Suunnitteluvaraus, Pilkekuja 10, Pakila, liikuntahalli, Kiinteistö Oy Namika Areena

HEL 2020-009362
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 821 §

Alueen varaaminen Kiinteistö Oy Namika Areenalle liikuntahallin suunnittelua varten (Pakila)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus varasi Kiinteistö Oy Namika Areenalle (y-tunnus 3131914-5) alueen Pakilasta liikuntahallin suunnittelua varten 31.12.2021 saakka seuraavin ehdoin:

1
Varausalue on liitekartan 1 mukainen. Varausalue käsittää osan asemakaavan nro 11540 korttelissa 34119 olevasta tontista numero 1. Alue kuuluu asemakaavan mukaan opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeseen (YO). Varsinaisen vuokra-alueen rajat määräytyvät myöhemmin tehtävän vuokrasopimuksen mukaisesti. Alueelle on vireillä asemakaavan muutos, jossa kortteli 34119 tullaan muuttamaan osin liikuntatoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU).

2
Varausmaksu on 1 350 euroa vuodessa (0,5 euroa/m²). Se on maksettava 5.3.2021 mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan Helsingin kaupungin talouspalveluiden varainhallintaan tai kaupungin osoittamalle pankkitilille.

3
Hankkeen luonnospiirustukset on esitettävä liikuntapalvelukokonaisuuden hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan hakemista.

4
Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä. Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen kuin rakennuslupa myönnetään.

5
Varauksensaaja vastaa kaikkien viranomaislupien hakemisesta
aiheutuvista kustannuksista ja kaikista rakentamiskustannuksista sekä tulevalla vuokra-alueella mahdollisesti tarvittavien kulkuväylien, johtojen, ojien ym. siirroista.

6
Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei varsinaista maanvuokrausta voida solmia.

7
Helsingin kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuvista kustannuksista ja mahdollisista vahingoista, joita varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, että varauksensaajan hanketta koskevat luvat tai muut tarvittavat päätökset oikaisuvaatimuksen, ylemmän toimielimen tai valituksen johdosta muuttuvat tai kumoutuvat tai niiden hyväksyminen tai lainvoimaistuminen viivästyy.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hakemus ja kuvaus hankkeesta

Kiinteistö Oy Namika Areena pyytää 12.8.2020 päivätyllä hakemuksella suunnitteluvarausta Pakilan Pilkekujalla sijaitsevalle tontille liikuntahallin rakentamista varten. Hankkeen tavoitteena on parantaa alueen liikuntatilojen saatavuutta, koripallon harrastusmahdollisuuksia ja vastata alueelle rakennettavan koulun liikuntatilatarpeisiin.

Kiinteistö Oy Namika Areena toteuttaa liikuntahallin rakentamisen yhteistyössä Pakilan Allianssi -hankkeen kanssa. Sen yhteydessä toteutetaan Pakila–Paloheinä-alueelle uusia kaupungin koulu-, päiväkoti- ja nuorisotiloja. Kaupunginvaltuusto on 15.1.2020 § 7 hyväksynyt Pakilanpuiston allianssin (ala-aste, yläaste, päiväkoti ja nuorisotilat) 20.9.2019 päivätyn hankesuunnitelman. Hankesuunnitelman mukaan koulutiloihin ei toteuteta erillisiä liikuntatiloja, vaan kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vuokraa opetukseen tarvittavat liikuntatilat pääosin rakennettavasta Kiinteistö Oy Namikan Areenan hallista.

Kiinteistö Oy Namika Areenalla on tarkoituksena rakentaa alueelle noin 2 700 m²:n suuruinen liikuntahalli, jossa olisi kaksi eri kokoista koripallokenttää, pukuhuoneita, keittiö, kahvila, varastoja ja teknistä tilaa. Kiinteistö Oy Namika Areena on kokonaan Helsingin NMKY:n Tukisäätiön omistama yhtiö. Hallin rakentaminen alkaa alustavan arvion mukaan vuoden 2021 lopulla ja se on tarkoitus avata syksyllä 2023.

