Ohje, tuplavuorokorvaukset, sosiaali- ja terveystoimiala ja Palvelukeskus Helsinki

HEL 2020-008210
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 38

Ohje tuplavuorokorvauksesta sosiaali- ja terveystoimialalla ja Palvelukeskus Helsingissä

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteen mukaisen ohjeen tuplavuorokorvauksesta sosiaali- ja terveystoimialalla ja Palvelukeskus Helsingissä.

Päätöksen perustelut

Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuudessa on isoja haasteita. Tuplavuorosta maksettavan korvauksen tarkoitus on helpottaa tilanteita, joissa sijaisia ei ole saatu ja joissa toimintojen pitäminen käynnissä on välttämätöntä normaalin palvelutarpeen takia.

Tuplavuorosta saatavalla korvauksella pyritään parantamaan mahdollisuutta saada työntekijöitä tekemään peräkkäisiä työvuoroja työhyvinvointi ja työssäjaksaminen huomioiden.

Tuplavuorokorvauksen käytöstä on annettu aikaisemmin ohje koskien sosiaali- ja terveystoimialaa. Myös Palvelukeskus Helsinki tuottaa sosiaali- ja terveysalan palveluita, joten ohjetta on tarkoituksenmukaista päivittää koskemaan myös Palvelukeskus Helsingin sosiaali- ja terveysalan palveluita.

Päätös tullut nähtäväksi 29.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Iikka Avela, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 28669

iikka.avela@hel.fi

Päättäjä

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Tuplavuorokorvaus - Ohje

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.