Valtuustoaloite, yöbussit liikennöimään arkipäivinä aamukahden jälkeen

HEL 2020-001928
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 484 §

V 7.10.2020, Valtuutettu Matias Pajulan aloite bussien yöliikenteen lisäämisestä arkisin

Helsingin kaupunginhallitus

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Matias Pajula ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää ja edistää bussien liikennöinnin lisäämistä arkisin kello kahden jälkeen yöllä.

Kaupunginhallitus toteaa viitaten Helsingin seudun liikenteeltä (HSL-kuntayhtymä) saatuun lausuntoon, että suunnitteluohjetta joukkoliikenteen palvelutasosta päivitetään seuraavan kerran vuonna 2021, jolloin aloitteessa esitetty liikennöintiaikojen laajentaminen otetaan tarkasteluun.

Joukkoliikenteen palvelutasoa tarkasteltaessa on syytä ottaa huomioon, että vaikka yölinjojen liikenteen lisääminen on sinänsä kannatettava ajatus, on sen järjestäminen muuta liikennettä kalliimpaa. Yöajan liikenteessä matkustajamäärät ovat alhaisempia ja palkkakulut suurempia. Myös terminaalien pidemmät aukiolot lisäävät tarvetta ylläpidolle ja vartioinnille nostaen kustannuksia osalla linjoista.

Oman taloudellisen haasteensa nykyisen palvelutason nostamiselle luo käynnissä oleva koronaepidemiatilanne, joka on heikentänyt kuntatalouden näkymiä. Tämä tulee väistämättä vaikuttamaan myös HSL:n taloudellisiin toimintaedellytyksiin, mikä tulee ottaa huomioon seututasolla joukkoliikenteen suunnitteluohjetta päivitettäessä.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37313

suvi.ramo@hel.fi

Liitteet (pdf)

2. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän lausunto 24.4.2020

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.