Paikallinen sopimus pelastuslaitoksen asemamestareiden työajasta ja kokonaispalkasta

HEL 2020-009841
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 40

Paikallinen sopimus Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen asemamestareiden työajasta ja kokonaispalkasta

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja hyväksyi liitteen mukaisen pelastuslaitoksen asemamestareita koskevan paikallisen sopimuksen.

Päätöksen perustelut

Pelastuslaitoksella on voimassa palomiesten työaikaa koskeva sopimus sekä palomiesten kokonaispalkkausta koskeva sopimus. Asemamestarit ovat olleet työaikaa koskevan sopimuksen piirissä, mutta eivät kokonaispalkkaa koskevan sopimuksen piirissä. Asemamestarit tekevät siinä määrin samankaltaista työtä palomiesten kanssa, että asemamestareiden liittäminen kokonaispalkkasopimukseen on tarkoituksenmukaista.

Päätös tullut nähtäväksi 08.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Iikka Avela, johtava työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 28669

iikka.avela@hel.fi

Päättäjä

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Paikallinen sopimus asemamestareiden työajasta ja kokonaispalkasta

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.