Helsingin kaupungin tilintarkastus vuonna 2020

HEL 2020-006124
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 36 §

Kaupungin tilintarkastajan työohjelma tilikaudelle 2020

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tilintarkastajan työohjelman tilikaudelle 2020.

Käsittely

Asiasta kuultavana oli JHTT, KHT Jorma Nurkkala KPMG Oy Ab:sta. Tilintarkastaja poistui kokouksesta kuulemisensa jälkeen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto valitsi 13.3.2019 tarkastuslautakunnan tekemän esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin tilikausien 2019-2022 tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 21 luvun 3 §:n mukaan tilintarkastaja laatii toimikaudekseen tarkastussuunnitelman ja vuosittain kullekin tilikaudelle työohjelman, jotka toimitetaan tarkastuslautakunnalle tiedoksi. Toimikauden 2019-2022 kattavan tarkastussuunnitelman lautakunta merkitsi tiedoksi kokouksessaan 28.5.2019.

Lautakunnan kokoukseen on kutsuttu vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala selostamaan tilikauden 2020 työohjelmaa.

Tilintarkastajan työohjelma on salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 15 ja 17 k).

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 15 k., JulkL 24 § 1 mom 17 k.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.