Ohje, sosiaali- ja terveystoimialan tuplavuorokorvauksen maksaminen

HEL 2020-003581
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 20

Ohje tuplavuorokorvauksesta sosiaali- ja terveystoimialalla

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteen mukaisen ohjeen tuplavuorokorvauksesta sosiaali- ja terveystoimialalla.

Päätöksen perustelut

Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuudessa on isoja haasteita. Tuplavuorosta maksettavan korvauksen tarkoitus on helpottaa tilanteita, joissa sijaisia ei ole saatu ja joissa toimintojen pitäminen käynnissä on välttämätöntä normaalin palvelutarpeen takia.

Tuplavuorosta saatavalla korvauksella pyritään parantamaan mahdollisuutta saada työntekijöitä tekemään peräkkäisiä työvuoroja työhyvinvointi ja työssäjaksaminen huomioiden.

Päätös tullut nähtäväksi 20.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Hanna Björkstrand, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 28915

hanna.bjorkstrand@hel.fi

Sanna Tonteri, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 36274

sanna.tonteri@hel.fi

Päättäjä

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Ohje tuplavuorokorvauksesta

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.