräkeskuksella tullaan jatkossa järjestämään aktiivisemmin pyöräilyyn liittyviä tapahtumia esimerkiksi Pyöräliiton kanssa.

Pyöräkeskuksen vuosikustannukset HKL:lle ovat noin 15 000 euroa vuodessa.

Aiemmat päätökset liitteenä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätietojen antaja

Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 09 310 35753

samuli.makinen@hel.fi