Hankinta, katujen suunnittelun puitejärjestely, Liikenneliikelaitos

HEL 2020-001037
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 15 §

Katujen ja yleisten alueiden suunnittelu- ja asiantuntijapalveluitakoskeva puitejärjestely sopimuskaudelle 2020 - 2022 (optiokausi 2022 - 2024)

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä seuraavat kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ja oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan katujen ja yleisten alueiden suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita puitejärjestelynä alla mainituilta tarjoajilta osa-aluekohtaisesti:

Osa-alue 1: Monialaiset suunnittelukokonaisuudet, yleis- ja rakennussuunnittelu
1. Ramboll Finland Oy
2. WSP Finland Oy
3. Sitowise Oy
4. Ryhmittymä Sweco Ympäristö Oy ja Sweco Infra & Rail Oy
5. FINNMAP Infra Oy

Osa-alue 2: Tavanomaiset suunnittelutoimeksiannot
1. Formacad Oy
2. Sitowise Oy
3. Destia Oy
4. FINNMAP Infra Oy
5. AFRY Finland Oy (entinen toiminimi Pöyry Finland Oy)
6. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
7. A-Insinöörit Civil Oy
8. WSP Finland Oy

Osa-alue 3: Infran tietotekniset asiantuntijapalvelut
1. Ramboll Finland Oy
2. Ryhmittymä Sweco Ympäristö Oy ja Sweco Infra & Rail Oy
3. Sitowise Oy
4. FINNMAP Infra Oy
5. WSP Finland Oy

Osa-alue 4: Monialaiset kehittämis- ja selvityspalvelut
1. WSP Finland Oy
2. Sitowise Oy

seuraavin ehdoin:

 • Puitesopimus tulee voimaan, kun sopimus on allekirjoitettu, mutta aikaisintaan 1.3.2020.
 • Sopimus päättyy 28.2.2022.
 • Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhdellä kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella 1.3.2022 – 29.2.2024.
 • Puitesopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta kun kaikki hankintarenkaan osapuolet ovat allekirjoittaneet hankintaa koskevan erillisen kirjallisen sopimuksen. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.
 • Optiokauden käyttöönotosta päättävät tilaajat yhdessä. Päätilaaja (Helsingin kaupunki) ilmoittaa optiokauden käyttöönotosta alustavasti palveluntuottajille viimeistään kolme kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Liikenneliikelaitoksen johtokunta tekee option käyttöönotosta erillisen päätöksen.
 • Hankintapäätös on ehdollinen siihen asti, kunnes valitut tarjoajat ovat toimittaneet päätilaajan hankintayksikön vaatimat hyväksyttävät rikosrekisteriotteet sekä voimassa olevat todistukset tarjoajan toiminnan- ja konsulttivastuuvakuutuksesta
 • Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukaisesti

Lisäksi johtokunta sulkee FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n tarjouksen osa-alueen 3 osalta tarjouskilpailusta, koska yritys ei täytä osa-alueen tarjoajan soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia.

Lisäksi johtokunta sulkee Ramboll Finland Oy:n tarjouksen osa-alueen 4 osalta tarjouskilpailusta, koska yritys ei täytä osa-alueen tarjoajan soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia.

Lisäksi johtokunta merkitsi tiedoksi, että kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto sulkee päätöksellään 6.2.2020 Sitowise Oy:n, Suomen Energia-Urakointi Oy:n, Valoa design rhs Oy:n, Despro Engineering Oy:n ja WSP Finland Oy:n tarjoukset osa-alueen 5 osalta tarjouskilpailusta, koska yritykset eivät täytä osa-alueen tarjoajan soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia.

Lisäksi johtokunta merkitsi tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston vastaavan asian käsittelyn kokouksessaan 6.2.2020 ja siinä kokouksessa tehdyt päätökset koskien puitesopimuksen tekemistä tarjouskilpailun HEL 2019-008843 perusteella.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Puitejärjestelyllä hankitaan yksilöimättömiä katujen ja yleisten alueiden suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita.

Katusuunnitelmia tilataan kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) hankintarenkaana järjestämän tarjouskilpailun 19.11.2019 perusteella puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta tarjousten mukaisin hinnoin.

