Hankesuunnitelma, omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmä

HEL 2020-000320
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 6 §

Omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmä, hankesuunnitelma

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän hankesuunnitelman 14.1.2020 esityksen mukaan niin, että hankkeen kokonaishinta sisältäen suunnittelun, kehittämisen, käyttöön vaadittavat lisenssit ja hankintoihin sisältyvät sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on yhteensä enintään 2,96 milj. euroa (alv 0 %).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Toiminnanohjausjärjestelmällä liikenneliikelaitos (HKL) pystyy kehittämään ja parantamaan kaluston ja ratainfran omaisuudenhallintaa niiden koko elinkaaren ajan. Kaluston ja ratainfran omaisuuden hallitseminen nykyaikaisen teknologian avulla mahdollistaa nykyhetkeä kustannustehokkaamman kunnossapitotoiminnan ja tukee liikenteen luotettavuuden parantamista.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Toiminnanohjausjärjestelmän hankkiminen tukee Helsingin kaupunkistrategian 2017-2021 digitalisaatioon ja kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita.

Hankkeen lähtökohdat

HKL:llä on tällä hetkellä käytössä useita tietojärjestelmiä ratainfran ja kaluston omaisuudenhallintaan ja niihin liittyvien kunnossapitotoimien kirjaamiseen. Nämä järjestelmät ovat pitkän käyttöiän myötä vanhentuneita sekä ominaisuuksilta että teknisiltä ratkaisuilta.

Käytössä olevia tietojärjestelmiä on erittäin haastavaa tai lähes mahdotonta kehittää tai modernisoida mielekkäällä tavalla vastaamaan tämän hetken vaatimuksia. Metroliikennettä koskevien järjestelmien uusiminen oli HKL:lla hankkeena 2014-2018, mutta tämä hanke keskeytettiin hankkeen tarkoituksenmukaisen toteutuksen muututtua epätodennäköiseksi.

HKL:n tavoiteohjelmassa 2016-2024 asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi HKL:ssä on ollut käynnissä mm. operatiivisen tehokkuuden ja omaisuudenhallinnan kehitysohjelmat. Kehitysohjelmissa HKL pyrkii merkittävään toiminnan kustannustehokkuuden edelleen kehittämiseen ja omaisuuden arvon säilymiseen ja kehittämiseen.

Toiminnan jatkuvuudelle on kriittistä, että kaluston kunnossapitotoiminnan ohjaamiseen on käytettävissä toimivat tietojärjestelmät, joten hanke on yksi HKL:n tärkeimpiä IT-hankkeita lähivuosina.

Hankkeen tavoitteet

Nykyaikaisen toiminnanohjausjärjestelmän avulla kaluston ja ratainfran kunnossapitotoiminnassa pystytään siirtymään omaisuuden elinkaaren paremmin huomioivaan luotettavuuskeskeiseen kunnossapitoon.

Elinkaarimalli tukee omaisuuden arvon kehittämistä suunnitelmallisesti ja kunnossapitotoiminnan työn tuottavuuden parantamista. Järjestelmä tuottaa kuvan koko ratainfra- ja kalusto-omaisuuden sekä yksittäisen kohteen käytettävyydestä, sen kustannuksista ja tulevista toimenpiteistä.

Toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa kunnossapitotöiden systemaattisen suunnittelun niin ennakoivaan kuin korjaavaan kunnossapitoon. Suoritteita pystytään seuraamaan niin määrällisesti kuin ajallisesti sekä työtehtäviä voidaan kohdistaa tarvittaviin resursseihin (henkilöstö, tilat jne.). Järjestelmän avulla toteutetaan kunnossapitovarauksia sekä kalustoon että infrakohteisiin. Järjestelmään on myös integroitavissa erilaisia ulkoisia järjestelmiä, jotka tuottavat kohdekohtaista tietoa kunnossapidollisiin tarpeisiin.

Hankkeen toteutuminen tulee välillisesti parantamaan liikenteen luotettavuutta ajamattomien lähtöjen määrän vähenemisen kautta.

Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamisella toiminnanohjausjärjestelmän modernisointi ja käyttöönotto tuottavat selviä kustannussäästöjä HKL:lle ja edelleen Helsingin kaupungille.

Hankkeen toteuttaminen

Hankkeessa on tarkoitus hankkia HKL:lle uusi nykyaikainen toiminnanohjausjärjestelmä korvaamaan nykyiset vanhentuneet järjestelmät. Järjestelmällä hallitaan ja ohjataan kunnossapidollisesti työtehtäviä, henkilöresursseja, materiaalivirtoja, kalusto- ja infrakohdevarauksia sekä tarvittavia tuotantotiloja (mm. ratavaraukset linjalla ja varikoilla).

Joidenkin toiminnallisuuksien osalta järjestelmään rakennetaan yhteysrajapinnat HKL:n käytössä säilyviin muihin järjestelmiin. Mm. ratavarausten, raitioradan kunnossapidon ja varastonhallinnan osalta ei ole tarkoituksenmukaista tässä yhteydessä korvata jo olemassa olevia järjestelmiä. Lisäksi järjestelmään toteutetaan integraatio länsimetron huoltokirjaan.

Varastonhallinnan osalta hankkeessa varaudutaan varastonhallinnassa käytettävän SAP-tietojärjestelmän merkittävämpään versiopäivitykseen. Päivityksen yhdistämisellä tämän hankkeen yhteyteen on todennäköisesti mahdollista saavuttaa huomattavia taloudellisia synergiaetuja verrattuna hankinnan toteuttamiseen irrallisena. SAP-päivityshankkeen toteuttamisesta päätetään erikseen.

Kiinteistöjen yllä- ja kunnossapitotoiminnan ja vuokrauksen tai työvuorosuunnittelun tietojärjestelmiä ei tässä hankkeessa integroida osaksi toteutettavaa hankekokonaisuutta. Myös liikennetuotannon töiden suunnittelussa nykyiset ratkaisut säilyvät käytössä.

Hankkeessa hankittavassa järjestelmässä otetaan huomioon muokattavuus jatkokehitystarpeita varten.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Hankkeen suunnitteluun on käytetty tammikuun 2020 loppuun mennessä 0,03 milj. euroa.

Suurimmat kustannukset hankkeessa muodostuvat järjestelmän hankkimisesta ja räätälöinnistä HKL:n tarpeisiin.

Hankkeen toteutus sijoittuu vuosille 2020-2021 niin, että vuodelle 2020 on arvioitu kustannuksia kohdistuvan 0,9 milj. euroa ja vuodelle 2021 2,1 milj. euroa.

Hankkeen vuodelle 2020 kohdistuvat kustannukset on huomioitu HKL:n vuoden 2020 budjetissa. Vuoden 2021 osalta hankkeen kustannukset huomioidaan talousarvion 2021 valmistelussa.

Hankkeen vaikutus käyttötalouteen

Hanke aiheuttaa 10 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,3 milj. euron vuotuisen lisäyksen HKL:n poistokustannuksiin.

Järjestelmän käyttökuluiksi on arvioitu 0,3 milj. euroa vuodessa.

Investoinnin rahoittamisesta aiheutuu korkokuluja noin 0,5 milj. euroa laina-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 10 vuotta).

HKL on arvioinut, että toiminnanohjausjärjestelmä tehostaa kunnossapitotoimintaa sekä tuottaa säästöjä n. 0,5 milj. euroa vuodessa. Säästöjä syntyy mm. siitä, että nykyisiä vanhentuneita järjestelmiä, jotka toiminnanohjausjärjestelmä korvaa, ei tarvitse päivittää.

Hankkeen vaikutus HKL:n käyttötalouteen edellä mainituilla oletuksilla on keskimäärin -0,1 milj. euroa vuodessa ensimmäisten 10 vuoden aikana (sisältäen pääoma- ja käyttömenot).

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 31.01.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätietojen antaja

Aimo Lepistö, ict-projektipäällikkö, puhelin: 09 310 25932

aimo.lepisto@hel.fi