Hankinta, omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmä, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2020-006667
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 52 §

Omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän hankinta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta valitsi omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän toimittajaksi Capgemini Finland Oy:n ja oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tekemään toimittajan kanssa toiminnanohjausjärjestelmästä puitesopimuksen, toimitussopimuksen ja tuki- ja ylläpitopalvelusopimuksen.

Johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan seuraavat tarjouspyynnön mukaiset optiot osana toiminnanohjausjärjestelmätoimitusta:

 • raitioradan päivittäishuolto ja sen ylläpito, ja
 • ratainfran kunnossapidon karttatoiminnot ja sen ylläpito.

Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään toiminnanohjausjärjestelmän hankintaan liittyvän toimitussopimuksen mukaisia tilauksia yhteensä enintään 2.506.561,00 eurolla (alv 0 %) sisältäen järjestelmän kokonaistoimituksen, em. optiot, sen vaatimat lisenssit ja mahdolliset projektin aikaiset lisä- ja muutostyöt.

Johtokunta oikeutti HKL:n tekemään toiminnanohjausjärjestelmän tuki- ja ylläpitopalvelusopimuksen mukaisia tilauksia yhteensä enintään 1.183.940,00 eurolla (alv 0 %) sisältäen vuosittaiset lisenssimaksut, käyttöönoton jälkeisen koulutustuen ja pienkehityspalvelun ja järjestelmän ylläpidon enintään kuudelle vuodelle.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL järjesti tarjouskilpailun (66H19) omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmästä puitejärjestelynä.

Hankintamenettelynä oli vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016, erityisalojen hankintalaki) mukainen neuvottelumenettely.

Neuvottelumenettelyä koskeva ilmoitus julkaistiin Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan verkkoversiossa (TED) 16.4.2020 sekä julkisten hankintojen ilmoituskanavassa (HILMA) 16.4.2020.

Toimitusjohtaja valitsi 15.5.2020, 78 §, ehdokkaat neuvotteluvaiheeseen.

Lopullinen tarjouspyyntö julkaistiin 15.1.2021. Lopullisten tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 19.2.2021 klo 12:00.

Tarjouskilpailun ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus niin, että hinnan painoarvo oli 50 % ja laadun 50 %. Laatu huomioitiin tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksissa ja pisteytettävissä vertailuperusteissa. HKL:n hankinnoissa edellyttämät vastuullisuusperiaatteet huomioitiin tarjouspyynnön pakollisissa vaatimuksissa ja osallistumispyynnön soveltuvuusvaatimuksissa.

Hankepäätös

Johtokunta hyväksyi 23.1.2020, 6 §, omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän hankesuunnitelman 14.1.2020 esityksen mukaan niin, että hankkeen kokonaishinta sisältäen suunnittelun, kehittämisen, käyttöön vaadittavat lisenssit ja hankintoihin sisältyvät sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on yhteensä enintään 2,96 milj. euroa (alv 0 %).

Hankinta-asian ratkaiseminen

Hankintamenettelyn ratkaisua koskevat perustelut esityslistan liitteenä.

Hallinto- ja hankintapalvelut huolehtii hankintapäätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 15.05.2020 § 78

Päätös

Toimitusjohtaja päätti valita omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutuksen neuvotteluvaiheeseen seuraavat osallistumishakemuksen lähettäneet ehdokkaat:

 • Capgemini Finland Oy
 • CGI Suomi Oy
 • Digia Finland Oy
 • Ernst and Young Oy
 • Neomore Consulting Oy
 • Sigma Solutions Oy
Päätöksen perustelut

Neuvottelumenettelyn tausta ja tarkoitus

Tarjouskilpailun järjestäjänä toimii Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL). Hankinnan kohteena on omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmä ja siihen liittyvä ylläpito.

Tarjouskilpailusta ilmoittaminen

Hankintamenettelynä on erityisalojen hankintalain (Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1398/2016) mukainen neuvottelumenettely.

Neuvottelumenettelyä koskeva ilmoitus julkaistiin Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan verkkoversiossa (TED) 16.4.2020 sekä julkisten hankintojen ilmoituskanavassa (HILMA) 16.4.2020.

Osallistumishakemusten käsittely

Osallistumishakemusten jättämisen määräaika oli 8.5.2020 klo 12.00. Määräaikaan mennessä saapui seitsemän (7) osallistumishakemusta seuraavilta yrityksiltä:

 • ABB Power Grids Finland Oy
 • Capgemini Oy
 • CGI Suomi Oy
 • Digia Finland Oy
 • Ernst and Young Oy
 • Neomore Consulting Oy
 • Sigma Solutions Oy

Kaikki Osallistumishakemuksen lähettäneet ehdokkaat täyttivät Osallistumispyynnön mukaiset soveltuvuusvaatimukset.

Osallistumispyynnössä ilmoitetun mukaisesti neuvotteluvaiheeseen valitaan enintään kuusi (6) ehdokasta, jotka täyttävät Osallistumispyynnössä ilmoitetut soveltuvuusvaatimukset ja jotka ovat sijoittuneet osallistumispyynnössä ilmoitetun ehdokkaiden järjestykseen laittamisen perusteella sijanumeroille 1 – 6.

Osallistumispyynnössä ja sen liitteissä todetaan, että jos ehdokkaita ilmoittautuu mukaan neuvottelumenettelyyn enemmän kuin voidaan ottaa mukaan tarjouskilpailuun, käytetään referenssejä vertailuperusteena ehdokkaita karsiessa siten, että ilmoitetuista referensseistä annetaan pisteitä ennakkoon ilmoitetun mukaisesti.

Referenssien pisteyttämisen jälkeen ehdokkaat on laitettu seuraavaan järjestykseen:

1. CGI Suomi Oy
2. Ernst and Young Oy
3. Neomore Consulting Oy
4. Digia Finland Oy ja Sigma Solutions Oy (samoilla pisteillä)
6. Capgemini Oy
7. ABB Power Grids Finland Oy

Osallistumispyynnössä ilmoitetun mukaisesti neuvotteluvaiheeseen otetaan mukaan sijoille 1 – 6 sijoittuneet ehdokkaat.

Referenssien vertailu on päätöksen liitteenä.

Lisätiedot

Aimo Lepistö, ict-projektipäällikkö, puhelin: 310 25932

aimo.lepisto@hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.04.2021

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. yksikön johtaja
Ari Päivärinta

Lisätietojen antaja

Aimo Lepistö, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 25932

aimo.lepisto@hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 34879

eeva.lindroos@hel.fi