Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Paikallinen sopimus Ressun peruskoulun IB International Baccalaureate -opetuksesta ja opettajien opetusvelvollisuudesta

HEL 2020-007819
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 31

Paikallinen sopimus Ressun IB-peruskoulun eräiden opettajien opetusvelvollisuudesta ja heidän palkkauksestaan

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja hyväksyi liitteen mukaisen Ressun IB-peruskoulun paikallisen sopimuksen.

Päätöksen perustelut

Ressun IB-peruskoulun paikallinen sopimus päivitetään. Aikaisempi sopimus on ollut vuodelta 2005. Tämän jälkeen opetustoiminnassa on tapahtunut muutoksia, joiden johdosta paikallisen sopimuksen sisällön päivittäminen ja sanamuotojen nykyaikaistaminen on ollut tarpeen. Paikallisesta sopimuksesta on neuvoteltu asianomaisten järjestöjen edustajien kanssa ja neuvottelujen lopputuloksena on esitetty paikallisen sopimuksen viemistä päätöksentekoon.

Päätös tullut nähtäväksi 18.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Iikka Avela, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 28669

iikka.avela@hel.fi

Päättäjä

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Paikallinen sopimus - Ressun IB-peruskoulu

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.