Viran perustaminen, johtajan virka, Liikennelaitos

HEL 2020-004756
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 61 §

Liikenneliikelaitoksen yksikön johtajan virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen ja esitys yksikön johtajan viran perustamisesta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

 • (1) päätti muuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) infra- ja kalustoyksikön johtajan virantoimitusvelvollisuutta siten, että johtaja toimii 1.9.2020 lukien HKL:n suuret kaupunkiraidehankkeet –yksikön johtajana

ja

 • (2) päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus perustaa HKL:n uuden organisaation mukaisesti 1.9.2020 lukien HKL:n omaisuudenhallintayksikön johtajan viran.

Käsittely

Esteelliset: Artturi Lähdetie (hallintolain 28 §:n 1 momentin 1 kohta)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Johtokunta päätti 16.4.2020 osana HKL:n johtamisjärjestelmän kehittämistä, että HKL:n organisaatio jakaantuu 1.9.2020 alkaen nykyisen infra- ja kalustoyksikön tehtäväkentän osalta seuraaviin kahteen yksikköön:

 • Omaisuudenhallintayksikkö
 • Suuret kaupunkiraidehankkeet –yksikkö

Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

HKL:n infra- ja kalustoyksikön nykyiset tehtävät jakaantuvat erilaisella tavalla uudessa organisaatiossa. Infra- ja kalustoyksikön johtajan tehtävä on kuitenkin monin osin edelleen saman tyyppinen kuin uuden suuret kaupunkiraidehankkeet –yksikön tai omaisuudenhallintayksikön johtajan tehtävä.

Nykyisen infra- ja kalustoyksikön johtaja on osaamisprofiililtaan paremmin suuret kaupunkiraidehankkeet –yksikön johtajan tehtävään sopiva ja hän kykenee tässä tehtävässä tuottamaan kaupungille arvoa parhaalla tavalla.

Johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyen infra- ja kalustoyksikön johtajan virantoimitusvelvollisuutta on tarpeen muuttaa 1.9.2020 lukien siten, että johtaja toimii jatkossa suuret kaupunkiraidehankkeet -yksikön johtajana.

HKL:n johtamisjärjestelmän kehittämiseen liittyen on tarvittavia HKL:n viranhaltijoita koskevia muutoksia valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian henkilöstöosaston kanssa.

Lähtökohtana on organisaatiouudistuksessa ollut, että vain sellaiset uudet virat täytetään, joihin ei ole nykytehtävien perusteella sopivaa henkilöä nykyisessä organisaatiossa.

Viranhaltijalain (304/2003) 23 § mukaan

”toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan viranomainen voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää”.

Valmistelussa on arvioitu viranhaltijalain 23 § mukaisesti viranhoitoon liittyviä seikkoja ja todettu tarkoituksenmukaiseksi muuttaa nykyisen johtajan viran viranhoitovelvollisuutta. Lähtökohtana on toiminnan ja virkatehtävien sopeuttaminen muuttuviin tilanteisiin, tarpeisiin ja olosuhteisiin.

Viranhaltijaa on kuultu suunniteltuun virantoimitusvelvollisuuden muuttamiseen liittyen 6.4.2020.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 luvun 1 § 1 mom. 2 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta ottaa liikelaitoksen johtajan suoran alaisen.

Yksikön johtajan viran perustaminen

HKL:n organisaation kehittämisen osana muodostettu omaisuudenhallintayksikkö on uusi ylimmän tason organisaatioyksikkö HKL:llä. HKL:n yksiköitä johtavat virkoihin nimetyt yksikön johtajat.

Näin ollen uuden yksikön perustamisen myötä on tarpeen perustaa uusi yksikön johtajan virka.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 § 1 mom. 13 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Viran täyttämiseen ja johtajien palkkaukseen liittyvät asiat

Viran täyttämisestä päättävä elin päättää myös viran kelpoisuusvaatimuksista osana viran täyttämisprosessia. Näin ollen HKL:n johtokunta päättää erikseen uuden perustettavan viran kelpoisuusvaatimuksista ja viran täyttämisestä.

HKL:n johtajien palkkaus

HKL:n johtajaviroista maksettavat kokonaispalkat määräytyvät Helsingin kaupungin johdon palkkausjärjestelmän mukaisesti.

Johtajien vaativuuden arvioinnissa käytetään HAY-vaativuudenarviointijärjestelmää, jonka mukaiset arvioinnit tehdään kaupunginkanslian henkilöstöosaston ja HKL:n toimitusjohtajan välisenä yhteistyönä.

Uuden omaisuudenhallintayksikön johtajan palkan määrittely tullaan suorittamaan koordinoituna osana viran perustamisprosessia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.04.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 35091

ville.lehmuskoski@hel.fi