Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, kaupunkimittauspalvelut, kaupungingeodeetti, työavain KYMP-03-21-20

HEL 2020-003300
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 355 §

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupunkimittauspalvelun kaupungingeodeetinviran täyttäminen

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti valita diplomi-insinööri Tiina Talvitien palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetin virkaan 1.7.2020 lukien 6 095,49 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Virkaan valitun kanssa sovitaan erikseen virantoimitusvelvollisuuden alkamispäivä.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaanottopäätöksen tiedoksisaannista.

Virkaan kuuluu (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta myönsi 25.2.2020 kaupungingeodeetille eron 1.7.2020 lukien.

Helsingin Kaupungin hallintosäännön (10 luku 1 § ja 23 luku 1 §) mukaan toimialalautakunta päättää palvelukokonaisuuden johtajan suoran alaisen virkaan ottamisesta ja virkaan vaadittavasta kelpoisuudesta.

Viran täyttömenettely

Virka on ollut julkisesti haettavana 13.3.-30.4.2020. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, Helsingin Sanomissa, TE-palveluissa, Duunitorilla, LinkedInissä, Twitterissä ja Facebookissa.

Kaupunkiympäristötoimialan toimintasäännön mukaan Kaupunkimittauspalvelut vastaa kiinteistönmuodostuksesta, sitovista tonttijaoista, kiinteistörekisterin pidosta, kaupungin kartastotehtävistä, kaavoitusmittauksista, paikkatietotehtävistä sekä toimintaansa liittyvistä tietopalveluista.

Kaupungingeodeetti suunnittelee, seuraa ja valvoo johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastaa sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on maanmittauksen koulutusohjelman mukainen tehtävään soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virassa edellytetään useamman vuoden esimies- ja johtamiskokemusta. Hakuilmoituksen mukaan virkaan etsittiin henkilöä, jolla on useamman vuoden kokemus suurehkon asiantuntijaorganisaation onnistuneesta johtamisesta ja palvelualueen tehtäväkentästä sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot muun muassa työskentelyyn asiakkaiden kanssa. Lisäksi eduksi luetaan kokemus muutosten läpiviemisestä ja organisaation kehittämisestä sekä arvostetaan julkishallinnon kokemusta.

Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Virkaa haki hakuajan kuluessa yhdeksän henkilöä, joista yksi ei täyttänyt kelpoisuusehtoa. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto hakijoista.

Ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella viisi henkilöä: ********** Haastattelun suorittivat 13.-14.5.2020 **********

Hakemusten ja haastattelujen perusteella psykologiseen henkilöarviointiin kutsuttiin ********** Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy 19.-20.5.2020.

Toiseen haastatteluun kutsuttiin ********** Heitä haastattelivat 27.5.2020 **********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Kaupungingeodeetin tehtävässä korostuu kaupunkimittauspalvelun johtaminen, suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito sekä asiakasyhteistyö.

Haastatteluissa erityistä huomioita kiinnitettiin johtamisotteeseen ja muutosjohtamisen valmiuksiin, verkostojen johtamiseen ja hyödyntämiseen sekä asiakaskeskeisen työ- ja toimintakulttuurin edistämiseen. Lisäksi arvioitiin hakijan kykyä hahmottaa kaupunkimittauspalvelun tehtävä koko kaupungissa, toimialalla ja palvelukokonaisuudessa kaupungingeodeetin roolista käsin.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ja psykologisista henkilöarvioinneista ilmenevien seikkojen perusteella, että valittu on kaupungingeodeetin virkaan parhaiten soveltuva.

Valintaa puoltaa pitkä ja monipuolinen kokemus erilaisista johtamistehtävistä ja hyvä kokemus palvelualueen tehtäväkentästä.

Valitun vahvuutena ovat strateginen ja valmentava johtamisote sekä erinomainen kokemus muutosjohtamisesta ja asiakaslähtöisten toimintatapojen uudistamisesta. Hänellä on ollut keskeinen rooli digitalisaation edistämisessä, kehittämisessä sekä digitaalisten mallien ja työvälineiden käyttöönotossa eri organisaatioissa. Erityistä kokemusta hänellä on rakennuttamisen ja kiinteistöjen tietomalleista, paikkatiedoista ja sovelluskehitysprojekteista.

Muutosjohtamisen näkökulmasta hänen vahvuutenaan ovat erinomaisen kokemuksen lisäksi hyvät yhteistyö-, vuorovaikutus- ja esiintymistaidot sekä uudistava ja kehittävä työote. Hän on verkostoitunut alan kehittämis- ja puhujaverkostoihin sekä oppilaitoksiin.

Valitun toiminnassa näkyy näkemyksellisen ja innostavan johtamisotteen lisäksi kyky hahmottaa kaupunkimittauspalvelu osana koko kaupunkiympäristön ja kaupungin palveluja, mikä luo hyvät edellytykset hoitaa tehtävää menestyksekkäästi myös toimintaympäristön muuttuessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Anne Lappalainen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 09 310 64928

anne.k.lappalainen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Hakijayhteenveto KYMP-03-21-20, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.