Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohjeen tarkistaminen

HEL 2019-012513
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 862 §

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohje

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohjeen liitteen 1 mukaisesti ja kumota samalla 23.11.2015 (§ 1025) antamansa aiemman ohjeen.

Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa kansliapäällikön tekemään ohjeeseen vähäisiä, teknisluontoisia muutoksia.

Sulje

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.1.2019 (§ 29) Helsingin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kaupunginvaltuuston päätöksen perusteluissa todettiin, että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeeseen tehdään tarvittavat päivitykset vuoden 2019 aikana. Lisäksi perusteluissa todettiin, että myös jatkossa kaupunginhallitus antaisi ohjeet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta.

Kuntalain (§ 39) mukaan kunnanhallituksen tulee huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kaupungin hallintosäännön (8 luku 1 § 7 kohta) mukaan kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkikonsernin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa kaupunkikonsernin toiminnan laillisuus ja vaatimustenmukaisuus. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohjeen tarkoitus on kuvata tarkemmin sitä, miten sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa tulee käytännössä toteuttaa.

Keskeiset muutokset ohjeeseen

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohjeeseen on päivitetty toimialauudistuksen takia organisaatiotietoja. Lisäksi keskeisinä muutoksina on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan visio (kappale 2.1), sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kolmen puolustuslinjan malli (luku 4), henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit (kappale 6.4) sekä kaksi liitettä: johtaminen, valvonta ja riskienhallinta pähkinänkuoressa sekä toimivan sisäisen valvonnan tunnusmerkkejä. Kokonaisuudessaan ohjeen kappaleiden järjestykseen on tullut muutoksia. Lisäksi ohjeen luettavuutta on pyritty parantamaan.

Muutokset toteutetaan teknisesti niin, että kaupunginhallitus hyväksyy ohjeen uudelleen kokonaisuudessaan ja samalla kumoaa aiemmin (23.11.2015) antamansa ohjeen (liite 2).

Ohjeen valmistelu

Kansliapäällikkö on asettanut kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinaatioryhmän, jonka ohjauksessa ohjeen päivitykset on tehty. Koordinaatioryhmän tehtävänä on arvioida sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tasoa ja kehittämistarpeita Helsingin kaupunkikonsernissa. Koordinaatioryhmä koostuu kaupunginkanslian, toimialojen, liikelaitosten ja suurimpien tytäryhteisöjen edustajista. Ryhmän puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö.

Ohjeen käytön edistäminen

Johtavat viranhaltijat huolehtivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisesta toimeenpanosta ja raportoinnista vastuualueillaan. Esihenkilöt toteuttavat sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa omilla vastuualueillaan sekä seuraavat ja arvioivat valvonta- ja riskienhallintatoimenpiteiden tuloksellisuutta.

Kaupunginkanslia edistää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumista viestimällä päivitetystä ohjeesta kaupunkikonsernin sisällä. Ohje viedään sekä kaupungin sisäiseen Intraan (Helmi) että tytäryhteisöjen Intraan (Tyyne). Lisäksi päivitetystä ohjeesta tiedotetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinaatioryhmän jäsenten toimesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koulutustilaisuuksissa.

Vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeissa (Khs 2.12.2019, s. 37–38) on todettu keskeiset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet ja tehtävät. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kaupunkikonsernissa -ohjeen ja sen viestinnän on tarkoitus tukea myös talousarvion noudattamista.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Juha Kesänen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 09 310 36117

juha.kesanen@hel.fi

Sari Kyllönen, sisäisen tarkastuksen päällikkö, puhelin: 09 310 36582

sari.kyllonen@hel.fi