Arvio hankinnan kokonaisarvosta sopimuskaudella optiokaudet mukaan lukien on arvonlisäverottomana 114.430.000,00 euroa. Arvonlisäveroton kokonaisarvo jakaantuu osa-alueiden kesken seuraavasti:
Osa-alue 1: 88.850.000,00 euroa
Osa-alue 2: 12.730.000,00 euroa
Osa-alue 3: 8.000.000,00 euroa
Osa-alue 4: 950.000,00 euroa
Osa-alue 5: 2.500.000,00 euroa
Osa-alue 6: 600.000,00 euroa
Osa-alue 7: 200.000,00 euroa
Osa-alue 8: 600.000,00 euroa.

KYMP:n osuus hankinnan yhteenlasketusta kokonaisarvosta arvioidaan olevan arvonlisäverottomana 102.400.000,00 euroa ja muiden tilaajien osuus arvioidaan olevan arvonlisäverottomana 11.130.000,00 euroa.

Yhteinen kunnallistekninen työmaa -yhteistoimintasopimuksen mukaisten tilauksien arvioidaan olevan arvonlisäverottomana 900.000,00 euroa.

HKL:n osuus hankinnan yhteenlasketusta arvosta on 1.533.000,00 euroa varsinaiselta sopimuskaudelta ja 1.017.000,00 euroa optiokaudelta.

Kaikissa edellä mainituissa, arvioiduissa arvoissa on huomioitu myös mahdollisesti käyttöönotettava kahden (2) vuoden optiokausi.

Puitesopimus ei sisällä määräostovelvoitetta eikä tuota konsultille yksinoikeutta toimeksiantojen toteuttamisesta tilaajalle.

Hankinnan perustiedot

Hankinta toteutetaan hankintarenkaana, jossa tilaajina ovat KYMP, HKL, HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Helen Sähköverkko Oy sekä Helen Oy. Helsingin kaupunki toimii hankinnassa päätilaajan roolissa.

Hankintarenkaan osapuolet tekevät hankinnasta omat samansisältöiset hankintapäätöksensä ja yhteisen puitesopimuksen.

Hankinta on jaettu kahdeksaan (8) eri osa-alueeseen seuraavasti:

Osa-alue 1: Monialaiset suunnittelukokonaisuudet, yleis- ja rakennussuunnittelu
Osa-alue 2: Tavanomaiset suunnittelutoimeksiannot
Osa-alue 3: Infran tietotekniset asiantuntijapalvelut
Osa-alue 4: Monialaiset kehittämis- ja selvityspalvelut
Osa-alue 5: Valaistussuunnittelu, alue- ja rakennussuunnittelu, sähkötekninen suunnittelu
Osa-alue 6: Ulkovalaistuksen tarveselvitykset ja yleissuunnitelmat
Osa-alue 7: Liikennevalojen putkitus-, sähkö- ja kaapelointisuunnittelu
Osa-alue 8: Kaupunkitekniikan valokuituverkon yleissuunnittelu

Tarjoajan tarjous voi koskea kaikkia osa-alueita.

Tarjouskilpailulla valitaan yritykset, joiden kanssa tehdään saatujen tarjousten perusteella puitesopimukset 28.2.2022 saakka. Sopimuksia on mahdollista jatkaa yhdellä kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella.

Tarjoukset annetaan kiinteinä yksikköhintoina varsinaisen sopimuskauden ajaksi.

Puitejärjestelyyn kuhunkin osa-alueeseen valitaan sopimuskonsultit tarjouspyynnössä esitetyn mukaisesti:

Osa-alue 1, osa-alue 3, osa-alue 4, osa-alue 5, osa-alue 7 ja osa-alue 8: Kilpailutuksen perusteella osa-alueelle valitaan viisi (5) konsulttia, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän.

Osa-alue 2: Kilpailutuksen perusteella osa-alueelle valitaan kahdeksan (8) konsulttia, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän.

Osa-alue 6: Kilpailutuksen perusteella osa-alueelle valitaan neljä (4) konsulttia, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän.

Hankintamenettely

Kilpailutus perustuu KYMP:n 19.11.2019 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2019-008843 sekä alkuperäisen tarjouspyynnön korjausilmoituksiin 20.11.2019 ja 18.12.2019. Hankinta on toteutettu julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisella avoimella menettelyllä. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta.

Hankintailmoitus lähetettiin julkaistavaksi 19.11.2019 TEM:n ylläpitämässä sähköisessä ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Hankintailmoituksessa ilmoitettiin tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin internet-osoite, josta tarjouspyyntöasiakirjat olivat kaikkien palveluun rekisteröityneiden noudettavissa.

Saadut tarjoukset

Määräaikaan 08.01.2020 mennessä tarjouksen jätti 15 tarjoajaa:

 1. Pöyry Finland Oy (toiminimi 1.1.2020 alkaen AFRY Finland Oy)
 2. Ramboll Finland Oy
 3. Sitowise Oy
 4. Ryhmittymä Sweco Ympäristö Oy ja Sweco Infra & Rail Oy
 5. WSP Finland Oy
 6. A-Insinöörit Civil Oy
 7. Destia Oy 
 8. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
 9. FINNMAP Infra Oy
 10. Formacad Oy
 11. Suomen Energia-Urakointi Oy
 12. Valoa design rhs Oy
 13. Despro Engineering Oy
 14. LiCon-AT Oy
 15. Nodeon Finland Oy

Taulukko saaduista tarjouksista löytyy KYMP:n asiaa koskevan päätöksen perusteluista.

Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja, jota koskevat tietopyynnöt tulee osoittaa KYMP:lle.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Tarjouspyynnössä esitettiin tarjoajien soveltuvuutta koskevat rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen, tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset sekä niiden täyttymisen varmistamiseksi vaaditut selvitykset.

Tarjouspyynnössä edellytettiin, että tarjoaja täyttää ESPD-lomakkeessa vaaditut tarjoavaa yritystä koskevat tiedot. Lisäksi tarjoajan ja sen alikonsultin edellytettiin täyttävän kaikki tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset ja velvoitteet. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajien oli pyydettäessä toimitettava kaikki tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset.

Tarjoajalla on oltava hankintasopimuksen toteuttamiseen tarvittavat taloudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat. Tarjoajalla tulee olla asiakastiedon riskimittarin mukainen luokka 1-3, tai sitä vastaava talouden riskiluokitus.

Tarjoajan ammatillista pätevyyttä ja teknistä suorituskykyä koskevat vaatimukset ja niiden täyttymiseksi vaaditut selvitykset ilmoitettiin tarjouspyynnössä.

Tarjoajan teknistä pätevyyttä arvioitiin tarjoajan tarjouksessa esitettyjen yritysreferenssien perusteella.

Tarjouspyynnön liitteessä 2 Yrityksen referenssit on ilmaistu mm. seuraavaa:

”Tarjoajalla tulee olla kokemusta vähintään kolmesta (3) hankkeesta viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta. Tarjoajalta vaadittu referenssi on kuvattu jokaisen osa-alueen kohdalla erikseen tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" kohta "Osa-alueen yleiset kriteerit"."

”Tarjoaja, jolla ei ole pakollisten vaatimuksien mukaista referenssiä, suljetaan tarjouskilpailusta.”

”Pakollisien vaatimuksien toteutumiseen liittyvät puutteelliset tiedot voivat johtaa tarjouksen sulkemiseen tarjouskilpailusta.”

Tarjouspyynnön kysymykset ja vastaukset osiossa oli esitetty kysymys koskien tarjouspyynnön liitettä 2 Yrityksen referenssit:

”Kysymys: Tarjoajalla tulee olla kokemusta vähintään kolmesta hankkeesta. Yritysreferenssilomakkeen sisältöä ei saa muuttaa. Onko mahdollista lisätä lomakkeen rivejä mikäli halutaan esittää enemmän kuin 3 hanketta?

Vastaus: Tarjouspyynnön liitteeseen 2 Yrityksen referenssit voidaan halutessaan lisätä rivejä. Tarjouspyynnössä on asetettu vähimmäisvaatimukseksi, että tarjoajalla tulee olla kokemusta vähintään kolmesta hankkeesta, jotka on tarjouspyynnössä tarkemmin määritelty kunkin osa-alueen osalta kohdassa ”Tarjoajan referenssit”. Yritysreferenssejä ei vertailla, vaan laatuvertailussa arvioidaan vain henkilöreferenssejä.”

Osa-alue 3: Infran tietotekniset asiantuntijapalvelut

Tarjouspyynnön kohdassa ”Hankinnan kohteen kriteerit” Osa-alue 3: Infran tietotekniset asiantuntijapalvelut kohta ”Osa-alueen yleiset kriteerit” kohta ”Tarjoajan referenssit” on ilmaistu seuraavasti: ”Tarjoajalla tulee olla kokemusta vähintään kolmesta (3) osa-aluetta vastaavasta hankkeesta viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta.”

Tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus on ilmaistu mm. seuraavasti: ”Osa-alueen toimeksiannot sisältävät erilaisia infra-alaan liittyviä tietomallintamisen asiantuntijatehtäviä. Toimeksiantoja voi olla mm. tilaajan tietomallikoordinaattorin tehtävät, tietomallintamisen tekniset asiantuntijatehtävät ja tiedonhallintaan liittyvät selvitykset, kehittämistyöt ja asiantuntijatehtävät.”

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n tarjouksen liitteestä "Yrityksen referenssit" esitetyistä referenssihankkeista ei käy ilmi, ovatko toteutuneet hankkeet tietomallinnukseen liittyviä vai ovatko kohteet ainoastaan suunnittelukohteita, joiksi ne tarjoukset tarkastanut työryhmä on arvioinut. Työryhmän arvion mukaan esitetyt yritysreferenssihankkeet eivät ole osa-alueen kuvauksen mukaisia vastaavia hankkeita.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n tarjous ei siten täytä asetettuja soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia osa-alueen 3 yritysreferenssien osalta. Tarjousta ei oteta mukaan vertailuun osa-alueen 3 osalta.

Osa-alue 4: Monialaiset kehittämis- ja selvityspalvelut

Tarjouspyynnön kohdassa ”Hankinnan kohteen kriteerit” Osa-alue 4: Monialaiset kehittämis- ja selvityspalvelut kohta ”Osa-alueen yleiset kriteerit” kohta ”Tarjoajan referenssit” on ilmaistu seuraavasti: ”Tarjoajalla tulee olla kokemusta vähintään kolmesta (3) osa-aluetta vastaavasta hankkeesta viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta.”

Tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus on ilmaistu mm. seuraavasti: ”Osa-alueen toimeksiannot sisältävät monialaisia kehittämis- ja selvityspalveluja, jotka kohdentuvat yleisten alueiden sopimusohjaukselliseen yhteisrakentamisen kokonaisuuteen Yhteinen kunnallistekninen työmaa yhteistoimintasopimuksen periaatteiden mukaisesti (tarjouspyynnön liite 9 Yhteinen kunnallistekninen työmaa, yhteistoimintasopimus) sekä työmaiden haitattomuuden edistämiseen, haittatekijöiden tunnistamiseen ja niiden hallintaan.”

Ramboll Finland Oy:n tarjouksen liitteessä "Yrityksen referenssit" on esitetty yhteensä kolme (3) referenssihanketta. Yksi hankkeista ei maisemasuunnittelukohteena vastaa osa-alueessa pyydettyjä yhteisrakentamisen ja katutöistä aiheutuvien haittojen hallinnan kehittämisen referenssejä. Esitetty referenssihanke ei ole osa-alueen kuvauksen mukainen.

Ramboll Finland Oy:n tarjous ei siten täytä asetettuja soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia osa-alueen 4 yritysreferenssien osalta. Tarjousta ei oteta mukaan vertailuun osa-alueen 4 osalta.

Osa-alue 5: Valaistussuunnittelu, alue- ja rakennussuunnittelu, sähkötekninen suunnittelu

Tarjouspyynnön kohdassa ”Hankinnan kohteen kriteerit” Osa-alue 5: Valaistussuunnittelu, alue- ja rakennussuunnittelu, sähkötekninen suunnittelu kohta ”Osa-alueen yleiset kriteerit” kohta ”Tarjoajan referenssit” on ilmaistu seuraavasti: ”Tarjoajalla tulee olla kokemusta vähintään kolmesta (3) valaistussuunnittelu- ja tapahtumasähkösuunnittelutyöstä kaupunkiympäristössä viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta. Valaistussuunnittelutehtävien tulee olla yhteiskäyttökohteiden suunnittelutehtävistä raitioverkon kohteissa. Esitetyt referenssit valaistussuunnittelu- ja tapahtumasähkösuunnittelutyö kohteista tulee olla erillisinä suunnittelutehtävinä toteutettuja.”

Sitowise Oy:n tarjouksen liitteessä "Yrityksen referenssit Sitowise" on esitetty yhteensä neljä (4) referenssihanketta. Referensseinä on esitetty kaksi tapahtumasähkösuunnittelutyötä sekä yksi valaistussuunnittelutehtävä yhteiskäyttökohteiden suunnittelutehtävistä raitioverkon kohteissa. Tarjoaja ei ole esittänyt vaadittua kolmea referenssiä yhteiskäyttökohteiden suunnittelutehtävistä raitioverkon kohteissa eikä kolmesta tapahtumasähkösuunnittelutyöstä.

Suomen Energia-Urakointi Oy:n tarjouksen liitteessä "Yrityksen referenssit SEU" on esitetty yhteensä kolme (3) referenssihanketta. Referensseinä on esitetty yksi tapahtumasähkösuunnittelutyö sekä yksi valaistussuunnittelutehtävä yhteiskäyttökohteiden suunnittelutehtävistä raitioverkon kohteissa. Tarjoaja ei ole esittänyt vaadittua kolmea referenssiä yhteiskäyttökohteiden suunnittelutehtävistä raitioverkon kohteissa eikä kolmesta tapahtumasähkösuunnittelutyöstä.

Valoa design rhs Oy:n tarjouksen liitteessä "Yrityksen referenssit" on esitetty yhteensä neljä (4) referenssihanketta. Referensseinä on esitetty yksi tapahtumasähkösuunnittelutyö sekä kaksi valaistussuunnittelutehtävää yhteiskäyttökohteiden suunnittelutehtävistä raitioverkon kohteissa. Tarjoaja ei ole esittänyt vaadittua kolmea referenssiä yhteiskäyttökohteiden suunnittelutehtävistä raitioverkon kohteissa eikä kolmesta tapahtumasähkösuunnittelutyöstä.

Despro Engineering Oy:n tarjouksen liitteessä "Yrityksen referenssit" on esitetty yhteensä kolme (3) referenssihanketta. Referensseinä ei ole esitetty yhtään tapahtumasähkösuunnittelutyötä. Liitteessä on esitetty yksi valaistussuunnittelutehtävä yhteiskäyttökohteiden suunnittelutehtävistä raitioverkon kohteissa. Tarjoaja ei ole esittänyt vaadittua kolmea referenssiä yhteiskäyttökohteiden suunnittelutehtävistä raitioverkon kohteissa eikä kolmesta tapahtumasähkösuunnittelutyöstä.

WSP Finland Oy:n tarjouksen liitteessä "Yrityksen referenssit" on esitetty yhteensä neljä (4) referenssihanketta. Referensseinä on esitetty yksi valaistussuunnittelutehtävä yhteiskäyttökohteiden suunnittelutehtävistä raitioverkon kohteissa. Tarjoaja ei ole esittänyt vaadittua kolmea referenssiä yhteiskäyttökohteiden suunnittelutehtävistä raitioverkon kohteissa.

Sitowise Oy:n, Suomen Energia-Urakointi Oy:n, Valoa design rhs Oy:n, Despro Engineering Oy:n ja WSP Finland Oy:n tarjoukset eivät siten täytä asetettuja soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia osa-alueen 5 yritysreferenssien osalta. Tarjouksia ei oteta mukaan vertailuun osa-alueen 5 osalta.

Kaikkien tarjoajien soveltuvuutta koskevat selvitykset on tarkastettu lukuun ottamatta seuraavia selvityksiä, jotka tarkastetaan ennen mahdollisen puitesopimuksen tekemistä:

 • tarjoajan toiminnan vastuuvakuutus
 • tarjoajan konsulttivastuuvakuutus
 • hankintalain 80 §:n mukaiset pakolliset poissulkemisperusteet

Tarjousten tarkastus

Tarjouspyynnössä esitettiin tarjouksen sisällölle asetetut vähimmäisvaatimukset.

Kaikki vertailuun hyväksytyt tarjoajat täyttävät tarjouksen sisällölle asetetut vähimmäisvaatimukset ja tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Valintaperusteena on tarjouspyynnön mukaisesti kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo oli 30 % ja laadun 70 %.

Jokainen osa-alue vertaillaan omana kokonaisuutena.

Osa-alueen vertailuhintana käytetään osa-alueelle annettua SKOL 01 hintaa. Hintapisteet lasketaan kolmen (3) desimaalin tarkkuudella.

Laatuarvioinnissa arvioidaan osa-alueelle vertailuun esitettyjen projektipäälliköiden ja suunnittelijoiden kokonaislaatua, joka jakaantuu henkilöryhmien kesken ”henkilöryhmä projektipäälliköt” ja ”henkilöryhmä suunnittelijat”. Henkilöryhmille muodostuneet kokonaispisteet pyöristetään kahden (2) desimaalin tarkkuuteen.

Hinnan ja laadun vertailuperusteet käyvät ilmi päätöksen liitteestä Vertailuperusteet.

Kunkin tarjoajan saamat hintapisteet, henkilöryhmien laatupisteet sekä tarjoajan sijoitus osa-alueittain käyvät ilmi päätöksen liitteestä Vertailutaulukko.

Kullakin osa-alueella tarjoajan saamat hinta- ja laatupisteet lasketaan yhteen, josta muodostuu osa-alueen vertailupisteet. Tarjoajat asetetaan saatujen vertailupisteiden perusteella etusijajärjestykseen jokaisella osa-alueella erikseen. Tarjouspyynnön mukaan vertailupisteiden ollessa tasan, muodostuu etusijajärjestys tältä osin korkeimpien laatupisteiden mukaisesti. Tarjoukset arvioi Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan muodostama arviointiryhmä. Arviointiryhmä antaa jokaiselle arviointikriteerille yhteispisteet.

Laadun arviointi

Laadun arvioinnissa käsiteltiin osa-alueittain kaikkien soveltuvuusvaatimukset täyttävien ja vertailuun hyväksyttyjen tarjoajien tarjoukset.

Laatuarvioinnin vertailuperusteet käyvät ilmi päätöksen liitteestä Vertailuperusteet.

Päätöksen liitteessä Vertailuperusteet on ilmaistu, että esitetyistä henkilöreferensseistä tulee käydä selvästi ilmi valintaperusteisiin liittyvät ja osa-alueen arviointiin vaikuttavat tiedot.

Päätöksen liitteessä Vertailuperusteet arviointitaulukko 1 ja 5 osalta on ilmaistu, että tilaaja huomioi ainoastaan ne referenssit, jotka vastaavat osa-alueen kuvausta.

Laatuvertailussa on annettu arviointitaulukoista 1 ja 5 nolla (0) pistettä niiden henkilöiden referensseistä, joiden referenssikohteet eivät ole osa-alueen kuvauksen mukaisia tai referenssilomakkeessa on ollut puutteita, jotka ovat estäneet referenssikohteen arvioinnin.

Sopimuskaudella noudatettava menettely hankinnoissa

Osa-alueiden 1, 2, 3 ja 4 osalta toimeksiantojen tilaajina ovat KYMP, HKL, HSY, Helen Sähköverkko Oy sekä Helen Oy.

Osa-alueiden 5, 6, 7 ja 8 osalta toimeksiantojen tilaajana on KYMP.

Kullekin sopimuskonsultille kohdennetaan toimeksiantoja sopimuskauden aikana osa-alueittain esitettyjen prosenttiosuuksien suhteessa euromäärien mukaan seuraavasti:

Osa-alue 1: Monialaiset suunnittelukokonaisuudet, yleis- ja rakennussuunnittelu
Sija 1: Ramboll Finland Oy 40 - 20 %
Sija 2: WSP Finland Oy 30 - 15 %
Sija 3: Sitowise Oy 25 - 10 %
Sija 4: Ryhmittymä Sweco Ympäristö Oy ja Sweco Infra & Rail Oy 20 - 5 %
Sija 5: FINNMAP Infra Oy 15 - 0 %

Osa-alue 2: Tavanomaiset suunnittelutoimeksiannot
Sija 1: Formacad Oy 40 - 20 %
Sija 2: Sitowise Oy 30 - 15 %
Sija 3: Destia Oy 25 - 10 %
Sija 4: FINNMAP Infra Oy 20 - 10 %
Sija 5: AFRY Finland Oy (entinen toiminimi Pöyry Finland Oy) 15 - 5 %
Sija 6: FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 10 - 0 %
Sija 7: A-Insinöörit Civil Oy 5 - 0 %
Sija 8: WSP Finland Oy 5 - 0 %

Osa-alue 3: Infran tietotekniset asiantuntijapalvelut
Sija 1: Ramboll Finland Oy 40 - 20 %
Sija 2: Ryhmittymä Sweco Ympäristö Oy ja Sweco Infra & Rail Oy 30 - 15 %
Sija 3: Sitowise Oy 25 - 10 %
Sija 4: FINNMAP Infra Oy 20 - 5 %
Sija 5: WSP Finland Oy 15 - 0 %

Osa-alue 4: Monialaiset kehittämis- ja selvityspalvelut
Sija 1: WSP Finland Oy 70 - 40 %
Sija 2: Sitowise Oy 60 - 30 %

Osa-alue 5: Valaistussuunnittelu, alue- ja rakennussuunnittelu, sähkötekninen suunnittelu
Sija 1: LiCon-AT Oy 80 - 60 %
Sija 2: Ramboll Finland Oy 40 - 20 %

Osa-alue 6: Ulkovalaistuksen tarveselvitykset ja yleissuunnitelmat
Sija 1: Valoa design rhs Oy 60 - 40 %
Sija 2: LiCon-AT Oy 40 - 20 %
Sija 3: WSP Finland Oy 25 - 10 %
Sija 4: Sitowise Oy 15 - 0 %

Osa-alue 7: Liikennevalojen putkitus-, sähkö- ja kaapelointisuunnittelu
Sija 1: Nodeon Finland Oy 70 - 40 %
Sija 2: WSP Finland Oy 30 - 15 %
Sija 3: Sitowise Oy 25 - 10 %
Sija 4: Suomen Energia-Urakointi Oy 20 - 5 %

Osa-alue 8: Kaupunkitekniikan valokuituverkon yleissuunnittelu
Sija 1: Nodeon Finland Oy 70 - 40 %
Sija 2: Despro Engineering Oy 30 - 15 %
Sija 3: Sitowise Oy 25 - 10 %

Mikäli joku tilaajista toimii hankkeessa sopimuksen liitteenä olevan Yhteinen kunnallistekninen työmaa -yhteistoimintasopimuksen mukaisessa päätilaajan roolissa, toimeksiantojen tilaajina voivat olla myös seuraavat sopimuksen ulkopuoliset yhteisöt: Elisa Oyj, DNA Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Telia Oyj ja Cinia Oy.

HKL, HSY, Helen Sähköverkko Oy sekä Helen Oy käyttävät sopimusta yhteishankkeissa KYMP:n tai muiden mukana olevien tilaajien kanssa. Selvyyden vuoksi todetaan, että KYMP voi käyttää sopimusta yksin tai yhdessä muiden mukana olevien tilaajien kanssa.

Tarjouspyynnössä osa-alueille 4 ja 5 ilmoitetut prosenttiosuudet toimeksiantojen kohdentamisesta sopimuskauden aikana on muutettu osa-alueelle valittujen tarjoajien määrän muututtua, koska kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia saatiin vähemmän kuin tarjouspyynnössä esitettiin valittavien sopimuskonsulttien määräksi.

Tarjouspyynnön liitteessä 6 Sopimusluonnos on ilmoitettu, että mikäli hyväksyttyjä alkuperäisiä tarjouksia ei saada osa-alueittain esitettyjä määriä, muutetaan prosenttiosuuksia kyseisen osa-alueen osalta kuitenkin säilyttäen hyväksyttyjen sopimuskonsulttien suhteelliset osuudet.

Prosenttijakauman mukaisesta järjestyksestä voidaan poiketa, jos konsultin sopimusta koskevat toimeksiannot sopimuskauden aikana myöhästyvät konsultista johtuvasta syystä tai toimeksiantojen laatu ei vastaa toimeksiannoissa edellytettyä tasoa ja tilaaja on reklamoinut näistä kirjallisesti konsultille. Konsultilta tehdään uusia tilauksia, kun reklamoidut puutteet on korjattu ja konsultti on antanut tilaajalle luotettavan selvityksen, miten toimeksiannot jatkossa hoidetaan sovittujen ehtojen mukaisesti. Edellä mainitun perusteella prosenttijakaumasta poikkeaminen vaikuttaa myös saman osa-alueen sisällä toisten sopimuskonsulttien suhteellisiin osuuksiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.02.2020

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Simo Karjalainen, tekninen, ratainsinööri, puhelin: 09 310 36888

simo.karjalainen@hel.fi

Eeva Lindroos, kaupallinen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 34879

eeva.lindroos@hel.fi