Valtuustoaloite, HKL:n pääkonttori Itäkeskuksen Jokerikorttelin yhteyteen

HEL 2020-002464
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 18. / 305 §

Den av ledamoten Eveliina Heinäluoma väckta motionen om placering av HST:s huvudkontor i Jokerkvarteret i Östra centrum

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Eveliina Heinäluoma och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden i samverkan med HST och Jokerkvarterets byggherrar utreder möjligheterna att placera HST:s huvudkontor i den nya kvartersbyggnaden.

Stadsstyrelsen konstaterar att Helsingfors stads trafikaffärsverk (HST) i slutet av 2019 avstod från sitt långvariga huvudkontor på Andra linjen 7, där Ylvas projekt Lyyra inleddes och byggnaden revs. Innan flytten från byggnaden utredde HST flera olika alternativ, som var bl.a. att flytta huvudkontoret till någon annan byggnad eller att placera huvudkontorsfunktionerna i HST:s existerande fastigheter. HST diskuterade då även med YIT om placeringen av huvudkontorsfunktionerna i Jokerkvarteret.

Utifrån utredningarna fattade HST ett beslut enligt vilket HST:s nuvarande fastigheter renoveras för att förbättra lokaleffektiviteten. Med hjälp av lokalarrangemang var det möjligt att placera huvudkontorsfunktionerna i Vallgårds spårvagnsdepå i östra innerstaden, i HST:s kontrollrumsbyggnad i Hertonäs och i metrodepån i Botby. Huvudkontorsfunktionerna koncentreras starkt till östra Helsingfors.

HST:s erfarenheter om att placera huvudkontorsfunktioner på verksamhetsställen där också HST:s funktionella uppgifter, såsom reparation och service av vagnar eller kontrollrumsarbete utförs, har preliminärt varit mycket positiva. Det är gynnsamt för HST:s interna interaktion, framgångsrika genomförande av uppgifter och arbetshälsa, att anställda med olika typers arbetsuppgifter träffar varandra också under en vanlig arbetsdag.

HST ser det inte i den här situationen som ändamålsenligt att fortsätta utredningen om placeringen av HST:s huvudkontor i Jokerkvarteret.

Direktionen för Helsingfors stads trafikaffärsverk har lämnat ett utlåtande i ärendet. Stadsmiljösektorn har meddelat att den inte har någonting att yttra om förslaget. Svaret stämmer överens med direktionens utlåtande.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stäng

Stadsfullmäktige 21.10.2020 § 283

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

07.10.2020 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunginhallitus 21.09.2020 § 567

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.04.2020 § 63

Lausunto

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Eveliina Heinäluoman valtuustoaloitteesta.

Eveliina Heinäluoma on tehnyt valtuustoaloitteen, että kaupunki selvittää yhdessä HKL:n ja Itäkeskuksen Jokerikorttelin rakennuttajien (mm. YIT Suomi Oy) kanssa HKL:n pääkonttorin sijoittumismahdollisuudet uuteen korttelirakennukseen. Selvitys esitetään tuotavan kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn vuoden 2020 aikana.

HKL luopui vuoden 2019 lopulla pitkäaikaisesta pääkonttoristaan Toinen linja 7:ssä, jossa käynnistyi Ylvan Lyyra-hanke. HKL:n vanha pääkonttorirakennus puretaan Lyyra-hankkeessa. Ennen rakennuksesta muuttamista HKL selvitti useita eri vaihtoehtoja, joita olivat mm. pääkonttorin siirtyminen johonkin toiseen rakennukseen tai pääkonttoritoimintojen sijoittaminen muihin olemassa oleviin HKL:n kiinteistöihin. HKL keskusteli tällöin myös YIT:n kanssa pääkonttoritoimintojen sijoittamisesta Jokerikortteliin.

Selvitysten perusteella HKL päätyi ratkaisuun, jossa HKL:n nykyisiä kiinteistöjä uudistettiin tilankäytön tehokkuuden parantamiseksi. Toimistotiloissa luovuttiin perinteisistä työhuoneista ja siirryttiin ns. monitilatoimistoihin.

Näiden järjestelyjen myötä HKL:llä ei toistaiseksi ole tarvetta erilliselle pääkonttorille. HKL:n pääkonttoritoiminnot on sijoitettu Vallilan raitiovaunuvarikolle itäiseen kantakaupunkiin, Herttoniemeen HKL:n valvomorakennukseen sekä Vartiokylään metrovarikolle. Pääkonttoritoiminnot painottuvat siis vahvasti itäiseen Helsinkiin.

HKL:n kokemukset pääkonttoritoimintojen sijoittamisesta toimipisteisiin, joissa suoritetaan myös HKL:n toiminnallisia tehtäviä, kuten vaunujen korjausta ja huoltoa tai valvomotyötä, ovat alustavasti hyvin myönteisiä. HKL:n sisäisen vuorovaikutuksen, tehtävissä onnistumisen ja työhyvinvoinnin kannalta on eduksi, että eri tyyppisiä tehtäviä HKL:ssä tekevät työntekijät kohtaavat toisiaan tavanomaisenkin työpäivän aikana.

HKL ei tässä tilanteessa näe tarkoituksenmukaisena jatkaa selvittämistä HKL:n pääkonttoritoimintojen siirtämiseksi Jokerikortteliin.

Kun HKL myöhemmin tulevaisuudessa luopuu joistakin nykyisistä tiloistaan, pidetään Jokerikortteli tuolloin myös arvioitavien vaihtoehtojen joukossa.

Käsittely

Merkittiin, että esittelijä täydensi esitystään lisäämällä lausunto-
ehdotusosan seitsemännen varsinaisen kappaleen jälkeen uuden virkkeen kuulumaan seuraavasti:

Kun HKL myöhemmin tulevaisuudessa luopuu joistakin nykyisistä tiloistaan, pidetään Jokerikortteli tuolloin myös arvioitavien vaihtoehtojen joukossa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.11.2020

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi