Tonttivaraus, kehittämisvaraus, liike- ja asuntohanke, Puistolan asema, YIT Suomi Oy

HEL 2020-008550
Asialla on uudempia käsittelyjä
23. / 688 §

Alueen varaaminen YIT Suomi Oy:lle asunto- ja toimitilahankkeen suunnittelua varten (Puistola, Ajurinaukio)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus varasi Ajurinaukion alueen YIT Suomi Oy:lle (y-tunnus 1565583-5) asunto- ja toimitilahankkeen suunnittelua varten (kehittämisvaraus) seuraavin ehdoin.

  • Varausalue on liitekartan 1 mukainen.
  • Alueen pinta-ala on noin 6 500 m2.
  • Kehittämisvaraus on voimassa 31.12.2022 saakka.
  • Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteen 2 mukaisia erityisiä ja yleisiä varausehtoja.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hakemus ja hankkeen kuvaus

YIT Suomi Oy pyytää 22.8.2019 päivätyllä hakemuksella kehittämisvarausta Ajurinaukion ja sen ympäristön kehittämiseksi 31.12.2022 asti.

Alueella sijaitsevan kaksikerroksisen palvelutalon ja liikerakennuksen tilalle on tarkoitus rakentaa enimmillään 8-kerroksinen rakennus. Maantasokerrokseen on tarkoitus osoittaa liiketiloja sekä julkista tilaa esimerkiksi kirjastolle ja nuorisotiloille. Nykyisen aukion ja pysäköintikentän alueelle on tarkoitus sijoittaa päivittäistavarakauppa ja pysäköintilaitos. Viitesuunnitelmassa on esitetty uutta asuinrakennusoikeutta noin 7 000 k-m2 ja liikerakennusoikeutta noin 2 600 k-m2. Hakemus ja viitesuunnitelma ovat oheismateriaalissa.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Ajurinaukio sijaitsee keskeisellä paikalla Puistolan keskustassa, rautatieaseman välittömässä läheisyydessä.

Yleiskaavassa 2016 alue on lähikeskusta C3 -aluetta, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena.

Alueella on voimassa asemakaavanmuutos nro 9323 vuodelta 1988 (voimaan 5.2.1988). Varausalue on osoitettu asemakaavassa julkisten lähipalvelurakennusten ja liikerakennusten korttelialueeksi (YLK), liike- ja toimistorakennusten sekä sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (KYS), autopaikkojen korttelialueeksi (LPA), pysäköintialueeksi (PL) ja jalankululle ja pyöräilylle varatuksi katualueeksi. Alueella sijaitsee vuonna 1976 valmistunut palvelutalo ja vuonna 1985 valmistunut liikerakennus. Alueelle on tarkoitus tehdä asemakaavanmuutos.

Kaupunki omistaa varausalueen maa-alueet. Alueen nykyiset vuokralaiset ovat antaneet suostumuksensa viitesuunnitelman mukaisen hankkeen edistämiselle.

Varausehdot ja tontinluovutus

Alueen kehittämistä tehdään yhteistyössä kaupungin kanssa. Kehittämisvarausaikana kaavoitettavat tontit luovutetaan kaupunginhallituksen 1.4.2019, 220 § hyväksymien Helsingin tontinluovutusta koskevien linjausten mukaisesti. Luovutusmuodosta ja -ehdoista päätetään myöhemmin erikseen.

Varaus on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialalla kaupunginkanslian kanssa. Kehittämisvaraushakemuksessa esitetty täydennysrakentaminen vahvistaa kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista kehitystä.

Kaupunkiympäristön toimialalla valmistellaan parhaillaan Puistolan asemanseudun kehittämisperiaatteita. Hanke vastaa alustavia kehittämisperiaatteita.

Kaupunginhallituksen 1.4.2019, 220 § hyväksymien Helsingin tontinluovutusta koskevien linjausten mukaan kaupunki voi varata asunto- ja yritystontit suoravarauksena ilman julkista hakua tapauskohtaisesti arvioitavin erityisin perustein. Linjauksia täydentävien soveltamisohjeiden mukaan tontti voidaan varata suoravarauksena silloin, jos avoimen haun järjestäminen ei ole mahdollista esimerkiksi tonttiin kohdistuvan pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Linjausten mukaisesti kaupunki voi varata tontteja ja alueita suoravarauksin ilman avointa hakumenettelyä kehittämishankkeita varten sekä tontin vuokralaiselle, että tämän valitsemalle yhteistyökumppanille täydennysrakentamisen edistämiseksi.

Kaupunkiympäristölautakunta on 8.9.2020, 471 § esittänyt alueen varaamista YIT Suomi Oy:lle. Kaupunkiympäristölautakunta on yksimielisesti hyväksynyt esittelijän ehdotuksen, jonka mukaan varausehtoihin lisätään "Varauksensaajan on varausaikana neuvoteltava pysäköintialueen vuokralaisen kanssa sopimus pysäköintialueen uudelleenjärjestelyistä ja maanvuokrasopimuksen päättämisestä". Tätä koskeva ehto on lisätty liitteenä 2 oleviin erityisiin ehtoihin (kohta 7).

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin maa- ja vesialueiden varaamisesta rakentamiseen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 08.09.2020 § 471

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Ajurinaukion alueen varaamista YIT Suomi Oy:lle (y-tunnus 1565583-5) asunto- ja toimitilahankkeen suunnittelua varten (kehittämisvaraus) seuraavin ehdoin.

  • Varausalue on liitekartan 1 mukainen. Alueen pinta-ala on noin 6500 m2.
  • Kehittämisvaraus on voimassa 31.12.2022 saakka.
  • Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteen 2 erityisiä ja yleisiä varausehtoja.
Käsittely

Mikko Aho: Lisätään varauksensaajaa koskeviin ehtoihin kohdaksi 7
"Varauksensaajan on varausaikana neuvoteltava pysäköintialueen vuokralaisen kanssa sopimus pysäköintipaikkojen uudelleenjärjestelyistä ja maanvuokrasopimuksen päättämisestä."

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

01.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Mia Kajan, erityisasiantuntija, puhelin: 310 15820

mia.kajan@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 03.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi