Määrärahan myöntäminen vuodelle 2020, Helsingin vammaisneuvosto

HEL 2020-001573
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 6

Määräraha vuodelle 2020, Helsingin vammaisneuvosto

Hallintojohtaja

Päätös

Hallintojohtaja päätti myöntää vuoden 2020 talousarvion kohdalta 1 50 01, Toimielinten toimintakustannukset, kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikön käytettäväksi 10 000 euroa vammaisneuvoston toimintaan (projektinumero 10500100010303).

Lisäksi hallintojohtaja päätti, että määrärahan käytöstä on tehtävä selvitys 28.02.2021 mennessä.

Päätöksen perustelut

Kansliapäällikkö päätti 16.12.2019 § 256 vahvistaa vuoden 2020 talousarvion kaupunginkanslian käytettäväksi osoitetut määrärahat osastoittain. Osastojen päälliköt vastaavat määrärahan käytöstä kaupunginkanslian toimintasäännön määräyksiä noudattaen.

Vammaisneuvosto on Helsingin kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen ja yhteisöjen lakisääteinen vaikuttamistoimielin. Vammaisneuvosto tekee aloitteita ja antaa lausuntoja toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan liittyvissä asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen ja päivittäisestä toiminnoista suoriutumisen ja palvelujen kannalta. Neuvostossa eri vammaryhmien vammaisjärjestöedustajat, kaupungin virkamiehet ja luottamushenkilöt pohtivat vammaisia kuntalaisia koskevia asioita ja etsivät yhdessä toimivia ratkaisuja esteettömään sekä nykyistä yhdenvertaisempaan ja tasa-arvoisempaan yhteiskuntaan.

Kaupunginkanslian osallisuus ja neuvonta -yksikkö vastaa vammaisneuvoston esittely- ja sihteeritehtävistä, muistion pitämisestä kokouksista sekä vanhusneuvoston toiminnan kannalta tarpeellisista järjestelyistä jäsenten erityistarpeet huomioiden.

Vammaisneuvosto hakee toimintaansa määrärahaa 10 000 euroa ajalle vuodelle 2020. Määrärahalla katetaan vammaisneuvoston viestinnästä, kokouksista, seminaareista, tapahtumista, asiantuntijapalkkioista, vierailuista ja muistamisista sekä tilaisuuksien videoinneista aiheutuvia kuluja. Tämän lisäksi määrärahalla toteutetaan Helsingin vammaisneuvoston yhteistyötä vammaisyhdistysten, kaupungin vaikuttajatoimielinten, kaupungin toimialojen sekä pääkaupunkiseudun vammaisneuvostojen kanssa. Vuonna 2020 järjestetään pääkaupunkiseudun vammaisneuvostojen yhteinen seminaari sekä saavutettavuuteen liittyvää koulutusta. Tärkeimmät tilaisuudet striimataan Helsinki-kanavalla, ja aikaisemmasta poiketen striimauskulut jäävät vammaisneuvoston kuluiksi.

Vuonna 2019 määrärahaa oli myönnetty 8 000 euroa, josta käytettiin yhteensä 6 215,63 euroa.

Päätös tullut nähtäväksi 24.02.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Heli Rantanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 09 310 25803

heli.k.rantanen@hel.fi

Päättäjä

Juha Summanen
hallintojohtaja