Hankinta, kaidetyöt 2020 - 2021, Rakentamispalveluliikelaitos

HEL 2020-000948
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 27

Yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 3-6, Staran kaidetyöt 2020 (optio2021)

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Ratecon Oy:n 13.8.2020 antamat lisätyötarjoukset:

LT3: Pystytolppa, pajatyö + kuumasinkitys, yksikköhintaan 180,00 €/kpl, arvioitu tarve 2 kpl

LT4: Vaakatuki, pajatyö + kuumasinkitys, yksikköhintaan 220,00 €/kpl, arvioitu tarve 2 kpl

LT5: Taivutettu johteen pää, materiaali + pajatyö, yksikköhintaan 290,00 €, arvioitu tarve 1 kpl

LT6: Hylsy, materiaali + pajatyö + kuumasinkitys, yksikköhintaan 180,00 €, arvioitu tarve 1 kpl

Lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 1 270,00 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä
asianosaiselle

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja - hankintoja. Kaidetöiden urakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on välttämätöntä käyttää erikoisammattiosaamiseen keskittynyttä aliurakointia. Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran kaidetöiden urakan ajalle 1.4.2020-31.3.2021. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2020 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Ratecon Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, yksikönjohtajan päätös 25.2.2020 / 7 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Staran urakoimasta Itäväylän työkohteesta kauppakeskus Redin kohdalla, jossa rakennettavaksi tulee tunnelin sulkupuomi. Alun perin kaideurakan hankintaa kilpailutettaessa näitä rakenneratkaisuja ei ollut tiedossa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään tämän erikoisrakenteisen sulkupuomin osalta. Työhön liittyvät muut työvaiheet ovat sopimuksen mukaisia. On tarkoituksenmukaista
tilata työ sopimusurakoitsijalta joka suorittaa kohteessa muut sopimuksen mukaiset kaidetyöt. Saatuja lisätyötarjouksia voidaan pitää hyväksyttävinä sekä hintatasoiltaan että toimitusehdoiltaan. Hankintapäätöksen mukaisen urakkasumman toteutuma-aste on tällä hetkellä 50 %. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän lisätyöpäätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet lisätään kaidetyöurakan puitesopimuksiin KP 4700002019 ja RA 4700002023 ja ne ovat käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Päätös tullut nähtäväksi 21.08.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Mika Lindholm, ympäristöinsinööri, puhelin: 09 310 39243

mika.lindholm@hel.fi

Päättäjä

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Lisätyötarjous

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.