Tulospalkkion maksaminen tarkastusjohtajalle vuodelta 2019

HEL 2020-003127
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 38 §

Tulospalkkion maksaminen tarkastusjohtajalle vuodelta 2019

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti maksaa tarkastusjohtajalle henkilökohtaisen tulospalkkion vuodelta 2019 liitteen mukaisesti.

Käsittely

Esteelliset: tarkastusjohtaja Timo Terävä
Esteellisyyden syy: osallisuusjäävi (hallintolain 28.1 § kohta 1)

Tarkastusjohtaja Timo Terävä ei osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupungin hallintosäännön 13 luvun 1 § 2 momentin 13 kohdan mukaan tarkastuslautakunta päättää tarkastusjohtajan muusta palkitsemisesta.

Kaupunginkanslia on 29.10.2018 antanut tulospalkkiojärjestelmien valmistelusta ohjeen, jonka mukaisesti tarkastusjohtajalle on asetettu henkilökohtaiset tulostavoitteet. Kansliapäällikkö on antanut tarkastuslautakunnalle 9.3.2020 arvion tarkastusjohtajan tulospalkkiotavoitteiden toteutumisesta.

Liitteessä 1 on selvitys tarkastusjohtajan tulospalkkiosta 2019. Vs. tarkastusjohtaja esittelee kansliapäällikön antaman arvion ja viraston tulospalkkiojärjestelmän toteutumisen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki kunnallisesta viranhaltijasta 50 §

Sulje

Esittelijä

vs. tarkastusjohtaja
Arto Ahlqvist

Lisätietojen antaja

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 09 310 36581

vilma.lamminpaa@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Tulospalkkio 2019 tarkastusjohtaja

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.