Hankesuunnitelma, Mellunmäen metroaseman laiturialueen perusparantaminen

HEL 2020-006928
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 98 §

Mellunmäen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparannus, hankesuunnitelma

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Esitys

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle Mellunmäen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparannuksen hankesuunnitelman 7.5.2020 hyväksymistä esityksen mukaan niin, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 7,48 milj. euroa Helsingin hintatasossa 3/2020.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Mellunmäen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparannuksella metroasema saadaan nykyaikaistettua matkustajia paremmin palvelevaksi. Metroaseman toimivuuden ja viihtyisyyden ylläpitäminen ja kohentaminen ovat tärkeitä osatekijöitä koko Mellunmäen alueen kehittämisessä.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, 321 §) todetaan, että liikennejärjestelmän toimivuudesta huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja että kestävien liikennemuotojen kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Päätösehdotus tukee näitä kaupunkistrategian tavoitteita kestävän kasvun turvaamisesta ja on näin strategian mukainen.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Mellunmäen metroasema otettiin käyttöön vuonna 1989 ja toimii nykyisin metrolinja M2:n itäisenä pääteasemana. Aseman molemmissa päissä on sisäänkäynti, joista läntisen sisäänkäynnin lippuhalli on perusparannettu vuonna 2010. Itäinen sisäänkäynti Korvatunturinpolulta on rakennettu liikekiinteistön yhteyteen 1990.

Vuonna 2019 arkipäivien keskimääräinen matkustajamäärä asemalla oli 15.900 henkilöä ja tulevaisuudessa matkustajamäärien ennustetaan lisääntyvän alueen kehittämisen myötä.

Mellunmäen ja Vesalan kerrostaloalueiden täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet sekä asemakaavamuutokset Mellunmäen metroaseman viereisiin kortteleihin ovat valmisteilla seudun kehittämiseksi lähikeskustana ja merkittävänä julkisen liikenteen solmukohtana. Mellunmäessä risteäisivät Vantaan ja Jokeri-2-linjan pikaraitiotieyhteydet ja metro- ja bussiliikenne.

Perusparannuksen hankesuunnitelman valmistelussa on otettu huomioon kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituksen, rakennusvalvonnan sekä pelastuslaitoksen huomiot. Suunnitellut muutostyöt ovat voimassa olevan asemakaavan mukaisia.

Metroaseman laiturikatos, laituri ja itäinen sisäänkäynti ovat alkuperäisessä asussaan ja alueen asukkaat ovat ehdottaneet monesti niiden kohentamista. Itäisen sisäänkäynnin kehittäminen ei tässä aikataulussa ole ajankohtaista, sillä sen perusparannus- tai muutostöiden laajuus ja aikataulu ovat tarkoituksenmukaista sovittaa yhteen aseman itäpään kiinteistön kehittämisen kanssa.

Laiturialueen yleisilme on ankea kuluneiden ja likaisten pintojen sekä vähäisen luonnonvalon takia. Laiturikatos vuotaa laiturialueelle useista kohdista. Erityisesti talvisin katoksen vuotokohdat aiheuttavat laiturialueelle turvallisuusriskin vuotovesien muuttuessa jääksi. Lähes kaikki laiturikatoksen ja tunneliosuuden rakenteet ja varusteet ovat epäsiistejä ja kuluneita ulkonäöltään.

Hanke on tarkoituksenmukainen ja perusteltua toteuttaa nyt, koska laiturikatos on niin huonossa kunnossa, että korjaamisen viivästäminen johtaa huomattavasti kalliimpiin korjaustöihin. Laiturialueen perusparannus lisää matkustajaturvallisuutta ja parantaa aseman käytettävyyttä ja viihtyisyyttä sekä metroaseman esteettömyyttä saadaan päivitettyä.

Itäisen sisäänkäynnin lisäksi hankkeen ulkopuolelle jäävät aseman läntinen lippuhalli, katutason taukotilat, välitason ja itäpään tekniset tilat, laituritason henkilökuntatilat ja molempien sisäänkäyntien tasonvaihtolaitteet. Hankkeen suunnittelussa on varauduttu tilavarauksella tasonvaihtolaitteiden määrän lisäämiseen läntisen sisäänkäynnin yhteyteen.

Hankkeen toteuttaminen

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2021 aikana ja perusparannustöiden arvioidaan kestävän 10 kuukautta.

Hankkeessa metroaseman laiturikatoksen vanha poimulevykate puretaan ja tilalle rakennetaan uusi vesikate. Laiturikatoksen katolle rakennetaan kattoikkunat, jotka toimivat myös savunpoistoluukkuina tarvittaessa. Laiturikatoksen julkisivun teräsrakenteet, tuuliseinät, tuuliseinien lasipinnat, paineentasaussäleiköt ja lasipintojen alapuoliset teräsverkot uusitaan. Katoksen ja julkisivun korjaustöissä hyödynnetään olemassa olevia rakenteita mahdollisimman paljon. Vesikatto- ja julkisivutyöt suoritetaan sääsuojan sisällä.

Metroaseman julkisivujen viereisten viherkaistojen puut suojataan ja säilytetään. Muut istutukset ja pensaat uusitaan katoksen osuudelta. Samalla aseman kuivatusta parannetaan. Aseman lähiympäristö kohenee myös ulkoalueella metroaseman pintarakenteita ja istutuksia uusittaessa.

Laiturikatoksen sokkelit sekä laituritason tunneliosuuden betoniseinät ja betoniset kattopalkit puhdistetaan ja pintakäsitellään. Lisäksi uusitaan tunneliosuuden sisäkaton akustovaimennus. Tunneliosuudella taustaseinät kunnostetaan ja niihin kootaan jo aiemmin laiturikatoksen sivuseinille asennetut taideteokset. Laituritasolla laiturin taustaseinät puretaan, jotta valoisuus laiturialueella lisääntyy ja valaistusratkaisujen valinnassa painotetaan energiatehokkuutta ja pitkäikäisyyttä.

Laituritason tilajärjestelyt säilyvät ennallaan, kun laituritason pintarakenteet uusitaan raskaan julkisen liikenteen käyttöä vastaavien vaatimusten mukaisesti. Lisäksi uusitaan laituritason odotustilojen lattioiden pintarakenteet ja läntisen odotustilan teräslasi-ikkunat.

Perusparannuksen yhteydessä laiturialueen viemäröinnit, ilmanvaihto ja sähköasennukset päivitetään nykyaikaisiksi. Mm. laiturialueen reunakaistat varustetaan turvallisuutta lisäävällä huurteenpoistolämmityksellä.

Perusparannus on suunniteltu esteettömyyden periaatteita noudattaen ja laiturilaatoitukseen asennetaan näkövammaisten opasteet.

Töiden vaiheistuksella asema on koko perusparannuksen ajan metroliikenne- ja matkustajakäytössä, vaikka joitain osuuksia laiturialueesta olisikin suljettuna töiden takia. Metroliikenteessä on lyhytaikaisia liikennekatkoja töiden aikana, mutta nämä tapahtuvat ruuhka-aikojen ulkopuolella tai sovitetaan yhteen muiden vuodelle 2021 suunniteltujen huomattavampien siltatöistä johtuvien liikennekatkojen kanssa. Lisäksi töiden vaikutuksia metroaseman käytölle minimoidaan tekemällä töitä mahdollisimman runsaasti ilta- ja yöaikaan sekä viikonloppuisin.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Mellunmäen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparannuksen arvonlisäverottomat kustannukset ovat enintään 7,48 milj. euroa hankesuunnitelman mukaisesti.

Kustannusarvio on laadittu Helsingin hintatasoon 3/2020 Talonrakennuksen kustannustietokirjan mukaisella menettelyllä. Käytetty Haahtela-indeksi on 103 rakennuskustannusindeksin ollessa 104,5 (2015 = 100).

Hankkeen suunnitteluun on käytetty huhtikuun 2020 loppuun mennessä 0,1 milj. euroa.

Vuodelle 2020 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 0,28 milj. euroa ja vuodelle 2021 7,2 milj. euroa. Vuodelle 2021 sijoittuvat kustannukset otetaan huomioon HKL:n talousarvion laatimisessa vuodelle 2021.

Perusparannustöiden (sisältäen rakennus-, ilmanvaihto-, putki- ja sähkötyöt) ja rakennuttamisen kuluja on arvioitu HKL:lle kohdistuvan vuosien 2020-2021 aikana 5,75 milj. euroa.

Näiden lisäksi hankkeelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustannuksia 0,04 milj. euroa, erillishankintojen kustannuksia 0,19 milj. euroa sekä 1,5 milj. euron hankevaraus. Hankevarauksella varaudutaan hankkeen jatkosuunnittelun myötä täsmentyviin urakoiden kustannuksiin, hankkeen toteuttamiseen niin, että metroasema pystytään pitämään toiminnassa, riskivarauksiin sekä mahdollisiin töiden aikaisiin lisä- ja muutostöihin.

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen

Hanke rahoitetaan lainarahoituksella ja hanke aiheuttaa 25 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,3 milj. euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (0,15 milj. euroa/vuosi) ja 50 % laskennallisista korkomenoista (25 vuoden aikana yhteensä 2,4 milj. euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:ltä. HKL palauttaa HSL:ltä laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon ns. infran korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (n. 0,15 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin rahoittamisesta aiheutuvat todelliset 2,9 milj. euron korkokulut laina-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin liikenneliikelaitoksen infratukena maksettavaksi. Mellunmäen metroaseman laiturialueen perusparannuksen vaikutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on keskimäärin 0,17 milj. euroa vuodessa.

Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % laskennallisesta korosta kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kaupungin maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa kohdistuu kuntaosuuteen. Mellunmäen metroaseman laiturialueen perusparannuksen HKL:n osuuden kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin käyttötalouteen arvioidaan olevan keskimäärin 0,27 milj. euroa vuodessa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensä).

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyväksymisestä.

Kaupunginhallituksen 14.12.2015 (1208 §) hyväksymien tilahankkeiden hyväksymisrajojen mukaan HKL:n johtokunta päättää alle 5 milj. euron hankkeista.

Hankkeen arvonlisäverottoman kustannusarvion ollessa 7,48 milj. euroa, HKL:n johtokunta voi esittää hankesuunnitelman hyväksymistä kaupunginhallitukselle.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Anna Martemaa, hallintopalvelusihteeri, puhelin: 09 310 projektipäällikkö

anna.k.martemaa@hel.fi