Toimivallan siirtäminen, Keskushallinnossa, Kaupungin myöntämien antolainojen lyhennysohjelmien muuttaminen koronavirus tilanteessa

HEL 2020-004191
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 234 §

Kaupungin myöntämien antolainojen lyhennysohjelmien muuttaminen laina-aikaa pidentämällä ja asiaa koskevan toimivallan siirtäminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa rahoitusjohtajalle valtuudet velallisen kirjallisesta hakemuksesta myöntää kaupungin myöntämille antolainoille lyhennysvapaata ja myönnetyn lyhennysvapaan kestoa vastaavan laina-ajan pidennyksen, jäljempänä mainituin rajauksin, edellyttäen että lainoille jää riittävä vakuus:

Lyhennysvapaa ja vastaava laina-ajan pidennys voidaan tällä päätöksellä myöntää:

a)
enintään kuudeksi kuukaudeksi
b)
huhti-syyskuussa erääntyviä lainanlyhennyksiä koskien
c)
lähtökohtaisesti vain sellaisille lainansaajille, joiden toimintaa
 
koronatilanne on olennaisesti ja todennettavasti vaikeuttanut

Päätös ei koske kaupungin laina-avustuksen saajia. Lainoille mahdollisesti kertyneet korot laskutetaan normaalisti siten, että korot voidaan maksaa viimeistään 30.9. ilman viivästyskorkoseuraamuksia.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hallitus on 16.3.3020 todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että Suomessa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. Hallitus antoi eduskunnalle asetukset, joilla otetaan käyttöön valmiuslakiin sisältyviä pykäliä, joilla yhteiskunnan toimintoja rajoitetaan koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Eduskunta hyväksyi 18.3.2020 valmiuslain käyttöönottoasetuksen. Hallituksen linjaamat toimenpiteet saatettiin voimaan valmiuslain, tartuntatautilain sekä muun lainsäädännön mukaisesti.

Yhtenä hallituksen linjaamana toimenpiteenä koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi suljettiin mm. valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, harrastustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat sekä kerhotilat. Lisäksi suositeltiin yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden toimivan samoin. Linjaukset olivat ensimmäisen päätöksen mukaan voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti, mutta hallitus päätti 30.3.2020 jatkaa poikkeusoloihin liittyviä toimia 13.5.2020 saakka.

Koronaviruksen vaikutus talouteen on merkittävä. Arvioiden mukaan Suomen talous vajoaa taantumaan vuonna 2020. Pandemian vaikutuksia talouteen on vielä vaikea arvioida ja tämän vuoksi mm. Suomen Pankin 18.3.2020 julkaisemassa väliennusteessa on esitetty kaksi laskelmaa koronapandemian mahdollisista vaikutuksista Suomen talouteen. Em. laskelmissa arviot Suomen BKT:n supistumisesta kuluvana vuonna vaihtelevat 1,5 prosentista 4 prosenttiin. Tarkempia arvioita koronaviruksen vaikutuksista Suomen talouteen saadaan sitä mukaan, kun arviot mm. talouden vallitsevan, käytännössä maailmanlaajuisen poikkeustilan kestosta tarkentuvat. Suomen Pankki julkaisee osaltaan seuraavan Suomea koskevan talousennusteensa kesäkuussa.

Rajoitustoimet aiheuttavat painetta yritysten kassavirralle, kun tuotannon rajoitteet ja kysynnän äkillinen heikkeneminen pienentävät yritysten tuloja samalla, kun niiden menot pysyvät ennallaan. Lisäksi yksityinen kulutus vähenee taloudellisen epävarmuuden, lomautusten ja mahdollisten irtisanomisten aiheuttamien ansionmenetysten seurauksena. Yrityssektorin rahoitustarpeiden turvaaminen on tässä vaiheessa tärkeää, sillä kannattavatkin yritykset voivat ajautua nopeasti maksukyvyttömiksi.

Useiden kaupungin lainavelallisten toiminta on poikkeustoimien johdosta keskeytynyt tai häiriintynyt pahoin. Mm. urheiluseurojen tulonmenetykset ovat tämän vuoksi suuria eikä toiminnan jatkumisen ajankohdasta ole tässä poikkeuksellisessa tilanteessa varmuutta. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta myönnettyjen lainojen lyhennykset ovat pääosin kaksi kertaa vuodessa touko- ja marraskuussa, ja on jo selvää, että toukokuussa erääntyvien lainanlyhennyksien maksaminen on usealle lainavelalliselle käytännössä mahdotonta.

Kaupungin edun kannalta on tärkeää mahdollisuuksien mukaan varmistaa kaupungin lainoittaman toiminnan jatkuvuus. Lyhennysvapaata huhti-syyskuussa erääntyvien lyhennyserien maksamisesta myöntämällä, sekä laina-aikaa myönnetyn lyhennysvapaan kestoa vastaavalla määrällä enimmillään pidentämällä, sekä siirtämällä asiaa koskeva toimivalta rahoitusjohtajalle, voidaan ko. lyhennyksiin liittyviin tilapäisiin maksuvaikeuksiin vastata tarvittaessa nopeallakin aikataululla. Poikkeustilan pidempiaikaisista vaikutuksista ei tällä hetkellä voida tehdä vielä tarkkoja arvioita, ja kaupunginhallitus tulee tarvittaessa myöhemmin tekemään täydentäviä päätöksiä asiassa.

Taloudelliset vaikutukset

Menettelyn johdosta esitettyä lyhennysvapaata ja laina-ajan pidennystä voitaisiin tässä vaiheessa rahoitusjohtajan päätöksellä myöntää enintään kuuden kuukauden ajalle, koskien huhti-syyskuussa erääntyviä lainanlyhennyksiä. Lyhennyseriä, joihin maksuaikajärjestelyjä tarvitaan, voisi laskutusennusteen tietojen pohjalta tehdyn arvion perusteella olla enimmillään n. 8 milj. euroa. Suurimmat laskutettavat lainaerät kohdistuvat kevätkuukausille; huhtikuussa erääntyy yhteensä n. 1,7 milj. euroa lainasaatavia ja toukokuussa n. 5,3 milj. euroa.

Lainamuutoksia koskeva päätöksenteko

Kaupunginvaltuuston vahvistaman hallintosäännön mukaisesti lainojen myöntämisestä päättää kaupunginhallitus [8.luku, 1§, 11k. (talousasiat)].

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.04.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 09 31036125

pipsa.kotamaki@hel.fi

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 09 31036321

tuomo.makinen@hel.fi