Hankinta, teknillisen verkon kytkimien ja palomuurien huolto- ja ylläpitosopimus, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2020-002157
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 95 §

Liikenneliikelaitoksen teknillisen verkon kytkimien ja palomuurien huolto- ja ylläpitosopimuksen tilaaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tekemään teknillisen verkon kytkimien ja palomuurien huolto- ja ylläpitopalveluita koskevan hankintasopimuksen (jäljempänä "hankintasopimus") 36 kuukauden sopimuskaudelle (jäljempänä "perussopimuskausi") Viria Security Oy:n kanssa yhteensä enintään 250.522,56 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.
 
HKL:n johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n ottamaan käyttöön hankintasopimuksen mukaisen Option 2, joka koskee länsimetron teknillisen verkon kytkimien ja palomuurien huolto- ja ylläpitopalveluja. HKL voi ottaa Option 2 käyttöön, kun Länsimetro Oy:n Tiedonsiirron aktiivilaitteet -urakan takuuaika päättyy 13.7.2020. Option 2 sopimuskausi on 36 kuukautta ja hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on enintään 472.266,00 euroa.
 
HKL:n johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan hankintasopimuksen liitteenä olevan laitelistauksen mukaisia kytkinlaitteita perussopimuskaudella yhteensä enintään 142.560,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.
 
Lisäksi HKL:n johtokunta päätti valtuuttaa HKL:n toimitusjohtajan sopimaan hankintasopimukseen perustuvista mahdollisista lisätyötilauksista enintään 86.534,86 eurolla.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinnan kohteena on teknillisen verkon kytkimien ja palomuurien huolto- ja ylläpitopalveluiden tilaaminen sekä sopimuskauden aikana erikseen sovittavat laitehankinnat.

HKL järjesti tarjouskilpailun 46H18 Liikenneliikelaitoksen teknillisen verkon kytkimien ja palomuurien huolto- ja ylläpito.

HKL käynnisti hankinnan julkaisemalla hankintailmoituksen Hilma-ilmoituskanavassa 20.9.2019 tunnuksella (2019-019389) ja Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan verkkoversiossa (TED) 24.9.2019 tunnuksella (2019/S 184-449365).

Hankintamenettelynä käytettiin vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016, erityisalojen hankintalaki) annetun lain mukaista neuvottelumenettelyä.

Osallistumishakemus saapui määräaikaan 10.10.2019 klo 12:00 mennessä yhdeltä ehdokkaalta, Viria Security Oy:ltä.

HKL käsitteli osallistumishakemuksen ja valitsi osallistumispyynnössä ilmoitettujen soveltuvuusvaatimusten mukaisesti Viria Security Oy:n soveltuvuusvaatimukset täyttävänä ehdokkaana mukaan neuvottelumenettelyyn. Tilaaja ei pyytänyt tarjoajaa jättämään alustavaa tarjousta osallistumishakemuksen liitteenä.

HKL lähetti neuvottelumenettelyyn valitulle ehdokkaalle neuvottelukutsun 28.10.2019. Neuvotteluun tuli ilmoittautua viimeistään 30.10.2019 klo 12:00 mennessä.

Ensimmäinen neuvottelukierros käytiin 4.11.2019. Ensimmäisellä neuvottelukierroksella käsiteltiin hankinnan tavoitteita, hankinnan toteuttamiseen liittyviä teknisiä kysymyksiä ja kaupallisia ehtoja HKL:n alustavan tarjouspyynnön ja tarjoajan osallistumishakemuksessa antamien tietojen pohjalta. Ensimmäisen neuvottelukierroksen jälkeen tilaaja totesi, että neuvotteluille asetetut tavoitteet saavutettiin ja seuraavia neuvottelukierroksia ei siksi tarvitse järjestää.

Lopullinen tarjouspyyntö

HKL julkaisi lopullisen tarjouspyynnön 3.1.2020. Tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan 15.1.2020 klo 12:00 mennessä lopullisen tarjouksen jätti Viria Security Oy.

Tarjouksen saapumisen jälkeen kävi ilmi, että hankintayksikön julkaisema tarjouspyyntö oli ollut epäselvä hankinnan kohteen kuvauksen ja tarjousten vertailuperusteiden osalta. Tämän vuoksi palattiin neuvottelumenettelyyn.

Toinen neuvottelukierros käytiin 14.5.2020. Toisella neuvottelukierroksella käsiteltiin tarjouspyyntöön tehtäviä korjauksia, jotka koskivat hintalomaketta, optiolisäyksiä, sopimustäsmennyksiä ja laitelistausta.

Korjattu tarjouspyyntö

HKL julkaisi korjatun tarjouspyynnön 19.5.2020. Tarjouksen jättämiselle asetettuun määräaikaan 22.5.2020 klo 12:00 mennessä tarjouksen jätti Viria Security Oy. Tarjouspyyntöä ei muutettu olennaisesti.

Toimittajan valinta

Viria Security Oy:n tarjous 16515, 20.5.2020 oli korjatun tarjouspyynnön mukainen. Koska tarjouskilpailussa saatiin vain yksi tarjous, tarjousten vertailua ei suoritettu.

HKL:n asiantuntijoiden mukaan Viria Security Oy:n tarjous oli markkinahintainen ja siksi hyväksyttävällä tasolla.

Hankintasopimuksen kokonaisarvo perussopimuskaudelle ja Optio 2 mukaanlukien on yhteensä 865.348,56 euroa (alv 0%).

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.06.2020

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Lasse Rosenholm, tekninen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 35783

lasse.rosenholm@hel.fi

Ann-Mari Tiainen, kaupallinen, hankintasuunnittelija, puhelin: 09 310 35942

ann-mari.tiainen@hel.fi