Yleisökassan tarkastukset vuonna 2020, Taloushallintopalvelu

HEL 2020-003904
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 25

Taloushallintopalvelun yleisökassan tarkastukset vuonna 2020

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti merkitä tiedoksi 21.12.2020 (liite 1) päivätyn pöytäkirjan Taloushallintopalvelun Kaupunginkanslia, Kaupunkiympäristö ja Tarkastusvirasto -palvelualueen suorittamasta Taloushallintopalvelun yleisökassojen tarkastuksesta.

Päätöksen perustelut

Rj 29.3.2010 71§ kohdassa 2.11. on määritelty kassantarkastuksen ohjeista. "Sisäiseen valvontaan liittyvällä säännöllisellä kassantarkastuksella varmistetaan kassanhoidon asianmukaisuus ja ohjeiden noudattaminen. Suoritetusta tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja".

Päätös tullut nähtäväksi 28.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Sini Jääskeläinen, ts.palvelupäällikkö, puhelin: 09 310 25301

sini.jaaskelainen@hel.fi

Päättäjä

Ulla Kukkonen
toimitusjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 15 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.