Lausuntopyyntö, Helen Oy, Vuosaaren voimalaitosten toiminta ja ympäristölupa muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

HEL 2020-010140
Asialla on uudempia käsittelyjä
24. / 689 §

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta Vuosaaren voimalaitosten toiminnan ja ympäristöluvan muuttamiseksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helen Oy:n hakemuksesta Vuosaaren voimalaitosten toiminnan ja ympäristöluvan muuttamiseksi sekä toiminnan aloittamisluvasta seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunki puoltaa ympäristö- ja aloitusluvan myöntämistä Helen Oy:lle. Esitetyt muutokset ovat kokonaistoimintaan suhteutettuna vähäisiä, eikä niistä lupahakemuksen mukaan aiheudu ympäristöhäiriöiden lisääntymistä.

Energiantuotannon kehittäminen ja uudistaminen Vuosaaren jo käytössä olevalla yhdyskuntateknisen huollon alueella on perusteltua. Alueen pitkäjänteinen kehittäminen energiahuollon tarpeisiin on voimassa olevan yleiskaavan mukaista. Lupahakemuksessa esitetyt muutokset toimintaan ja tarpeellinen lisärakentaminen alueelle ovat voimassa olevan asemakaavan mukaisia. Asemakaavan laatimisen aikana on arvioitu myös maisemalliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Kaavassa varauduttiin uuteen voimalaitokseen, sen 160 metriä korkeaan piippuun ja 80 metriä korkeisiin rakennuksiin. Uutta voimalaitosta ei toteutettu. Lupahakemuksessa esitetään muutosten tarvitsevan voimalaitoksen kylkeen sijoittuvia pienempiä uusia rakennuksia ja 50 metriä korkeaa savupiippua.

Lupahakemuksen mukaisen lisärakentamisen tarkemmassa suunnittelussa ja sijoittamisessa tulee ottaa huomioon myös voimassa olevan maanalaisen yleiskaavan osoittamat tilavaraukset ja suunnitellut hankkeet.

Lupahakemuksessa esitetty energiantuotannossa syntyvien lämmön hukkapäästöjen talteenotto jäähdytysvesistä ja savukaasuista tukee osaltaan kaupungin pyrkimyksiä päästöjen vähentämiseen ja resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena lausuu asiasta suoraan aluehallintovirastolle.

Käsittely

Esteelliset: Daniel Sazonov, Wille Rydman

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin ja kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Helen Oy:n hakemuksesta Vuosaaren voimalaitosten toiminnan ja ympäristöluvan muuttamiseksi. Lausuntoa on pyydetty 30.10.2020 mennessä.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Helen Oy on hakemassa ympäristölupaa voimalaitoksen toiminnan muuttamiselle ja toiminnan aloittamiselle mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Vuosaaren voimalaitoksessa on tarkoitus toteuttaa kaksi erillistä lämmön talteenottohanketta. Lisäksi haetaan muutosta apukattiloiden K3 ja K6 päästöraja-arvoja koskeviin lupamääräyksiin sekä polttoaineen kalliovaraston vuotovesien tarkkailuun.

Lämpöä on suunniteltu otettavaksi talteen voimalaitosten sisäisestä merivettä käyttävästä jäähdytysvesikierrosta uudella lämpöpumpulla, joka sijoitettaisiin voimalaitosalueelle uuteen rakennukseen. Kesäkaudella pumpulla on mahdollista tuottaa lämpöä myös suoraan merivedestä. Pumpun lämmitysteho on noin 13 MW ja jäähdytysteho noin 9,5 MW. Lämpöpumppu on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2022.

Toisessa hankkeessa on tarkoitus ottaa lämpöä talteen osasta, enintään noin viidesosasta, Vuosaari B-voimalaitoksen savukaasuja. Talteenottoon tarvitaan laitteistoja ja prosessimuutoksia. Laitteistoja varten toteutettaisiin kaksi uutta rakennusta B-voimalaitoksen kattilahallien viereen. Savukaasujae, josta on otettu lämpöä talteen, johdettaisiin uuteen 50 metriä korkeaan savupiippuun. Savukaasujen lämmön talteenoton arvioidaan lisäävän Vuosaaren voimalaitosten kaukolämpötehoa noin 10-30 MW. Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2023.

Savukaasujen lämmön talteenotto synnyttää happamia lauhdevesiä, jotka on tarkoitus neutraloida pH-alueelle 6–9. Lauhdevesiä on tarkoitus mahdollisuuksien mukaan hyödyntää tuotannossa tai vaihtoehtoisesti ne johdettaisiin neutraloinnin jälkeen osittain tai kokonaan mereen. Purkupaikoiksi esitetään laitoksen nykyisä purkupaikkoja Vuosaaren sataman alueella.

Mereen päätyvän lämpökuorman on kokonaisuutena arvioitu vähenevän nykyisestä. Savukaasujen lämmön talteenotosta syntyy lämpökuormaa mereen, mutta jäähdytysvesikiertojen lämmön talteenotossa lämpökuorma puolestaan vähenee.

Apukattiloita koskevia päästömääräyksiä on esitetty pidettäväksi nykyisellään vuoteen 2029 asti kattilalle K3 ja kattilalle K6. Kalliotilan vuotovesien tarkkailua koskevaa lupamääräystä on esitetty muutettavaksi vastaamaan nykyistä käytäntöä, jossa vesinäytteiden hiilivetypitoisuus analysoidaan kahden kuukauden välein lupamääräyksen yhden kuukauden asemesta. Käytäntö on esitetty käyttö- ja kuormitustarkkailusuunnitelmassa Uudenmaan ELY-keskukselle. Perusteluina mainitaan hyvin pienet pitoisuudet, jotka eivät mainittavasti ole vaihdelleet sekä vesien johtaminen mereen hälytyksellä varustetun öljynerotuskaivon kautta.

Lämmön talteenotto Vuosaari B:n savukaasuista

Helen Oy suunnittelee Vuosaaren voimalaitos alueelle lämmöntalteenottoa Vuosaaren voimalaitoksen B-voimalaitoksen savukaasuista. Vuosaaren B-voimalaitoksen savupiippuihin poistuvien savukaasujen lämpötilaa (50–52 astetta) on tarkoitus laskea 17–20 asteeseen, jolloin savukaasun kosteuden lauhtuessa saadaan talteen lämpöä. Lämmön talteenotto lisää Vuosaaren voimalaitosten kaukolämpötehoa arviolta 10–30 MW.

Lämmön talteenotto on suunniteltu otettavaksi käyttöön vuoden 2023 aikana. Voimalaitosta voidaan ajaa kuitenkin tämän jälkeenkin myös niin, että savukaasuja ei johdeta lämmöntalteenottoon.

Lämmön talteenotto voimalaitosten sisäisistä jäähdytysvesikierroista

Lämmön talteen ottamiseksi voimalaitosten jäähdytysvesikierroista (merivettä) otettaisiin talteen uuden lämpöpumpun avulla. Lämpöpumppu sijoitettaisiin voimalaitosalueelle erilliseen uutteen rakennukseen. Lämpöpumpun lämmitysteho olisi noin 13 MW ja jäähdytysteho noin 9,5 MW. Lämmön talteenotto sisäisistä jäähdytysvesikierroista on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2022 aikana.

Kaavatilanne

Alueella on 28.10.2016 lainvoimaiseksi tullut asemakaava 12248. Lupahakemuksen tarkoittama Helen Oy:n alue on kaavassa varustettu merkinnällä ET, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa voimalaitosten ja niiden toiminnan ja sähköverkkojen kannalta tarpeellisia rakennuksia ja rakenteita sekä energiantuotantoon liittyvää yritystoimintaa palvelevia rakennuksia.

Yleiskaavassa 2016 alue on osoitettu yhdyskuntateknisen huollon alueeksi, mikä kaavamääräyksen mukaan mahdollistaa alueen kehittämisen yhdyskuntateknisen huollon, tietoliikenteen ja liikenteen käyttöön. Alueelle saa rakentaa liikenteen hoidon ja yhdyskuntateknisen huollon kannalta tarpeellisia tiloja ja laitteita.

Saatu lausunto

Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto. Esitys on toimialan lausunnon mukainen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 03.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Liitteet (pdf)

2. Lausuntopyyntö 9.9.2020, liite, ympäristölupahakemus 16.6.2020
3. Lausuntopyyntö 9.9.2020, liite, ympäristölupahakemuksen täydennys 12.8.2020
4. Lausuntopyyntö 9.9.2020, liite, vuosiraportti 2019
5. Lausuntopyyntö 9.9.2020, liite, tarkkailusuunnitelma
6. Lausuntopyyntö 9.9.2020, liite, päästömittausraportti 2020
7. Lausuntopyyntö 9.9.2020, liite, perustilaselvitys

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.