Hankkeen alustava kustannusarvio on noin 10 miljoonaa euroa. Hallin rakentaminen on tarkoitus rahoittaa rahalaitoslainalla, omalla pääomalla ja mahdollisella Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä valtion rakentamisavustuksella. Rakentamiseen ei tämän hetkisten suunnitelmien mukaan haeta kaupungin lainoitusta. Helsingin NMKY:n Tukisäätiöllä on hyvät taloudelliset edellytykset toteuttaa rakentamishanke ja koulujen liikuntatilojen päiväkäyttö vahvistaa operatiivisen yhtiön käyttötaloutta.

Hakemus liitteineen on oheismateriaalissa.

Varattava alue

Varausalue käsittää osan asemakaavan nro 11540 korttelissa 34119 olevasta tontista numero 1. Varausalue kuuluu 23.11.2007 lainvoiman saaneen asemakaavan (nro 11540) mukaan opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeseen (YO). Maa-alue on kaupungin omistuksessa. Varsinaisen tulevan vuokra-alueen rajat määräytyvät myöhemmin tehtävän vuokrasopimuksen mukaisesti. Alueelle on vireillä asemakaavan muutos, jossa kortteli 34119 tullaan muuttamaan osin liikuntatoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU).

Tuleva tontin vuokrasopimus on tarkoitus saattaa päätöksentekoon vuoden 2021 lopulla.

Varauksen perustelut

Hallin rakentaminen on kaupungin kokonaisedun mukaista, kun siihen saadaan kustannustehokkaasti toteutettua koulujen opetuksen tarvitsemia tiloja. Lisäksi hallin rakentaminen on liikunnan edistämisen kannalta kannatettavaa, koska se lisää sekä urheiluseurojen että muun vapaa-ajan harrastamisen tarvitsemia tiloja Pakilassa ja sen lähialueilla.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin maa- ja vesialueiden varaamisesta rakentamiseen.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 06.10.2020 § 168

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle maa-alueen varaamista Kiinteistö Oy Namika Areenalle (Y 3131914-5) Helsingin kaupungin 34. kaupunginosasta (Pakila) tontilta, jonka kiinteistötunnus on 091-034-0119-0001 ja osoite Pilkekuja 10, 00660 Helsinki. Varaus tehtäisiin liikuntahallin suunnittelua varten 31.12.2021 asti seuraavin ehdoin:

1
Varausalue käsittää osan asemakaavan nro 11540 korttelissa 34119 olevasta tontista numero 1. Varausalue kuuluu 23.11.2007 lainvoiman saaneen asemakaavan (nro 11540) mukaan opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeseen (YO). Varsinaisen vuokra-alueen rajat määräytyvät myöhemmin tehtävän vuokrasopimuksen mukaisesti. Maa-alue on Helsingin kaupungin omistuksessa. Alueella on käynnissä kaavanmuutos, jossa kortteli 34119 tullaan muuttamaan osin liikuntatoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU).

2
Varausmaksu on 1 350 euroa vuodessa (0,5 euroa/m²). Se on maksettava 5.3.2021 mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan Helsingin kaupungin talouspalveluiden varainhallintaan tai kaupungin osoittamalle pankkitilille.

3
Hankkeen luonnospiirustukset on esitettävä liikuntapalvelukokonaisuuden hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan hakemista.

4
Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä. Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen kuin rakennuslupa myönnetään.

5
Varauksensaaja vastaa kaikkien viranomaislupien hakemisesta
aiheutuvista kustannuksista ja kaikista rakentamiskustannuksista sekä tulevalla vuokra-alueella mahdollisesti tarvittavien kulkuväylien, johtojen, ojien ym. siirroista.

6
Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei varsinaista maanvuokrausta voida solmia.

7
Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi