Hankinta, kiinteistöjen ja raitiotieväylien ulkopuhtaanapito- ja talvikunnossapitopalvelut

HEL 2020-006970
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 101 §

Kiinteistöjen- ja raitiotieväylien ulkopuhtaanapito- ja talvikunnossapitopalvelujen hankinta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan sidosyksikköhankintana Stara Kaupunkitekniikan ylläpidon tarjouksen (KTY- 200234/19.5.2020) mukaisesti kiinteistöjen- ja raitiotieväylien ulkopuhtaanapito- ja talvikunnossapitopalvelut yhteensä enintään 1.141.205,96 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan ajalle 1.7.2020-30.6.2021.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan sopimushintaan kuulumattomia erillisveloitettavia töitä, kuten lumenpoisajoa yhteensä enintään 114.120,60 euron arvonlisäverottomaan hintaan (10 % sopimushinnasta).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankinta muodostuu pääosin kantametron asemien, liityntäpysäköintialueiden, linjaterminaalien ja raitioväylien puhtaanapidosta. Hoitoalueet rajautuvat kaupunkiympäristötoimialan rakennuttamispalveluiden hoitovastuualueisiin, joiden ylläpidosta on vastannut Staran Kaupunkitekniikan ylläpito.

HKL on tehnyt Staran kanssa useita vuosia hyvää ja joustavaa yhteistyötä toimivan kaupunkiliikenteen varmistamiseksi. Operatiivista toimintaa on kehitetty nykyisen sopimuskauden aikana ja tätä kehitystyötä jatketaan, tavoitellen entistä kustannustehokkaampia kohdekohtaisia ratkaisuja.

Hankinta toteutetaan kaupungin sisäisenä hankintana.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätietojen antaja

Mari Hyvärinen, tekninen isännöitsijä, puhelin: 09 310 35797

mari.hyvarinen@hel.fi