Asemakaavan muutos, nro 12709, Laajasalo, Hämeenapajantie, Puhuritie ja Puuskakuja

HEL 2020-000530
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 566 §

V 7.9.2022, Laajasalon Hämeenapajantien, Puhuritien ja Puuskakujan asemakaavan muuttaminen (nro 12709)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 49. kaupunginosan (Laajasalo, Jollas) korttelin 49223 tontteja 1, 2 ja 3, korttelin 49224 tontteja 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15 ja 18, korttelin 49225 tontteja 13, 14 ja 15, korttelin 49239 tontteja 1, 3, 4, 8 ja 9, korttelin 49240 tontteja 4, 5 ja 6 ja katu- ja lähivirkistysalueita sekä venesatamaa koskevan asemakaavan muutoksen 29.3.2022 päivätyn ja 5.4.2022 muutetun piirustuksen nro 12709 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee osaa Hämeenapajantien, Puhuritien ja Puuskakujan varsien kiinteistöistä ja kaupungin omistuksessa olevaa lähivirkistysaluetta. Alue sijaitsee Laajasalon Jollaksessa. Kaavaratkaisu mahdollistaa kaava-alueen tonttien sekä Puhuritien eteläpuolisen nykyisen VL-alueen täydennysrakentamisen olevaan ympäristöön sopivalla asuinrakentamisella ja turvaa metsä- ja puustoinen verkosto -suunnitelman (2019) mukaisen yhteyden Laajasalon Jollaksessa.

Kaavaratkaisu on tehty, koska Laajasalon Jollaksen täydennysrakentaminen on tullut ajankohtaiseksi Helsingin yleiskaavan 2016 myötä ja sitä on toivottu kiinteistöjen omistajien taholta. Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan alueen yleiskaavan mukaisuus täydennysrakentamisen määrän ja laadun osalta. Tonttien täydentäminen pienimittakaavaisella asuinrakentamisella on sovitettu ympäristön henkeen. Tonttitehokkuuden nostoa tarjottiin kaikille alueen yksityisille kiinteistönomistajille. Kaavamuutoksessa ovat mukana vain sitä hakeneet eli yhteensä 21 hakijaa.

Alueelle on suunniteltu 21 yksityisomistuksessa olevan kiinteistön sekä nykyisen lähivirkistysalueen täydennysrakentamista. Metsä- ja puustoinen verkosto -selvityksen tavoitteet ja Laajasalon viheryhteys on turvattu. 150 k-m²:n suuruinen rakennusoikeus Hämenapajanlahden tuntumassa mahdollistaa ranta-alueen käytön tarpeisiin rakennettavan rakennuksen.

Nykyisin alueen yhteenlaskettu rakennusoikeus on n. 4 800 k-m². Uutta asuntokerrosalaa on n. 11 800 k-m². Tonttien tehokkuus vaihtelee e=0,35 ja e=0,6 välillä. Asukasmäärän lisäys on n. 260 asukasta.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 7218), jonka mukaan Puhuritietä levennetään ajoneuvoliikenteelle ja jalankulkijoille sopivaksi väyläksi mahdollistaen kadun eteläpuolen asuinrakentamisen.

Kaavaratkaisun toteuttaminen tiivistää alueen olevaa rakennettua ympäristöä ja uusia asuntoja rakentuu olemassa olevan rakenteen keskelle joukkoliikenneyhteyksien läheisyyteen. Samalla metsä- ja puustoisen verkoston yhteys kapenee.

Kaavassa on osoitettu Puhuritien varteen uusi asuintontti tehokkuudella e=0,6 (n. 3 400 k-m²). Korttelialue tulee toteuttaa asumisoikeusasuntoina, koska alueen koulupiiriin ei tällä hetkellä sijoitu lainkaan asumisoikeusasuntoja. Tämä ohjaus nojaa kaupunginvaltuuston 11.11.2020 päättämään AM - eli asumisen ja maankäytön toteuttamisohjelmaan 2020. Tonttia koskee myös puurakentamiseen ohjaava määräys. Muutoin tontin kaavamääräykset on jätetty tarkoituksellisesti verrattain väljiksi, koska tontista on tarkoitus järjestää tontinluovutuskilpailu, jossa tavoitteet tarkentuvat.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on asuntovaltaista aluetta merkinnöin A4 ja A3. Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa 2021 ei ole aluetta koskevia merkintöjä. Kaavaratkaisu on em. yleiskaavojen tavoitteiden mukainen.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista edistämällä laadukasta täydennysrakentamista ja vahvistamalla alueen tunnistettavaa identiteettiä.

