Helsingin kaupungin tilintarkastus vuonna 2020

HEL 2020-006124
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 36 §

Kaupungin tilintarkastajan työohjelma tilikaudelle 2020

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tilintarkastajan työohjelman tilikaudelle 2020.

Käsittely

Asiasta kuultavana oli JHTT, KHT Jorma Nurkkala KPMG Oy Ab:sta. Tilintarkastaja poistui kokouksesta kuulemisensa jälkeen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuusto valitsi 13.3.2019 tarkastuslautakunnan tekemän esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin tilikausien 2019-2022 tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 21 luvun 3 §:n mukaan tilintarkastaja laatii toimikaudekseen tarkastussuunnitelman ja vuosittain kullekin tilikaudelle työohjelman, jotka toimitetaan tarkastuslautakunnalle tiedoksi. Toimikauden 2019-2022 kattavan tarkastussuunnitelman lautakunta merkitsi tiedoksi kokouksessaan 28.5.2019.

Lautakunnan kokoukseen on kutsuttu vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala selostamaan tilikauden 2020 työohjelmaa.

Tilintarkastajan työohjelma on salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 15 ja 17 k).

Stäng

Detta beslut publicerades 14.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Bilagor

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 15 k., JulkL 24 § 1 mom 17 k.

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.