Lainan myöntäminen, piha-alueen peruskorjaus, Kiinteistö Oy Parmaajanpuisto, Helsingin kaupungin asunnot Oy

HEL 2020-006880
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 362 §

Lainan myöntäminen Kiinteistöosakeyhtiö Parmaajanpuistolle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää talousarviokohdan 9 01 01, antolainat asuntotuotantoon, varoista 260 000 euron suuruisen lainan Kiinteistöosakeyhtiö Parmaajanpuistolle yhtiön piha-alueen peruskorjaukseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika:
Laina on maksettava takaisin tasaerin 8 vuoden kuluessa lainan nostamisesta lukien.

Lainan korko:
Lainasta maksettava korko on primäärilainojen korkoehdon mukainen

Lainan vakuus:
Lainalle ei aseteta vakuutta. Kaupunki omistaa kiinteistöyhtiön osakkeet.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 tekemän päätöksen mukaisia velan yleisiä ehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kiinteistöosakeyhtiö Parmaajanpuisto on Tapulikaupungissa sijaitseva, Helsingin kaupungin (12 467 osaketta) ja Helsingin Asuntohankinta Oy:n (2 567 osaketta) omistama keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Helsingin Asuntohankinta Oy on kaupungin 100% omistama yhtiö. Vuonna 1989 valmistuneessa kiinteistöosakeyhtiössä on neljä rakennusta, joissa on yhteensä 54 asuinhuoneistoa. Asuinpinta-ala on yhteensä 2 351 neliömetriä.

KOy Parmaajanpuiston hakemalla 260 000 euron lainalla on tarkoitus peruskorjata yhtiön piha-alue. Pihan hulevesipoistot uusitaan toimiviksi ja piha korjataan tasaiseksi sekä helpommin koneellisesti huollettavaksi. Samalla kaikki piha-aidat uusitaan puurakenteisiksi, uusitaan ja lisätään nurmialuetta sekä uusitaan istutukset. Käyttökelpoinen materiaali huolletaan kunnostuksen yhteydessä.

Kaupungin primäärilainan korko on tällä hetkellä 2 % (kvsto 12.10.2005, § 219). Talousarvion kohdalla 9 01 01, Antolainat asuntotuotantoon, on käytettävissä 3 miljoonaa euroa.

Kaupungin omistama Kiinteistöosakeyhtiö Parmaajanpuisto on velvollinen noudattamaan toiminnassaan kaupungin konserniohjetta ja kaupungin antamaa konserniohjausta. Kaupungin kiinteistöyhtiölle myöntämä laina kohdistuu kaupungin omistaman kiinteistöyhtiön piha-alueen peruskorjaukseen. Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella arvioiden kaupungin talouden tai lakisääteisten tehtävien hoitamisen ei voida katsoa vaarantuvan kiinteistöyhtiölle myönnetyn lainan vuoksi.

Valtiontuki

KOy Parmaajanpuistolle myönnettävän lainan myötä yhtiön mahdollisesti saama taloudellinen etu jää kokonaisuudessaan valtiontukisääntöjen ulkopuolelle, koska rahoitettavaa infrastruktuuria käytetään muuhun kuin taloudelliseen toimintaan (Euroopan komission tiedonanto 2016/C 262/01, kohta 203).

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi

Liitteet (pdf)

2. Hakemus 19.5.2020, liite, hankekuvaus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.