Kaavan tavoitteet perustuvat Jollaksen suunnitteluperiaatteisiin (kaupunkiympäristölautakunta 11.6.2019) ja Laajasalon itärannan suunnitteluperiaatteisiin (kaupunkiympäristölautakunta 4.2.2020).

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueen rakennuskanta on perusilmeeltään verrattain kirjavaa: eri tyyppiset ja eri materiaaliset sekä eri väriset omakotitalot vehreine pihoineen muodostavat alueen perusolemuksen. Rakennusten rakentamisajankohdat vaihtelevat 1950-luvulta aina 2020-luvulle.

Hämeenapajantien alue muodostaa oman kokonaisuutensa, jolle leimaa-antavaa on yhteys Hämeenapajanlahdelle ja rantareitille. Alue toimii osana poikittaista viheryhteyttä, joka liittää Jollaksen itäosan rantametsät toisiinsa.

Luoteeseen avautuvalla ranta-alueella on arvokasta puustoa. Alueella on myös komeita siirtolohkareita sekä uhanalaiseksi luokiteltava tervaleppäluhta.

Puhuritien ja Hepokalliontien omakotitalojen välissä olevalla lehtokaistaleella kulkee hulevesipainanne, joka laskee Puuskaniementieltä rantaluhdan läpi Hämeenapajanlahteen. Lehtoalueen luontoarvot ovat paikoin heikentyneet kulumisen, tonttien laajentumisen ja haitallisten vieraslajien takia.

Puhuritien eteläpuolella olevan metsäalueen länsipääty on kallioista tuoretta kangasta, muuttuen länteen päin mennessä lehtomaiseksi kankaaksi. Puuskaniementieltä nousevat portaat yhdistävät kevyenliikenteen reitin Hämeenapajantiehen.

Alueella on voimassa neljä asemakaavaa vuosilta 1990–1999.

Helsingin kaupunki omistaa kadut, Puhuritien eteläpuolisen alueen, joka on nykyisin lähivirkistysaluetta (VL), sekä Hämeenapajanlahden ranta-alueen, joka on venesatama-aluetta (LV/s). Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille maanomistajien hakemuksista.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa seuraavasti: kadut 0,7 milj. euroa ja kunnallistekniikka 0,3 milj. euroa. Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa. Kaavoitettavan rakennusoikeuden arvo on karkeasti arvioiden 2-4 milj. euroa.

Lautakunnan esityksen mukaan kaupunki saisi mahdollisesti yksityisessä omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauksia, mutta kaupunkiympäristön toimialalta on 6.4.2022 ilmoitettu, että tarkempien laskelmien perusteella maanomistajat eivät saa kaavamuutoksesta sellaista merkittävää hyötyä, että maankäyttösopimusmenettely olisi tarpeen.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien tahojen kanssa:

 • Helen Oy
 • Helen Sähköverkko Oy
 • Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 • Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 • kaupunginkanslia
 • kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo ja merelliset palvelut -yksikkö)

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kohdistuivat alueella sijaitsevien vesihuoltolinjojen johtosiirtotarpeiden, johtokujien aluevarausten ja infran riittävien tilavarausten huomioimiseen suunnittelussa, alustavaan vesihuollon yleissuunnitelman laatimistarpeeseen kustannusarvioineen, ympäristön mittakaavan huomioimiseen sekä inventointiaineiston puuttumiseen 1940-luvun jälkeen valmistuneen rakennusperinnön osalta. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että kaavaselostuksessa on esitetty yhdyskuntateknisiin verkostoihin kohdistuvat toimenpiteet ja niihin liittyvät kustannusarviot ja rakentaminen on sovitettu ympäristön mittakaavaan.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kohdistuivat kaava-alueen tulevaan kehitykseen, korttelitehokkuuteen, rakentamisen määrään, asukkaiden tasapuoliseen kohteluun, kaavahankkeesta tiedottamiseen, liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin, palveluihin, virkistysalueisiin ja ulkoilureitteihin sekä Puhuritien eteläpuolisen sekametsän rakentamiseen, uhanalaisten luontotyyppien selvitystarpeeseen ja Helsingin luontotietojärjestelmässä tunnistettuun ekologiseen runkoyhteyteen. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä kaavamääräyksillä sekä huomioimalla luonto- ja virkistysarvot sekä runkoyhteydet. Kirjallisia mielipiteitä saapui 9 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 23.11.–22.12.2021, mistä ilmoitettiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta tehtiin neljä muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat virkistysalueisiin, luontoarvoihin, metsäverkostoon, maisemaan, kaupungin tavoitteisiin, tonttitehokkuuteen, liikenteeseen, alueen nykyiseen luonteeseen ja kaupunkikuvaan.

Lisäksi muistutusajan ja lautakunnan käsittelyn jälkeen on saapunut yksi muistutukseksi nimetty kirje 6.4.2022, jota on täydennetty 8.4.2022. Kirjeessä pidetään kaavaa mm. laajasalolaista elämänmuotoa heikentävänä ja kestävän kehityksen vastaisena ja todetaan ettei kaavaa tulisi hyväksyä.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta: HSY, Helen Sähköverkko Oy ja kaupunginmuseo.

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat Jollaksen rakennusinventoinnin täydennystarpeeseen liittyvään epäkohtaan ja venesatamaa palvelevan rakennuksen vesihuoltoon, hulevesiä johtavan avo-ojan toimintaan sekä Hämeenapajantiellä sijaitsevien vesihuoltolinjojen huomioimiseen. Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helsingin seudun liikenne- ja kuntayhtymä (HSL), Puolustusvoimat sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin. Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen.

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa. Niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen sähköpostilla, kokouksissa ja puhelimitse.

Kirje 6.4.2022 ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin kaavaratkaisun osalta.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 05.04.2022 § 210

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 29.3.2022 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12709 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 49. kaupunginosan (Laajasalo, Jollas) korttelin 49223 tontteja 1, 2 ja 3, korttelin 49224 tontteja 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15 ja 18, korttelin 49225 tontteja 13, 14 ja 15, korttelin 49239 tontteja 1, 3, 4, 8 ja 9, korttelin 49240 tontteja 4, 5 ja 6 ja katu- ja lähivirkistysalueita sekä venesatamaa.

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin ja kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa
 • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:

********** 639 €

********** 639 €

********** 639 €

Asunto Oy La Jolla: 639 €

********** 639 €

Asunto Oy Helsingin Villa Meriapaja: 639 €

Rikala Company Oy: 639 €

Asunto Oy Helsingin Hämeenapajanranta: 639 €

********** 639 €

********** 639 €

********** 639 €

********** 639 €

********** 639 €

********** 639 €

********** 639 €

********** 639 €

********** 639 €

********** 639 €

********** 2 500 €

********** 2 500 €

Asunto Oy Puuskaniementie 11: 2 500 €

Lautakunta korosti, että verrattuna nykyiseen, Puhuritien eteläpuolta kulkevaan viheryhteyden linjaukseen kaavan mukainen suunnitelma on viheryhteyden jatkuvuuden kannalta selvästi parempi.

Lautakunta edellytti, että jatkossa selvitetään mahdollisuuksia parantaa viheryhteyden jatkuvuutta Puuskaniementien itäpuolelle esimerkiksi Poikkilaakson Ala-asteen pihasuunnittelun yhteydessä.

Kun Puuskaniementielle tehdään katusuunnitelma lisärakentamisen vuoksi, kadulla huomioidaan puuttuva jalkakäytävä.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Maria Isotupa ja liikenneinsinööri Otto Tarnanen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Olli-Pekka Koljonen: Kun Puuskaniementielle tehdään katusuunnitelma lisärakentamisen vuoksi, kadulla huomioidaan puuttuva jalkakäytävä.

Kannattaja: Mia Haglund

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Olli-Pekka Koljosen vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs: Lautakunta korosti, että verrattuna nykyiseen, Puhuritien eteläpuolta kulkevaan viheryhteyden linjaukseen kaavan mukainen suunnitelma on viheryhteyden jatkuvuuden kannalta selvästi parempi.

Lautakunta edellytti, että jatkossa selvitetään mahdollisuuksia parantaa viheryhteyden jatkuvuutta Puuskaniementien itäpuolelle esimerkiksi Poikkilaakson Ala-asteen pihasuunnittelun yhteydessä.

Kannattaja: Mia Haglund

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Otso Kivekkään vastaehdotuksen.

29.03.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Maria Isotupa, arkkitehti, puhelin: 310 37303

maria.isotupa@hel.fi

Johanna Salmela, Maisema-arkkitehti, maisema- ja viheraluesuunnittelu, puhelin: 310 36267

johanna.salmela@hel.fi

Otto Tarnanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 25765

otto.tarnanen@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 13.10.2021 § 43

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12709 pohjakartan kaupunginosassa 49 Laajasalo. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12709
Kaupunginosa: 49 Laajasalo
Kartoituksen työnumero: 25/2021
Pohjakartta valmistunut: 11.10.2021
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.