Lainan myöntäminen, piha-alueen peruskorjaus, Kiinteistö Oy Parmaajanpuisto, Helsingin kaupungin asunnot Oy

HEL 2020-006880
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 362 §

Lainan myöntäminen Kiinteistöosakeyhtiö Parmaajanpuistolle

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää talousarviokohdan 9 01 01, antolainat asuntotuotantoon, varoista 260 000 euron suuruisen lainan Kiinteistöosakeyhtiö Parmaajanpuistolle yhtiön piha-alueen peruskorjaukseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika:
Laina on maksettava takaisin tasaerin 8 vuoden kuluessa lainan nostamisesta lukien.

Lainan korko:
Lainasta maksettava korko on primäärilainojen korkoehdon mukainen

Lainan vakuus:
Lainalle ei aseteta vakuutta. Kaupunki omistaa kiinteistöyhtiön osakkeet.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 tekemän päätöksen mukaisia velan yleisiä ehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kiinteistöosakeyhtiö Parmaajanpuisto on Tapulikaupungissa sijaitseva, Helsingin kaupungin (12 467 osaketta) ja Helsingin Asuntohankinta Oy:n (2 567 osaketta) omistama keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Helsingin Asuntohankinta Oy on kaupungin 100% omistama yhtiö. Vuonna 1989 valmistuneessa kiinteistöosakeyhtiössä on neljä rakennusta, joissa on yhteensä 54 asuinhuoneistoa. Asuinpinta-ala on yhteensä 2 351 neliömetriä.

KOy Parmaajanpuiston hakemalla 260 000 euron lainalla on tarkoitus peruskorjata yhtiön piha-alue. Pihan hulevesipoistot uusitaan toimiviksi ja piha korjataan tasaiseksi sekä helpommin koneellisesti huollettavaksi. Samalla kaikki piha-aidat uusitaan puurakenteisiksi, uusitaan ja lisätään nurmialuetta sekä uusitaan istutukset. Käyttökelpoinen materiaali huolletaan kunnostuksen yhteydessä.

Kaupungin primäärilainan korko on tällä hetkellä 2 % (kvsto 12.10.2005, § 219). Talousarvion kohdalla 9 01 01, Antolainat asuntotuotantoon, on käytettävissä 3 miljoonaa euroa.

Kaupungin omistama Kiinteistöosakeyhtiö Parmaajanpuisto on velvollinen noudattamaan toiminnassaan kaupungin konserniohjetta ja kaupungin antamaa konserniohjausta. Kaupungin kiinteistöyhtiölle myöntämä laina kohdistuu kaupungin omistaman kiinteistöyhtiön piha-alueen peruskorjaukseen. Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella arvioiden kaupungin talouden tai lakisääteisten tehtävien hoitamisen ei voida katsoa vaarantuvan kiinteistöyhtiölle myönnetyn lainan vuoksi.

Valtiontuki

KOy Parmaajanpuistolle myönnettävän lainan myötä yhtiön mahdollisesti saama taloudellinen etu jää kokonaisuudessaan valtiontukisääntöjen ulkopuolelle, koska rahoitettavaa infrastruktuuria käytetään muuhun kuin taloudelliseen toimintaan (Euroopan komission tiedonanto 2016/C 262/01, kohta 203).

Stäng

Detta beslut publicerades 23.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi

Bilagor

2. Hakemus 19.5.2020, liite, hankekuvaus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.