Valtuustoryhmien tuen suuruus ja menettelytapaohjeistus tuen hakemiseen

HEL 2020-002564
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 9

Valtuustoryhmien tuen suuruus ja menettelytapaohjeistus tuen hakemiseen

Hallintojohtaja

Päätös

Hallintojohtaja varaa vuodelle 2020 valtuustoryhmien tukemiseksi määrärahan, jonka suuruus määräytyy seuraavasti:

  • 3 500 € varsinaista valtuutettua kohden valtuustoryhmälle, johon kuuluu pormestari tai apulaispormestari
  • 7 000 € varsinaista valtuutettua kohden valtuustoryhmälle, johon ei kuulu pormestaria tai apulaispormestaria

Muilta osin valtuustoryhmän tukemisessa noudatetaan liitteessä 1 esitettyä tarkempaa menettelytapaohjeistusta.

Päätöksen perustelut

Määrärahan suuruus ja tuen hakeminen

Valtuustoryhmää ja sen toimintaa tuetaan kuntalain ja kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti. Menettelyn tarkoituksena on tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa ja toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tukea myönnettäessä on yksilöitävä tuen käyttötarkoitus.

Tuen suuruus on viimeksi määritelty johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä. Valtuustoryhmien tukemiseksi on varattu aikaisempina vuosina 392 000 € suuruinen määräraha, jonka perusteella valtuutettukohtainen määräraha on laskettu. Määräraha on lisäksi jaettu valtuustoryhmien kesken siten, että valtuustoryhmille, joilla ei ole pormestaria tai apulaispormestaria, tuki on kaksinkertainen.

Talousarvion rakennetta on johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä muutettu siten, että talousarviokohtia on yhdistelty aikaisempaa suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Valtuustoryhmien tukemiseen varatun määrärahan suuruudesta päättäminen on siirtynyt tätä kautta osaksi talousarvion täytäntöönpanoa.

Aikaisemmassa laskentakaavassa yhden valtuutetun ryhmänvaihdos on saattanut vaikuttaa kaikkien valtuustoryhmien tuen suuruuteen. Monimutkaisen kokonaismäärärahaan perustavan laskentatavan sijasta valtuustoryhmien tuki sidotaan valtuutettukohtaiseen määrärahaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että valtuustoryhmien käyttöön varatun kokonaismäärärahan suuruus ei ole kiinteä, vaan valtuustoryhmien valtuutettujen lukumäärästä riippuva. Valtuutettukohtainen määräraha helpottaa erityisesti valtuustoryhmien talouden suunnittelua. Valtuustoryhmien tuen suuruus määritellään valtuustokauden alun tilannetta vastaavalle tasolle.

Tuen hakemiseen liittyvää menettelyä on tarkoitus selkeyttää aikataulun, muutostilanteiden ja käytännön toiminnan osalta liitteen 1 ohjeistuksen mukaisesti. Liitteenä olevalla ohjeistuksella varmistetaan tuen myöntämisen yhdenmukaisuutta.

Toimivalta

Valtuustoryhmien tukemiseen varattu määräraha on 27.11.2019 (340 §) hyväksytyn talousarvion mukaisesti sisällytetty pormestarin ja kaupunginkanslian käytettävissä oleviin toimielinten toimintakustannuksiin. Kansliapäällikkö on 16.12.2019 (256 §) siirtänyt määrärahan kyseisen talousarviokohdan osalta kaupunginkanslian hallintojohtajan käytettäväksi.

Kaupunginhallitus on 12.6.2017 (650 §) päättänyt valtuustoryhmien tukemisen yleisistä periaatteista. Periaatteiden mukaan tukea haetaan kaupunginkanslian antamien tarkempien menettelyohjeiden perusteella. Tuen myöntämisestä päättää kansliapäällikkö tai tämän määräämä. Kansliapäällikkö on siirtänyt tehtävän tuen myöntämisen osalta 12.3.2014 (24 §) hallintojohtajalle.

Päätös tullut nähtäväksi 03.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 76004

asta.vennela@hel.fi

Päättäjä

Juha Summanen
hallintojohtaja