Kokoonpanon muutos, Oy Apotti Ab, hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2020-005091
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 41 §

Oy Apotti Ab:n vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Oy Apotti Ab:n kevään 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallitukseen valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt:

- hallituksen puheenjohtaja Juha Jolkkonen

- hallituksen jäsen Marja-Leena Rinkineva

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiökokouksessa, että Oy Apotti Ab:n hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 5 200 euron suuruinen vuosipalkkio ja varapuheenjohtajalle 2 600 euron vuosipalkkio ja että hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkioksi päätetään 325 euroa per kokous ja muiden hallituksen jäsenten palkkioksi 270 euroa per kokous.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Oy Apotti Ab

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omakustannushintaan. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille eikä se jaa osakkeenomistajille osinkoa. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiö on sen omistavien hankintayksiköiden sidosyksikkö ja se voi toimia omistajiensa yhteishankintayksikkönä. Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä noin 36 %.

Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet kuitenkin, niin, että vähintään kaksi jäsentä on valittava Helsingin kaupungin ehdotusten mukaisesti. Helsingin kaupunki nimeää hallituksen puheenjohtajan.

Kokouspalkkiot

Oy Apotti Ab:n hallituksen jäsenille maksettavissa kokouspalkkioissa sekä hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksettavissa vuosipalkkioissa on viime vuosina noudatettu suurimman omistajan, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS), palkkiolinjauksia. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on ollut 4 340 euroa ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 1 740 euroa. Kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 230 euroa per kokous.

Yhtiön toiminnan volyymien kehittymisen myötä yhtiön suurimpien omistajien kesken on keskusteltu hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksettavien vuosipalkkioiden korottamisesta vastaamaan nykyistä paremmin tehtävien vaativuutta ja niihin liittyvää vastuuta. Vuosipalkkioiden korottaminen voi myös edistää tulevaisuudessa omistajatahojen ulkopuolisen osaamisen hankkimista hallitukseen, jos se arvioidaan hyödylliseksi.

Hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksettavien vuosipalkkioiden osalta on yhtiön toiminnan volyymi ja monitahoisuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista ottaa vertailukohdaksi Palmia Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio, joka on 6 000 euroa. Toisin kuin kilpailutilanteessa markkinoilla toimiva Palmia Oy, Oy Apotti Ab on omistajiensa sidosyksikkö, mikä asia on perusteltua ottaa huomioon puheenjohtajan vuosipalkkiossa. Oy Apotti Ab:n puheenjohtajan vuosipalkkiota on siten suurimpien omistajien kesken käytyjen neuvottelujen perusteella tarkoituksenmukaista korottaa 5 200 euroon ja varapuheenjohtajan vuosipalkkiota 2 600 euroon.

Kokouspalkkioiden osalta hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkiota on perusteltua korottaa nykyisestä 285 eurosta lähemmäs Helsingin palkkiokäytännön mukaan palkkioryhmän B mukaisia kokouspalkkioita (385 euroa). Ottaen huomioon palkkioryhmää B korkeampi vuosipalkkio, on Oy Apotti Ab:n puheenjohtajan kokouspalkkio perusteltua korottaa 325 euroon. Muiden hallituksen jäsenten kokouspalkkiota on vastaavasti perusteltua korottaa nykyisestä 230 eurosta 270 euroon.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.05.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi