Hankinta, läntisen paviljongin urakka, Herttoniemen metroasema, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2020-005353
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 78 §

Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja linja-autojen väistöterminaali -hankkeen vedeneristys- ja liikennejärjestelyurakan tilaaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja linja-autojen väistöterminaali -hankkeen vedeneritys- ja liikennejärjestelyurakan VM Suomalainen Oy:ltä yhteensä enintään 1.516.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta oikeutti HKL:n tarvittaessa tekemään lisä- ja muutostyötilauksia niin, että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteensä enintään 227.400,00 euroa (alv 0%) eli 15 % urakoiden kokonaishinnasta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL järjesti tarjouskilpailun (12H20, 4.3.2020) Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja linja-autojen väistöterminaali -hankkeen vedeneristys- ja liikennejärjestelyurakasta.

Urakka käsittää HKL:n omistaman Herttoniemen metroaseman vedeneristeen uusimisen lippuhallin ja läntisen sisäänkäynnin väliseltä alueelta, uudet katurakenteet ja linja-autojen väistöterminaalin rakentamisen.

Hankesuunnitelma

HKL:n johtokunta hyväksyi 12.12.2019

 • 217 § Herttoniemen metroaseman väliaikaisen lippuhallin ja väliaikaisen bussiterminaalin hankesuunnitelmat niin, että hankkeiden kokonaishinta sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt, on yhteensä enintään 3.150.000,00 euroa (alv 0 %).
 • 215 §, Herttoniemen metroaseman kannen vesieristeen uusimisen hankesuunnitelman 26.11.2019 esityksen mukaan niin, että hankkeen kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 3,6 milj. euroa (alv 0 %).

Hankinnan kulku

Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Hankinnan ennakoitu arvo alitti erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukaisen rakennusurakoita koskevien hankintojen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö julkaistiin 4.3.2020 tarjouspalvelu.fi-portaalissa. Urakka kilpailutettiin kokonaisurakkana. Tarjoukset tuli jättää 10.4.2020 klo 12.00 mennessä.

Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että halvimman hinnan painoarvo oli 100 %. Tarjoajille ja tarjouksille asetetuilla pakollisilla vaatimuksilla varmistettiin tarjoajan edellytykset urakan suorittamiseen HKL:n vaatimusten mukaisesti.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat:

 • GRK Infra Oy
 • Nordhaus Partners Oy
 • VM Suomalainen Oy
 • YPR Yleinen Pohjarakennus Oy

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

 1. Tarjoajien soveltavuuden tarkistaminen
 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
 3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua toteutuksesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Erityisalojen hankintalain 83 §:n 1 momentin mukaan Hankintayksikön on valittava ehdokkaat ja tarjoajat etukäteen ilmoitettujen puolueettomien perusteiden mukaisesti. Hankintayksikön on suljettava pois sellaiset tarjoajat tai ehdokkaat, jotka eivät täytä näitä ehtoja.

Tarjoajista GRK Infra Oy, Nordhaus Partners Oy ja VM Suomalainen Oy täyttivät tarjouspyynnössä määritellyt soveltuvuusvaatimukset. YPR Yleinen Pohjarakennus Oy ei täyttänyt tarjouspyynnön referenssivaatimusta siltakannen vedeneristystyön osalta ja tämän vuoksi tarjoaja suljettiin pois tarjouskilpailusta.

Hankintayksikkö tarkisti, että soveltuvuusvaatimukset täyttäneiden tarjoajien tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä määritellyn mukaiset vähimmäisvaatimukset, jotka hankittavalle urakalle oli asetettu. Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Kaikkien soveltuvuusvaatimukset täyttäneiden tarjoajien tarjoukset täyttivät tarjouksille asetetut vaatimukset ja tarjousten vertailu suoritettiin näiden tarjousten osalta. VM Suomalainen Oy:n tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin. Tarjousten vertailutaulukko on esityslistan liitteenä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.05.2020

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Leena Mätäsniemi, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 20459

leena.matasniemi@hel.fi

Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 22557

ella.etula@hel.fi