Hankinta, vuosihuollot ja vikakorjaukset, nivelraitiovaunujen ja M300-metrojunien ilmastointilaitteet, puitejärjestely

HEL 2019-013284
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 8 §

VR Fleetcare Ltd:n hankintaoikaisuvaatimus nivelraitiovaunujen ja M300-metrojunien ilmastointilaitteiden vuosihuoltojen ja vikakorjausten hankinnasta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esityksessä mainituilla perusteilla muuttaa liikenneliikelaitoksen vs. toimitusjohtajan päätöstä 19.12.2019 (180 §) niin, että VR Fleetcare Ltd:n hankintaoikaisuvaatimus hyväksytään laatupisteitä koskevin osin ja näin ollen VR Fleetcare Ltd saa erityisasiantuntemuksesta raskaalle kalustolle viisi (5) laatupistettä.

Muilta osin johtokunta päätti hylätä hankintaoikaisuvaatimuksen ja toteaa, ettei em. muutoksella ole vaikutusta tarjouskilpailun lopputulokseen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Oikaistavaksi vaadittu päätös

Liikenneliikelaitoksen (HKL) vs. toimitusjohtaja päätti 19.12.2019 (180 §) tilata nivelraitiovaunujen ja M300-metrojunien ilmastointilaitteiden vuosihuollot ja vikakorjaukset puitejärjestelynä kahdeksi vuodeksi kilpailutuksessa määräytyneen etusijajärjestyksen mukaisesti kahdelta kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta toimittajalta seuraavasti:

 1. Lumikko Huoltopalvelut Oy (Lumikko)
 2. VR FleetCare Ltd (VR FleetCare)

Lisäksi vs. toimitusjohtaja päätti samalla päätöksellä tilata tarjouspyyntöön sisältyneen option Artic-raitiovaunujen ilmastointilaitteiden vikahuolloista sopimuskaudeksi.

Päätös on perustunut HKL:n tarjouskilpailuun 50H19, 3.12.2019, raitiovaunujen ja M300-metrojunien ilmastointilaitteiden huollot ja tarkistukset. Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus niin, että hinnan painoarvo oli 70 % ja laadun 30 %. Lumikon tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin.

Oikaisuvaatimus ja valituksenalainen päätös ovat esityslistan liitteinä.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemisen edellytykset

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo alitti vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetussa laissa (1398/2016, jäljempänä ”erityisalojen hankintalaki”) määritellyn EU-kynnysarvon, eikä erityisalojen hankintalakia näin ollen lähtökohtaisesti sovelleta kyseessä olevaan hankintaan. HKL kuitenkin noudattaa myös kynnysarvon alittavissa hankinnoissa erityisalojen hankintalain mukaisia periaatteita avoimuudesta, tasapuolisuudesta, syrjimättömyydestä ja suhteellisuudesta.

Erityisalojen hankintalain 123 §:n mukaan hankintayksikön päätöksen poistamiseen ja muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun peruuttamiseen sekä asian uudelleen ratkaisemiseen sovelletaan, mitä hankintaoikaisusta hankintalain 132—135 §:ssä säädetään. Hankintalain 135 §:ää sovelletaan vain viranomaishankintayksikköön.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä ”hankintalaki”) 135 §:n mukaan hankintaoikaisua sovelletaan myös sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseen, johon ei muutoin sovelleta tätä lakia. Tällaisen hankintaoikaisun johdosta tehtävään päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta markkinaoikeudelta.

Hankintapäätös on annettu VR FleetCarelle tiedoksi 20.12.2019. Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Määräpäivä hankintaoikaisuvaatimuksen jättämiselle oli 3.1.2020. VR FleetCare toimitti hankintaoikaisuvaatimuksensa 2.1.2020.

Hankintaoikaisuvaatimus on näin ollen tehty oikeassa ajassa ja se on osoitettu oikealle viranomaiselle.

VR FleetCaren hankintaoikaisuvaatimus

Hankintaoikaisuvaatimuksessaan VR FleetCare on pyytänyt hankintayksikköä oikaisemaan 19.12.2019 päivättyä päätöstään siten, että se hylkää ensisijaiseksi toimittajaksi valitun Lumikon tarjouksen tarjouspyyntöä vastaamattomana ja suorittaa tarjousvertailun uudelleen, tai poistaa aikaisemman hankintapäätöksen ja antaa uuden päätöksen uudelleen suoritetun tarjousvertailun perusteella.

VR Fleetcare on katsonut, että tarjouskilpailussa ensimmäiseksi tulleen Lumikon tarjous tulisi hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomana eikä sitä tulisi valita puitesopimustoimittajaksi.

VR Fleetcare on perustellut tarjousvertailun uudelleen suorittamista muun muassa sillä, ettei hankintayksikkö ole ottanut huomioon VR Fleetcaren toimittamaa selvitystä raskaan kaluston erityisasiantuntemuksesta, jonka vuoksi VR Fleetcare ei ole saanut sille kuuluvia laatupisteitä.

Toissijaisesti VR FleetCare on vaatinut hankintapäätöksen kumoamista ja hankinnan uudelleen kilpailuttamista.

Hankintaoikaisuvaatimuksen arviointi

Tarjousten uudelleen vertailu laatupisteiden osalta

Tarjoajat ovat voineet saada tarjousvertailussa vastuullisen työvoiman osaamisesta ja erityisasiantuntemuksesta enintään 15 laatupistettä siten, että raskaan liikkuvan kaluston ilmastointilaitehuoltojen osaamisesta on voinut saada 5 pistettä ja metro-, raitiovaunu- tai muun raideliikennekaluston ilmastointilaitehuoltojen osaamisesta 10 pistettä.

Kuten VR FleetCare on hankintaoikaisuvaatimuksessaan todennut, sen erityisasiantuntemus raskaan kaluston osalta ilmenee tarjouksen yhteydessä toimitetusta liitteestä ”Selvitys erityisasiantuntemuksesta raskaalle kalustolle -VR FleetCare Ltd.pdf”. Selvityksen perusteella VR FleetCare on oikeutettu viiteen (5) laatupisteeseen raskaan liikkuvan kaluston ilmastointilaitehuoltojen osalta.

HKL on suorittanut tarjousvertailun laatupisteiden osalta uudelleen. VR Fleetcare saa aiemmasta vertailusta poiketen 5 laatupistettä raskaan liikkuvan kaluston ilmastointilaitehuolloista. Näin ollen VR Fleetcare saa vastuullisen työvoiman osaamisesta ja erityisasiantuntemuksesta täydet 15 laatupistettä siten, että lopulliset tarjousten vertailupisteet ovat seuraavat:

 1. Lumikko 94 pistettä (laatupisteet 24 ja hintapisteet 70)
 2. VR FleetCare 52,32 pistettä (laatupisteet 30 pistettä ja hintapisteet 22,32 pistettä)

Lumikon tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus ja tarjousten vertailukelpoisuus

VR FleetCare on hankintaoikaisuvaatimuksessaan todennut, että Lumikon tarjouksessa ilmoittamat hinnat ovat merkittävästi alhaisemmat kuin VR FleetCaren ilmoittamat hinnat. VR FleetCare on epäillyt hintaeron johtuvan siitä, että Lumikko olisi antanut hintansa ilmastointilaitekohtaisesti eikä juna- tai kalustoyksikkökohtaisesti. VR FleetCare on antanut omat hintansa M300-metrojunien osalta junayksikkökohtaisesti ja nivelraitiovaunujen osalta kalustoyksikkökohtaisesti.

HKL on pyytänyt Lumikolta selvitystä tarjouksessa annettujen hintojen osalta hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta. Lumikko on 15.1.2020 toimittamassaan selvityksessä todennut, että annetut hinnat on ilmoitettu juna- ja kalustoyksikkökohtaisesti. Näin ollen Lumikon tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen.

Kumpikin tarjoaja on ymmärtänyt tarjouspyynnössä pyydetyn yksikköhinnan samalla tavalla, eikä tarjouspyyntö siten ole ollut epäselvä.

Edellä mainitun perusteella HKL toteaa, että VR Fleetcaren ja Lumikon tarjoukset ovat olleet keskenään vertailukelpoisia.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 19.12.2019 § 180

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti tehdä puitesopimukset nivelraitiovaunujen ja M300-metrojunien ilmastointilaitteiden vuosihuolloista ja vikakorjauksista hankinta-asiakirjoissa tarkemmin ilmenevin ehdoin kokonaistaloudellisesti edullisimpien tarjouksien tehneiden toimittajien kanssa:

 • Lumikko Huoltopalvelut Oy
 • VR FleetCare Ltd.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti tilata tarjouspyyntöön sisältyneen option Artic-raitiovaunujen ilmastointilaitteiden vikahuolloista sopimuskauden ajaksi. Puitejärjestelyn sopimuskausi on 1.2.2020 – 31.1.2022 ja optiomahdollisuus kaksi (2) vuotta siten, että optio voidaan lunastaa erillisellä päätöksellä. Kokonaiskustannukset tehtävien puitesopimusten perusteella ovat yhteensä enintään 400.000,00 euroa (alv 0 %) koko sopimuskaudelle (varsinainen sopimuskausi + optio).

Hinnat ovat kiinteät kahden (2) vuoden ajan, jonka jälkeen niiden suuruutta voidaan tarkistaa puitejärjestelyyn mukaan valittujen toimittajien perustellun hinnanmuutosehdotuksen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos järjesti puitejärjestelynä tarjouskilpailun (50H19, 3.12.2019) HKL:n raitiovaunujen ja M300-metrojunien ilmastointilaitteiden huolloista ja tarkistuksista kahden (2) vuoden aikana.

Hankintamenettelynä käytettiin EU-kynnysarvon alittavaa avointa menettelyä. Tarjouskilpailun avoimesta menettelystä ilmoitettiin julkisesti 3.12.2019 Internet-osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi. Menettelyssä kenellä tahansa oli mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun kaikille saataville olevien tarjousasiakirjojen avulla. Tarjouspyyntöasiakirjojen määräaika oli 16.12.2019 klo 12:00.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kaksi (2) alan yritystä.

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

 1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
 3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua nivelraitiovaunujen ja M300-metrojunien ilmastointilaitteiden vuosihuoltojen ja vikakorjausten palvelun tuottamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisen tarkoituksena oli arvioida tarjouksia suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavalta palvelulta edellytettiin.

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Tarjousten vertailun ratkaisuperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjousten vertailutaulukko on päätöksen liitteenä.

Tarjousten vertailu tehtiin molempien tarjousten osalta, sillä ne täyttivät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset. Tarjouspyynnön mukaisesti puitejärjestelyyn valitaan toimittajat edullisimman tarjouksen perusteella seuraavassa järjestyksessä:

 1. Lumikko Huoltopalvelut Oy
 2. VR FleetCare Ltd.
Lisätiedot

Joonas Harrila, tuotannonsuunnittelija, puhelin: 310 25936

joonas.harrila@hel.fi

Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 23601

sami.kellokoski@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 31.01.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätietojen antaja

Sami Kellokoski, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 23601

sami.kellokoski@hel.fi