Yhtiökokoukset vuonna 2020, Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3

HEL 2020-003556
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 44 §

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3:n varsinainen yhtiökokous

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti Helsingin kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.5.2020 yhtiön hallituksen päätösehdotukset.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3:n varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3:n hallitus on kutsunut yhtiöin varsinaisen yhtiökokouksen koolle 18.5.2020. Yhtiökokouksessa päätetään muun muassa valtuutuksesta hallitukselle tehdä rakennuksen vaipan ja ulkorakenteiden peruskorjauksen hankepäätös, päättää urakoitsijavalinnasta sekä lainan nostamisesta ja tarvittavista kiinnityksistä ja panttauksista lainan vakuudeksi. Yhtiökokouskutsu on liitteenä 1.

Suunniteltu peruskorjaushanke vastaa korjaustarpeisiin, jotka on todettu usean perusteellisesti tehdyn kuntotutkimuksen tuloksena. Rakennuksen käytön jatkaminen ilman terveysriskiä edellyttää peruskorjaushankkeen toteuttamista. Hankeen kaupungille kohdistuva vastikevaikutus on noin 2,17euroa/m2/kk, eli yhteensä kaupungille kohdistuva vastikevaikutus on noin 168 000 euroa/vuosi (alv 0 %). Vastikevaikutukset alkavat osakkaille vuonna 2021.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 84,0 %. Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin 4. kaupunginosan (Kampin) korttelin n:o 179 tonttia n:o 11 ja osaa siihen rajoittuvasta kadunalaisesta tilasta ja omistaa mainitulle tontille ja osin katualueen alle sijoittuva rakennus. Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen. Toiminnasta mahdollisesti syntynyt voitto on kokonaan varattava myöhempien vuosien mahdollisten tappioiden peittämiseen tai asetettava hallituksen käytettäväksi nimettyyn, yhtiön toimintaa palvelevaan tarkoitukseen.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.05.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.